12 Titles

Religionsfag Profil

Religionsfag Profil er ein vitenskapelig skriftserie frå Institutt for Religion, livssyn og kyrkjefag ved Høgskulen i Volda med første publikasjon i 2001. Serien er fagfellevurdert. Til og med 2022 er det utgitt 40 bøker i serien. For ei samla liste over publikasjonane, klikk på "om serien" nedanfor.

Religionsfag Profil er rangert på nivå 1 i Register over vitenskapelige publiseringskanaler.

Tverrfaglege arbeid er velkomne. Kva som er relevante tema og faglege tilnærmingar, avgjer redaksjonen. Serien gir ut både antologiar og monografiar.

Redaksjon

Redaktør
Jan Ove Ulstein, dosent emeritus, Høgskulen i Volda

Redaksjonsråd
Bente Afset, førstelektor, Høgskulen i Volda
Anders Aschim, professor ved Høgskolen Innlandet
Per Halse, professor, Høgskulen i Volda
Arne Redse, professor emeritus, Høgskulen i Volda
Knut-Willy Sæther, professor, Høgskulen i Volda

Utgjevar

Skriftserien er utgjeven av NOASP, Cappelen Damm Akademisk. Religionsfag Profil blir utgjeven med fri tilgang (open access).

Innsending og kvalitetsvurdering

Manuskript skal sendast som vedlegg til e-post til redaksjonen.

Det eine vedlegget skal vere ei anonymisert utgåve av manuskriptet i form av ei word-fil. Det andre vedlegget skal vere ei namngjeven utgåve av det same manuskriptet i form av ei pdf-fil. Skriftserien brukar norsk APA-standard.

Skriftserien praktiserer «dobbel blind» fagfellevurdering, der verken fagfellane eller forfattaren kjenner identitet til kvarandre. I tillegg blir artiklane vurderte av den aktuelle redaksjonen for publikasjonen, og endeleg avgjerd om publisering blir gjort av ansvarleg redaktør.

Kontakt

Jan Ove Ulstein: jou@hivolda.no
Simon Aase (forlag): simon.aase@cappelendamm.no 

Tidligere utgivelser

Tidligere utgivelser i Religionsfag Profil

 

Nr. 1: Jan Ove Ulstein og Per M. Aadnanes (red.): «Jeg gikk meg over sjø og land…». Bidrag

til kyrkjefaga. Festskrift til Ottar Berge på 65-årsdagen (2001).

Nr. 2: Jan Ove Ulstein (red.): Kateketen i fokus. Nokre perspektiv på katekettenesta (2001).

Nr. 3: Per M. Aadnanes (red.): Kyrkjeleg undervisning og utdanning. Ein konferanserapport

(2003).

Nr. 4: Torrey Seland: Paulus i Polis. Paulus’ sosiale verden som forståelsesbakgrunn for

hans liv og forkynnelse (2004).

Nr. 5: Jan Ove Ulstein (red.): Ungdom i rørsle 1. Aktørar og arbeidsformer (2004).

Nr. 6: Jan Ove Ulstein (red.): Ungdom i rørsle 2. Faglege perspektiv og utfordringar (2004).

Nr. 7: Birger Løvlie: «Kor mykje stort…». Matias Orheim, hans bidrag til vestnorsk kultur-

og kristenliv (2007).

Nr. 8: Ottar Berge: Åndene og Ånden. Refleksjoner omkring møtet mellom afrikansk religion

og kristen livsforståelse (2008).

Nr. 9: Ralph Meier, Birger Løvlie og Arne Redse (red.): Danning, identitet og dialog.

Festskrift til Jan Ove Ulstein og Per M. Aadnanes (2009).

Nr. 10: Torrey Seland (red.): «Lær meg din vei …». Kristen trosopplæring i går og i dag.

En historisk oversikt (2009).

Nr. 11: Bjørn Sandvik: Språkstrid og salmesang – Vår nynorske salmeskatt (2010).

Nr. 12: Arne Redse: Kinesisk religion og religiøsitet (2010).

Nr. 13: Per Halse mfl. (red.): Guds folk og folkets Gud. Festskrift til Birger Løvlie (2011).

Nr. 14: Jan Ove Ulstein og Per Magne Aadnanes (red.): Vegar i vegløysa. Ungdom, identitet,

og livssynsdanning i det postmoderne (2011).

Nr. 15: Tormod Engelsviken mfl. (red.): Nye guder for hvermann. Femti år med alternativ

spiritualitet (2011).

Nr. 16: Per Halse: Gudsord og folkespråk. Då nynorsk vart kyrkjemål (2011).

Nr. 17: Asbjørn Simonnes (red.): Digital trusopplæring (2011).

Nr. 18: Torleiv Austad, Ottar Berge og Jan Ove Ulstein: Dømmekraft i krise? Holdninger i

kirken til jøder, teologi og NS under okkupasjonen (2012).

Nr. 19: Knut-Willy Sæther (red.): Kristen spiritualitet. Perspektiver, tradisjoner og

uttrykksformer (2013).

Nr. 20: Bente Afset, Kristin Hatlebrekke og Hildegunn Valen Kleive (red.): Kunnskap til

hva? Om religion i skolen (2013).

Nr. 21: Brynjulf Hoaas: The Doctrine of Conversion in the Theology of Martin Chemnitz.

What It Is and How It Is Worked (2013).

Nr. 22: Tom Erik Hamre, Erling Lundeby og Arne Redse (red.): Barnetro og trosopplæring.

Festskrift til Egil Sjåstad på 65-årsdagen (2014).

Nr. 23: Knut-Willy Sæther og Karl Inge Tangen (red.): Pentekosale perspektiver (2015).

Nr. 24: Bente Afset, Birger Løvlie og Arne Helge Teigen (red.): Festskrift til Arne Redse

(2015).

Nr. 25: Gunnar Innerdal og Knut-Willy Sæther (red.): Festskrift til Svein Rise (2015).

Nr. 26: Brynjulf Hoaas: The Gift of The Lord’s Supper (2016).

Nr. 27: Egil Sjaastad: Carl Fr. Wisløff. Presten som ble misjonsfolkets professor (2016).

Nr. 28: Anders Aschim, Olav Hovdelien og Helje Kringlebotn Sødal (red.): Kristne migranter

i Norden (2016).

Nr. 29: Bente Afset, Birger Løvlie og Arne Redse (red.): Toleranse – religion – konflikt

(2017).

Nr. 30: Knut-Willy Sæther: Naturens skjønnhet. En studie av forholdet mellom estetikk,

teologi og naturvitenskap (2017).

Nr. 31: Svein Rise: Treenig teologi – historisk, systematisk, kontekstuelt (2017).

Nr. 32: Njål Skrunes, Gunhild Hagesæther og Bjarne Kvam (red.): Kristne grunnskoler.

Begrunnelse – innhold – handlingsrom (2018).

Nr. 33: Bente Afset, Arne Redse og Anders Aschim (red.): Religion og etikk i skole og

barnehage (2019).

Nr. 34: Andreas Aarflot: Varslingsklokken. Berte Kanutten Aarflot – bondekone og vekkerrøst

(2020).

Nr. 35: Gunhild Hagesæther, Gunnar Innerdal og Bjarne Kvam (red.): NLA Høgskolen.

Fagutvikling og sjølvforståing på kristen grunn (2020).

Nr. 36: Birger Løvlie, Per Halse og Kristin Hatlebrekke (red.): Tru på Vestlandet. Tradisjoner

i endring (2020).

Nr. 37: Knut-Willy Sæther og Anders Aschim (red.): Rom og sted. Religionsfaglige og

interdisiplinære bidrag (2020).

Nr. 38: Kjell-Arild Madssen: Levde lærerliv. Volda-læreren i brevbøker 1930–1995 (2020).

Nr. 39: Kjell-Arild Madssen: Erling Kristvik – en nasjonal strateg? (2020).

Nr. 40: Torrey Seland: Peder Borgen: Metodist – Økumen – Professor i en brytningstid. (2020).

Nr. 41: Jonas Yassim Iversen: De gamle stier: Historien om Menigheten Samfundet, Det Almindelige Samfund og andre sterkttroende. (2021).

Nr. 42: Hildegunn Valen Kleive, Jonas Gamborg Lillebø og Knut-Willy Sæther (red.): Møter og mangfold. Religion og kultur i historie, samtid og skole. (2022).

Nr. 43: Geir Hjorthol, Helga Synnevåg Løvoll, Elizabeth Oltedal og Jan Inge Sørbø (red.): Stemma og stilla i musikk og litteratur: Festskrift til Magnar Åm. (2022).

Om serien