Tru på Vestlandet. Tradisjonar i endring

Volume editors:
Birger Løvlie, Per Halse, Kristin Hatlebrekke
Chapter authors:
Birger Løvlie, Per Halse, Kristin Hatlebrekke, Arne Apelseth, Anders Aschim, Ottar Berge, Leidulv Øyvind Grimstad, Hildegunn Valen Kleive, Sidsel Lied, Arnljot Løseth, Torrey Seland, Åsa Thorstvedt, Andreas Tjomsland, Jan Ove Ulstein, Per Magne Aadnanes, Olaf Aagedal

Synopsis

Det er mykje tru på Vestlandet. Vestlendingane trur på seg sjølve, og dei trur på kvarandre. Meir enn dei fleste andre her i landet trur vestlendingen dessutan på Vårherre.

Trua gjer noko med oss. Ho kan gjere oss konservative eller radikale, liberale eller intolerante, undrande eller skråsikre. Alt dette finn ein på Vestlandet. Slik vert det fordi trua ikkje er åleine om å forme livet. Vi lever i ein kontekst, ein samanheng. For vestlendingen er konteksten sett saman av alt frå stormande hav og snødekte fjell til eit talemål som aldri let seg påverke særleg mykje av det som kom frå hovudstaden.

Denne boka formidlar ny forståing av levande religiøse tradisjonar i møte med store kulturelle endringar. Særdrag ved nyare vestnorsk historie vert studert i samanheng med den nasjonale utviklinga. Kva gjer auka individualisering, demokratisering og pluralisering med oss?

Chapters (PDF TO DOWNLOAD)

Author Biographies

Birger Løvlie

Birger Løvlie, Dr. theol. 1995, er dosent emeritus ved Høgskulen i Volda. Løvlie er teolog og pedagog, og har hatt kristendoms-, kultur- og skolehistorie som sitt faglige hovedområde.

Per Halse

Per Halse er professor ved Høgskulen i Volda. Halse er teolog med tilleggsutdanning i historie og pedagogikk. Han har PhD-grad frå UiO i 2009 på ein monografi om framveksten av nynorsk kyrkjespråk. Andre faglege interessefelt er skule-, kyrkje- og kulturhistorie, bibelomsetjing og salmedikting.

Kristin Hatlebrekke

Kristin Hatlebrekke er førstelektor ved Hogskulen i Volda. Hatlebrekke underviser hovudsakleg i lærarutdanningane og fagleg hovudområde er religionsdidaktikk. Andre interesseområde er kristendomshistorie og skulehistorie.

Arne Apelseth

Arne Apelseth er professor emeritus i nynorsk skriftkultur ved Høgskulen i Volda. Han har særleg arbeidd med korleis skriftbasert kultur fekk relevans for allmugen og korleis slik kultur vart oppfatta og utvikla seg i lågare samfunnslag under påtrykk frå reformasjon, opplysningstid og nasjonsbygging. Ei doktoravhandling (2004) og fleire artiklar i tida 1990-2020 utforskar emnet.

Anders Aschim

Anders Aschim er professor i religion, livssyn og etikk ved Høgskolen i Innlandet. Han er teolog og historikar og har særleg arbeidd med bibelfag og med nyare norsk kultur- og kyrkjehistorie.

Ottar Berge

Ottar Berge er amanuensis emeritus ved Høgskulen i Volda. Berges faglige interessefelt har vært praktisk teologi, særlig homiletikk og kateketikk.

Leidulv Øyvind Grimstad

Leidulv Øyvind Grimstad har vore sokneprest i Møre bispedømme, Hareid. Han er utdanna sjukepleiar, diakon og prest med mastergrad i kulturmøte.

Hildegunn Valen Kleive

Hildegunn Valen Kleive er førsteamanuensis ved Høgskulen i Volda. Forsknings- og undervisningsområdene hun har arbeidet med er særlig knyttet til hverdagsreligion, minoritetsungdoms forhold til religion, og religion i skolen. Arbeidet er særlig knyttet ungdom med bakgrunn i muslimske og hinduistiske tradisjoner.

Sidsel Lied

Sidsel Lied er professor emerita ved Høgskolen i Innlandet. Lieds undervisningsområde har vært religionspedagogikk, og hennes forskning har spesielt vært rettet mot elevers ytringer i form av tegninger og skriftlige verbaltekster.

Arnljot Løseth

Arnljot Løseth er professor i historie ved Avdeling for samfunnsfag og historie, Høgskulen i Volda. Han har arbeidd mykje med region- og kysthistorie, sosial, politisk og økonomisk historie på 1800- og 1900-talet.

Torrey Seland

Torrey Seland er professor emeritus fra 2014. Forskningsområd-er er Det nye testamente, urkristendommens historie, og diasporajødedommen med særlig vekt på Filon av Aleksandria.

Åsa Thorstvedt

Åsa Thorstvedt har mastergrad i teologi. Thorstvedt var gjennom mange år ansatt i Klepp frikyrkje og fra 2020 ansatt i Krogedal begravelsesbyrå. Thorstvedts faglige interesseområde er kirkehistorie og praktisk teologi.

Andreas Tjomsland

Andreas Tjomsland er doktorgradsstipendiat ved Høgskulen i Volda og Universitetet i Agder, og arbeider med eit prosjekt om indremisjonsrørsla på Nordvestlandet gjennom 1900-talet.

Jan Ove Ulstein

Jan Ove Ulstein er dosent emeritus ved Hogskulen i Volda. Ulsteins fagområdet er systeamtisk teologi, særleg i forhold til hermenutikk og relasjonen kyrkje/samfunn, og i stor grad retta mot det praktisk-kyrkjelge feltet.

Per Magne Aadnanes

Per Magne Aadnanes er professor emeritus ved Høgskulen i Volda. Mag. art. idéhistorie 1975. Dr. philos. 1996.

Olaf Aagedal

Olaf Aagedal er forskar ved KIFO (Institutt for kyrkje-, religions- og livssynsforsking). Aagedals faglege hovudområde er forsking om religiøs kultur og religiøse og nasjonale ritual.

Cover Image
Published
June 22, 2020


ISBN

Details about the available publication format: PDF

PDF
9788202677220

Details about the available publication format: EPUB

EPUB
9788202686574

Details about the available publication format: HTML

HTML
9788202686581

Details about the available publication format: XML

XML
9788202686598
Series
Online ISSN
2703-8076
Print ISSN
1502-7929