Praksisnær undervisning – i praksis og teori

Volume editors:
Yngve Nordkvelle, Lene Nyhus, Anne Røisehagen, Randi Hojem Røthe
Chapter authors:
Inger Marie Bakke, Håkon Glommen Eriksen, Trine Fossland, Egil Eide, Grete Salicath Halvorsen, Gisle Heimly, Thomas de Lange, Monika Nerland, Yngve Nordkvelle, Anne Røisehagen, Randi Hojem Røthe, Eli Skjeseth, Odd Rune Stalheim, Njål Vidar Traavik, Ingrid Tvete, Anne Line Wittek, Anne-Lise With

Synopsis

Våre studenter i høyere utdanning ønsker at studiene deres er nyttige og relevante for deres framtidige arbeidskarriere, personlige utvikling og sosiale liv. Myndighetene ønsker at graden av mestring og gjennomstrømming øker, og at arbeidskraften er optimalt tilpasset dagens marked og framtidas uvisse krav om å være fleksibel, lærevillig og ha generelle kompetanser. En universalløsning er å gjøre studiene mer «praksisnære». Vi utfordres til å få studenter bedre i stand til å resonnere og forberede seg for «det praktiske», enten vi arbeider med konvensjonelle teoretiske emner, i profesjonsutdanninger eller i etterutdanning.

Forfatterne av denne boka tar utgangspunkt i at arbeidet med å gjøre undervisningen – og dermed studiene – praksisnære ikke bare handler om yrkespraksis, men om praksis i vid forstand. Studenters virke på lærestedene, og de erfaringer og innsikter de bringer med seg inn og skaper seg gjennom å tilegne seg kompetanser, gjør dem også til praktikere. Å hjelpe dem til erkjennelse av egenverd, og til å se seg selv i det speilet av kunnskap, verdier og ferdigheter høyere utdanning kan være, er en av våre sentrale dannelsesoppgaver. Boka inneholder eksempler på hvordan studenter kan arbeide praksisnært og forskningsmessig, fra FoU-prosjekter knyttet til læring av fag, til teoretiske bidrag og til hvordan det teoretiske og det praktiske kan flyte sammen.

Author Biographies

Inger Marie Bakke

Inger Marie Bakke er førsteamanuensis i pedagogikk ved Seksjon for veiledning, Institutt for sosialvitenskap og veiledning, Høgskolen i Innlandet. Hun underviser i tematikk knyttet til kommunikasjon i profesjonelle kontekster og til veiledning/karriereveiledning. Hun forsker på utvikling av egen relasjonskompetanse: Aubert, A.-M. & Bakke, I. M. (2018). Utvikling av relasjonskompetanse. Nøkler til forståelse og rom for læring. 2. utg. (ISBN 978-82-05-50075-4) og karriereveiledning: Bakke, I. M., Barham, L. & Plant, P. (2020). As Time Goes By: Geronto Guidance. I E. H. Haug, T. Hooley, J. Kettunen & R. Thomsen (Red.), Career Guidance in the Nordic Countries (in press).

Håkon Glommen Eriksen

Håkon Glommen Eriksen er filosof og jurist og førstelektor ved Institutt for sosialvitenskap og veiledning, Høgskolen i Innlandet. Han underviser bl.a. i temaer som etikk, relasjonskompetanse og dannelse. Hans forskningsinteresse ligger innenfor selvfortolking og verdier: Eriksen, H. G. (2015). Hvem er mennesket og hva er veiledning? Noen innspill fra psykologen Carl Rogers og filosofen Charles Taylor. I Veivalg. Årbok for veiledernettverket i Innlandet.

Trine Fossland

Trine Fossland er professor på Ressurssenter for undervisning, læring og teknologi, RESULT, UiT Norges arktiske universitet. Fossland har vært medlem av flere nasjonale ekspertgrupper om kvalitet i høyere utdanning og vært nestleder i det nasjonale nettverket for universitet- og høyskolepedagogikk i flere perioder. Hovedinteressene forskningsmessig er primært rettet mot høyere utdanning og feltene bruk av digital teknologi, pedagogisk innovasjon, utdanningsledelse og forskningsveiledning. Hun har skrevet en rekke artikler, bøker og bokkapitler innen disse områdene som for eksempel: Fossland, T., Mathiassen, H. M. & Solberg, M. (2015), Academic Bildung in net based higher education: moving beyond Learning (London: Routledge) og Digitale læringsformer i høyere utdanning (2015, Universitetsforlaget).

Egil Eide

Egil Eide er tilsett som dosent i pedagogikk og dosent i helsefag ved praktisk-pedagogisk utdanning – yrkesfag, Høgskulen på Vestlandet, campus Bergen, Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett, og Institutt for Pedagogikk, religion og samfunnsfag. Egil Eide er leder av forskargruppen SKILLSinVET (Identifying Skills for Relevant and Meaningful Teaching for Learning in Vocational Teacher Education and Training. Curricula and Practice in Dynamic Interplay) og har de siste årene særlig forsket på 21 st. century skills i yrkesfagene, relevant og meningsfull undervisning for læring i yrkesfag og studentaktive læringsformer. Han har mange års erfaring som leder, forsker og underviser i høyere utdanning i sykepleievitenskap, pedagogikk og yrkespedagogikk.

Grete Salicath Halvorsen

Grete Salicath Halvorsen er førsteamanuensis ved Høgskolen Innlandet, Institutt for sosialvitenskap og veiledning. Hun er utdannet sosionom og har praksis fra blant annet kriminalomsorg og voksenpsykiatri. Hun avla sin doktorgrad i 2011 ved Universitetet i Nordland, Senter for praktisk kunnskap. Avhandling PhD: Relasjonen mellom hjelper og hjelpesøkende. En studie i forståelsens og anerkjennelsens betingelser og muligheter. Artikler: Relasjonen mellom hjelper og hjelpesøkende: Hva gjør den virksom? (Nordisk tidsskrift for helseforskning, nr. 1, 2008), Anerkjennelsens betydning for en hjelpende relasjon: Om selvforståelse og andreforståelse (Klinisk sygepleje nr. 4, 2009) Forståelsens konstitusjonelle betingelser (Refleksion i praksis. Skriftserie Aarhus Universitet Nr. 6).

Gisle Heimly

Gisle Heimly er tilsatt som høgskulelektor ved praktisk-pedagogisk utdanning på Høgskulen på Vestlandet, campus Bergen, Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett og institutt for Pedagogikk, religion og samfunnsfag. Han er utdannet cand.polit. med hovedfag i pedagogikk/ skoleforskning. Han har arbeid som lærer og rektor i grunnskulen og har nærmere 20 års erfaring som lærerutdanner. Forskingsinteressen hans er utdanningskvalitet og pedagogisk filosofi. Medlem i forskargruppa SKILLSinVET (Identifying Skills for Relevant and Meaningful Teaching for Learning in Vocational Teacher Education and Training. Curricula and Practice in Dynamic Interplay).

Thomas de Lange

Thomas de Lange er førsteamanuensis ved Institutt for pedagogikk på Universitetet i Oslo. Hans forskningsfelt er primært rettet mot høyere utdanning med særlig fokus på undervisning, veiledning og teknologibruk i læring. Han har i en årrekke undervist innen ulike universitetspedagogiske temaområder med vekt på undervisning og veiledning i profesjonsutdanninger, og har vært aktivt involvert i arbeid med utvikling av studiekvalitet innen odontologi- og medisinerutdanning. de Lange har tidligere vært koordinator for faglig enhet for universitetspedagogikk ved UiO og er for tiden nestleder i nasjonalt nettverk for universitets og høyskolepedagogikk.

Monika Nerland

Monika Nerland er professor ved Institutt for pedagogikk, Universitetet i Oslo. Hun er leder for forskergruppen HEDWORK som studerer kunnskapsutvikling, ledelse og læring i høyere utdanning og arbeidsliv. Hennes publikasjoner inkluderer bøkene Reconfiguring knowledge in higher education (Springer, 2018, samredigert med Peter Maassen og Lyn Yates) og Reconceptualising professional learning. Sociomaterial knowledges, practices and responsibilities (Routledge, 2014, samredigert med Tara Fenwick).

Yngve Nordkvelle

Yngve Nordkvelle er professor i pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet og leder seksjonen for universitets-og høgskolepedagogikk. Han har vært redaktør av tidsskriftene Uniped og Seminar.net, og har i de seneste årene skrevet om simulering i sykepleieutdanning, om film og tv-fagenes studiefagsdidaktikk, om lærebøker og om målstyringsfenomenet i norsk utdanningspolitikk. Siste bok: Digital Storytelling in Higher Education, med Grete Jamissen, Pip Hardy og Heather Pleasants (Red.) (2017) Palgrave Macmillan.

Lene Nyhus

Lene Nyhus er førsteamanuensis i pedagogikk ved Institutt for pedagogikk, Høgskolen i Innlandet. Hun underviser i pedagogikk og i kommunikasjon og er særlig opptatt av pedagogiske grunnlagsproblem, teori og metateori, koblet mot praksis, skole- og barnehageutvikling. Nyhus skrev doktoravhandlingen (Nyhus, 2012), Det kommunikative grunnlaget i skoleutvikling. Et metaprosjekt. (ISBN: 978828440882).

Anne Røisehagen

Anne Røisehagen er høgskolelektor ved Institutt for pedagogikk, Høgskolen i Innlandet. Hun underviser i pedagogikk, og har spesielt vært opptatt av å utvikle studentaktive undervisningsformer og av relasjonens betydning i undervisning og i møte med studenter. Hun har i de senere år forsket på seminar som læringsarena i høgere utdanning. Anne Røisehagen har master i pedagogikk med fokus på «Kvalitet i feedback som formativ vurdering i høgere utdanning», en teoretisk og empirisk analyse og forståelse av kommunikasjonen og relasjonens betydning i feedback som formativ vurdering med sentrale implikasjoner for studenters læringsutbytte.

Randi Hojem Røthe

Randi Hojem Røthe har undervist i pedagogikk og vært studieleder ved Institutt for pedagogikk, Høgskolen i Innlandet. Hun har spesielt vært opptatt av utvikling av godt læringsmiljø og hvordan vi tar imot nye studenter. Røthe har master i pedagogikk med fokus på skoleledelse og hvordan Rektorskolen brukte ny kunnskap om ledelse, læring og motivasjon. Hun har forsket på skoleledelse: Delrapport 2 fra evaluering av den nasjonale rektorutdanningen (ISBN 978-82-7218-871-8) og Læringsmiljø: Hvem er studenten? (ISBN 978-82-7184-410-3) og Utvikling av læringsmiljø med fokus på relasjonsbygging (ISBN 978-82-7184-382-3).

Eli Skjeseth

Eli Skjeseth er høgskolelektor i veiledning ved Høgskolen i Innlandet, Institutt for sosialvitenskap og veiledning. Hun underviser i videreutdanninger i veiledning i Arbeids- og velferdsforvaltingene (NAV), tverrfaglig veiledning og karriereveiledning. Skjeseth har hovedfag i yrkespedagogikk med læring på arbeidsplassen og ledelse av læreprosesser som spesialfelt. Hun forsker på kommunikasjon, tverrfaglig samarbeid og tverrsektoriell ledelse: Skjeseth, E. (2019). Tverrsektoriell ledelse i forsøk med NAV-veiledere i videregående skole 2013–2018. Skriftserien: Vol. 7: Høgskolen i Innlandet.

Odd Rune Stalheim

Odd Rune Stalheim er utdannet allmennlærer og har master i pedagogikk fra Høgskolen i Lillehammer. For tiden er han engasjert som ph.d. kandidat ved ph.d. program innen offentlig og privat tjenesteinnovasjon (INTOP), Høgskolen i Lillehammer. Hans forskning fokuserer på kvalitet og innovasjon i høyere utdanning, og ser nærmere på hvordan studentene opplever forholdet mellom teori og praksis. Prosjektet tar også sikte på å identifisere og undersøke faktorer som påvirker utviklingen av profesjonell kompetanse i norsk høyere utdanning. Stalheim var tilknyttet det nasjonale prosjektet «Quality in Norwegian Higher Eduaction». Han har publisert både artikler og bokkapitel både nasjonalt og internasjonalt, for eksempel: Stalheim, O. R., & Nordkvelle, Y. (2018). I Saved the Patient: Simulation and Self-Efficacy in Health Education. In Self-Efficacy in Instructional Technology Contexts (s. 75–88). Springer, Cham og Stalheim, O. R. Hurtigpraksis–ein entreprenøriell respons på opplevd yrkesdistanse. Uniped, 41(01), 29–41.

Njål Vidar Traavik

Njål Vidar Traavik er tilsett som høgskulelektor ved praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag på Høgskulen på Vestlandet, campus Bergen, ved Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett og Institutt for Pedagogikk, religion og samfunnsfag. Han er utdanna cand.polit. med hovudfag i pedagogikk. Traavik har arbeid som lektor og inspektør i vidaregåande skule. Dei siste 15 åra har han arbeid med undervising og veiledning av lærarstudentar (PPU- yrkesfag og allmennfag, allmennlærarutdanninga, lektorutdanninga og praktisk-estetisk faglærarutdanning) og er fagansvarleg innafor etter- og vidareutdanningar, samt eksterne kurs. Hans forskingsinteresse er utdanningskvalitet, med tema som studentaktive læringsformer, praksis i utdanningane og undervisingskultur. Han har bl. a.publisert artiklar med tittel; Uteskole, en arena for GLSM-faget og Forholdet mellom teori og praksis i pedagogikkfaget. Han er medlem i forskargruppa SKILLSinVET (Identifying Skills for Relevant and Meaningful Teaching for Learning in Vocational Teacher Education and Training. Curricula and Practice in Dynamic Interplay).

Ingrid Tvete

Ingrid Tvete er høgskolelektor ved Institutt for pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet hvor hun underviser pedagogikkstudenter i veiledning og pedagogisk utviklingsarbeid. Tvete forsker på området entreprenørskap i utdanning. Hun har bidratt til rapporten UHRs inspirasjonsnotat: «Eureka! Om innovasjon i UH-sektorens kunnskapskretsløp» (http:// www.uhr.no/ressurser/temasider/innovasjon/innovasjon__uhrs_inspirasjonsnotat).
Tvete har tidligere forsket på holdninger i norske lærebøker knyttet til nord/sør-spørsmål, menneskerettigheter og mangfold: Nordkvelle, Y. & Tvete, I., «Verdensborgerskap, læreplanutvikling og lærebøker» i Nordkvelle, Haugsbakk & Nyhus (2012), Pedagogisk utvikling – veier og omveier til en god skole (s. 206–225), Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-39864-4.

Anne Line Wittek

Anne Line Wittek er professor ved Universitetet i Oslo, Institutt for pedagogikk. Hun forsker på læring og undervisning i høyere utdanning og har publisert en rekke arbeider om forholdet mellom pedagogiske verktøy og studenters læring, kvalitet i undervisning og profesjonell utvikling. Hun arbeider innenfor en sosio-kulturell dialogisk forståelse av hvordan mening skapes, og fokuserer på betydningen av kultur og historisk utviklede verktøy som medier i læring. Hennes seneste publikasjoner inkluderer: de Lange, Thomas & Wittek, Anne Line (2018). Creating shared spaces: developing teaching through peer supervision. Mind, Culture, and Activity. https://doi.org/10.1080/10749039.2018.1544645, Prøitz, Tine Sophie & Wittek, Anne Line (2019). New Directions in Doctoral Programmes: Bridging Tensions between Theory and Practice? Teaching in Higher Education. https://doi.org/10.1080/13562517.2019.1577813, Wittek, A. L. (2016). Processes of Writing as Mediational Tool in Higher Education. Scandinavian Journal of Educational Research. https://doi.org/10.1080/00 313831.2016.1258664.

Anne-Lise With

Anne-Lise With er førstelektor ved AMEK – fakultet for Audiovisuelle medier og kreativ teknologi, faggruppen Film- og fjernsynsvitenskap, Høgskolen i Innlandet. Hun underviser i filmvitenskap og kultursosiologi. With har hovedfag i filmvitenskap fra NTNU med temaet kvalitetsfilm og kinopolitikk, samt Karriereveiledning (30 stp) fra HiL. De siste årene har hun vært spesielt opptatt av veiledning som tilbud i overgangen fra videregående skole til studier, og har forsket på ForVei – forberedende veiledning for første års studenter: With, A. L. (2019). Studentforberedende veiledning – et spørsmål om motivasjon, mestring og studiekvalitet. Skriftserien 1 – 2019: Hinn.

Cover Image
Published
April 6, 2020


ISBN

Details about the available publication format: PDF

PDF
9788202632588

Details about the available publication format: EPUB

EPUB
9788202675516

Details about the available publication format: HTML

HTML
9788202675523

Details about the available publication format: XML

XML
9788202675530