Verdier i barnevern

Volume editors:
Halvor Nordby, Astrid Halsa
Chapter authors:
Halvor Nordby, Astrid Halsa, Camilla Bennin, Grethe Netland, Liv Roland, Mari Rysst, Anders Sandvig, Lene Nygaard Solli, Kerstin Söderström

Synopsis

Verdier i barnevern diskuter hvordan barnevernarbeid er preget av samfunnsverdier, kulturelle verdier og personlige verdier. Hovedmålet med boka er å bidra til debatt om hvordan rammer, ideologier og moralske oppfatninger kan og bør prege barnevernets arbeid med utsatte barn og unge. 

Boka er delt inn i to hoveddeler. Kapitlene i den første delen ser på systembaserte føringer for praksis og teoretiske forståelser av kjernebegreper i barnevernfaglig praksis. Kapitlene i den andre delen fokuserer mer direkte på empiriske undersøkelser av hvordan verdier og verdimotsetninger kommer til syne i praksisrettet barnevernutdanning og utøvende barnevernarbeid.

Forfatterne av kapitlene fokuserer på sentrale verdier i barnevern fra ulike faglige ståsteder. På denne måten betoner boka viktigheten av å forstå barnevernarbeid som en avgrenset, men samtidig flerfaglig verdibasert praksis.

Abstract in English

Values in Child Welfare Service discusses how child welfare services are influenced by social, cultural and personal values. The primary objective of this anthology is to contribute to debate on how frameworks, ideologies and moral understandings can and should have an impact on child welfare services’ work on behalf of vulnerable children and youths. 

The book is divided into two main sections. The chapters in the first part look at system-based guidelines for practical and theoretical understandings of core concepts in professional child welfare practices. The chapters in the second part focus more directly on empirical examinations of how values and conflicts of values arise in practice-oriented child welfare education and actual child welfare work.

The chapter authors focus on central values in child welfare from a variety of professional perspectives. In this way, the book emphasizes the importance of understanding child welfare work as a delimited, yet also multi-disciplinary value-based practice.

Author Biographies

Halvor Nordby

Halvor Nordby er professor ved Institutt for sosialvitenskap og veiledning ved Høgskolen i Innlandet. Han har doktorgrad i språk- og bevissthetsfilosofi fra University of Oxford. Nordbys forskningsinteresser er kommunikasjon, etikk og ledelse innen helse- og sosialfag. Han har en 20 prosent stilling ved Institutt for helse og samfunn ved Universitetet i Oslo. E-post: halvor.nordby@inn.no

Astrid Halsa

Astrid Halsa er førsteamanuensis ved Institutt for sosialvitenskap og veiledning ved Høgskolen i Innlandet. Hun har doktorgrad i sosiologi og er studieprogramansvarlig for master i tverrfaglig arbeid med barn og unge. Hun er også prosjektleder for Norges forskningsråds prosjektet «Decisions and justifications in child protection services». Halsas forskningsinteresser er utsatte barn, unge og deres familier. E-post: astrid.halsa@inn.no

Camilla Bennin

Camilla Bennin er høgskolelektor ved Institutt for sosialvitenskap og veiledning ved Høgskolen i Innlandet. Hun er jurist og underviser på bachelor i barnevern og master i tverrfaglig arbeid med barn og unge. Bennins forskningsinteresse er i hovedsak barnevernrett. E-post: camilla.bennin@inn.no

Grethe Netland

Grethe Netland er instituttleder og førsteamanuensis ved Institutt for sosialvitenskap og veiledning ved Høgskolen i Innlandet. Hun har en doktorgrad i filosofi fra Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk ved Universitetet i Oslo. Netlands forskningsinteresser er i første rekke politisk filosofi og profesjonsetikk. E-post: grethe.netland@inn.no

Liv Roland

Liv Randi Roland er høgskolelektor ved Institutt for sosialvitenskap og veiledning ved Høgskolen i Innlandet. Hun er tilknyttet master i tverrfaglig arbeid med barn og unge og videreutdanning i tverrfaglig psykososialt arbeid med barn og unge. Hun er for tiden koordinator for mentorordningen Nattergalen ved høgskolen. E-post: liv.randi.roland@inn.no

Mari Rysst

Mari Rysst er professor i samfunnsfag og sosialantropologi ved Høgskolen i Innlandet. Hun leder doktorgradsprogrammet «Barn og unges deltakelse og kompetanseutvikling» (BUK) og underviser på master- og ph.d.-nivå. Hun har også en bistilling ved SIFO ved OsloMet. Hennes faglige interesser er barn, unge, forbruk, kjønn, etnisitet, rase og sosial inkludering og ekskludering. E-post: mari.rysst@inn.no

Anders Sandvig

Anders Sandvig jr. har i mange år vært ansatt som førstelelektor ved barnevernutdanningen i Lillehammer ved Høgskolen i Innlandet. Han har master i sosialt arbeid og er nå pensjonist. Ved siden av stillingen som førstelelektor har Sandvig jr. lang erfaring som fagkyndig i fylkesnemnda for barnevernssaker og som familiekoordinator i familierådsarbeid i Oppland. E-post: anders.sandvig@inn.no

Lene Nygaard Solli

Lene Nygaard Solli er stipendiat ved doktorgradsprogrammet «Barn og unges deltakelse og kompetanseutvikling» (BUK) ved Høgskolen i Innlandet. Hun har en tverrfaglig bakgrunn med bachelor i kultur og kommunikasjon (UiO) og master i sosialt arbeid med barn og unge (HNN). Sollis doktorgradsprosjekt handler om bruk av familieråd i barnevernet. E-post: lene.solli@inn.no

Kerstin Söderström

Kerstin Söderström er psykologspesialist med doktorgrad i psykologi fra NTNU. Hun arbeider i 50 prosent stilling som førsteamanuensis ved Høgskolen i Innlandet og 50 prosent i Divisjon Psykisk helsevern ved Sykehuset Innlandet HF. Klinikk- og forskningsinteresser er foreldre, sped- og småbarn med psykososiale belastninger, barn som pårørende, rusavhengighet og tverrfaglig samarbeid. E-post: kerstin.soderstrom@inn.no

Cover Image
Published
July 14, 2020


ISBN

Details about the available publication format: PDF

PDF
9788202624293

Details about the available publication format: EPUB

EPUB
9788202687267

Details about the available publication format: HTML

HTML
9788202687274

Details about the available publication format: XML

XML
9788202687281