Å kjøpe for Norge

Volume editors:
Marius Langseth, Jan Ole Similä
Chapter authors:
Oda H. Ekre, Morten Goller, Beate Gulbrandsen, Tor Endre Gustavsen, Moutaz Haddara, Olav Johansen, Marius Langseth, Jan Ole Similä, Knut Ingar Westeren

Synopsis

Hvordan forvalter offentlig sektor de store summene de årlig bruker på kjøp av varer og tjenester? For den enkelte virksomheten handler det i hverdagen om å skaffe tilveie innsatsfaktorer som bidrar til at de kan levere de tjenestene de er forpliktet til å levere. For Storting og regjering, handler det ikke bare om å sikre tjenesteproduksjonen her og nå, men også om hvordan vi skal sikre god velferd inn i fremtiden. Det skapes store forventninger til at det enkelte innkjøp skal skje på en bærekraftig, effektiv og smart måte og at leverandørmarkedet skal utfordres til å tenke nytt – være innovative. For den enkelte innkjøper forventes det større grad av profesjonalisering rundt de offentlige anskaffelsene.

I denne antologien har vi samlet en rekke forfattere som bidrar med ny forskning for å belyse hvordan det er å gjennomføre anskaffelser i offentlig sektor i Norge. Du finner bidrag knyttet til spørsmål omkring konkurranseutsetting, organisering av innkjøpsfunksjonen, kontraktsoppfølging, innkjøpskompetanse og bruk av dataanalyser. Du finner også en gjennomgang av norsk forskning, publisert i internasjonale tidsskrift, rettet mot offentlige anskaffelser gjennom de to siste tiårene.

Synopsis in English

How does the public sector manage the vast sums spent annually on goods and services? For individual municipalities, counties, and state agencies it is, in practical terms, about obtaining resources that enable them to deliver the services they are obligated to deliver. For Parliament and the government, it is not just about securing the production of goods and services here and now, but about how we ensure good and consistent standards of welfare in the future as well. In addition, there are high expectations that purchases occur in sustainable, efficient, and intelligent ways and that suppliers are challenged to think creatively – to be innovative. As for buyers, a greater degree of professionalization within public procurement practices is expected.

In this anthology we have brought together several authors who are contributing new research focused on how public sector procurements are carried out in Norway. Topics range from questions around outsourcing, how the procurement function is organized, contract administration, purchaser competence, and the use of data analytics. Readers will also find a review of Norwegian research on public procurement published in international journals over the past two decades.

Author Biographies

Oda H. Ekre

Oda H. Ekre, Advokat, Wiersholm. Oda H. Ekre arbeider hovedsakelig med offentlige anskaffelser, kontraktsrett, tvisteløsning og prosedyre, med særlig vekt på offentlige anskaffelser. Hun har svært bred erfaring med å bistå leverandører og oppdragsgivere i anskaffelsesprosesser, og har særlig kompetanse på anskaffelsesrettslig tvisteløsning. Ekre er en mye brukt foredragsholder og holder årlig en rekke foredrag og kurs i anskaffelsesrett. I Legal 500 er hun fremhevet som eneste “Rising star” innen anskaffelsesrett i Norge.

Morten Goller

Morten Goller, Advokat, Wiersholm. Morten Goller arbeider med tvisteløsning, inkludert prosedyre og forhandlinger, i anskaffelsesrett, konkurranserett, kontraktsrett og skatterett. Han bistår også norske og utenlandske klienter med rådgivning i statsstøtterett og konkurranserett og har særlig kompetanse på regelverket for offentlige anskaffelser. Goller arbeidet tidligere hos Regjeringsadvokaten og har vært nemndsmedlem i Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Han har møterett for Høyesterett og prosederer jevnlig saker for domstolene. Goller har også erfaring fra internasjonal voldgift og fra EFTA-domstolen. Han er rangert som Norges fremste ekspert på anskaffelsesrett og en ledende advokat på sivilrettslig prosedyre i Finansavisens årlige advokatundersøkelse. Han er rangert som en av Norges ledende advokater i anskaffelsesrett, konkurranserett, prosedyre og tvisteløsning av de anerkjente rankingbyråene Chambers and Partners og Legal 500.

Beate Gulbrandsen

Beate Gulbrandsen, Advokat, Wiersholm. Beate Gulbrandsen jobber hovedsakelig med offentlige anskaffelser, statsstøtte og konkurranserett. Hun har opparbeidet seg inngående kjennskap til regelverket om offentlige anskaffelser gjennom sitt arbeid som førstekonsulent i sekretariatet til Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Gulbrandsen bistår jevnlig oppdragsgivere og leverandører i alle faser av anskaffelsesprosessen, og skriver jevnlig juridiske vurderinger av ulike problemstillinger knyttet til anskaffelsesreglene.

Tor Endre Gustavsen

Tor Endre Gustavsen, Høyskolelektor, Høyskolen Kristiania. Tor Endre Gustavsen er høyskolelektor ved Høyskolen Kristiania. Han underviser i fag som rekruttering, strategisk HR og har emneansvar for emnet «rekruttering og kompetanseutvikling». Gustavsen har tidligere vært globalt ansvarlig for opplæring og rekruttering i PGS og i DNV GL har han jobbet mye internasjonalt med bl.a. strategi og lederutvikling.

Moutaz Haddara

Moutaz Haddara, Professor, Høyskolen Kristiania. Moutaz Haddara is a Professor of Information Systems and program manager of the Digital Business Systems master specialization and e-business bachelor’s degrees at Kristiania University College in Oslo, Norway. Haddara is also a visiting professor at TIAS School for Business & Society, Utrecht, Netherlands, SP Jain School of Global Management, Dubai – Singapore – Sydney, University of South-Eastern Norway, Hønefoss- Horten, Norway, and the American University in Cairo, Cairo, Egypt. He has more than 60 publications in the areas of enterprise systems, Big Data, IoT, cloud computing, benefits management, and query optimization techniques. Haddara serves as an editorial and review board member for several international information systems journals and conferences. He also works closely with the industry and serves as an advisory council member for the Microsoft Dynamics Academic Alliance in the EMEA region. Haddara also serves as a researcher and consultant for several other international institutions, governments and NGOs including the European Union and the Norwegian government.

Olav Johansen

Olav Johansen, Førstelektor, Høyskolen Kristiania og Universitetet i Sørøst-Norge. Olav Johansen underviser, forsker, holder kurs og skriver fagbøker innen HR-, organisasjons- og ledelsesfag. Han har 15 års erfaring fra næringslivet før han begynte på Høyskolen Kristiania i 2013. Johansen har også etablert og driver Senter for erfaringsbasert ledelse.

Marius Langseth

Marius Langseth, Høyskolelektor, Høyskolen Kristiania. Marius Langseth er leder for forskergruppen innkjøp i offentlig sektor og ansvarlig for studiet bachelor i strategisk innkjøpsledelse ved Høyskolen Kristiania. Langseth har operativ erfaring fra anskaffelser i Moss kommune og har tidligere arbeidet som seniorrådgiver i Direktoratet for forvaltning og IKT. Han underviser og forsker på problemstillinger knyttet til offentlige anskaffelser.

Jan Ole Similä

Jan Ole Similä, Førsteamanuensis, Nord Universitet, Handelshøgskolen. Jan Ole Similä er for tiden ansvarlig for studiet i Innkjøpsledelse ved Nord Universitet. Hans publikasjoner omfatter temaer som kontraktsledelse, offentlige anskaffelser, vertikal integrasjon, kunnskap og konkurranseevne.

Knut Ingar Westeren

Knut Ingar Westeren, Professor, NTNU, Handelshøyskolen. Knut Ingar Westeren er professor i økonomi, og har undervist ved studiet i Master of Public Administration ved NTNU, Handelshøyskolen i flere år. Han står bak en rekke bøker og publikasjoner som omhandler aspekter rundt offentlig sektor, kunnskap og konkurranseevne og regional utvikling.

Cover Image
Published
May 3, 2021


ISBN

Details about the available publication format: PDF

PDF
9788202669621

Details about the available publication format: HTML

HTML
9788202724429

Details about the available publication format: EPUB

EPUB
9788202724412

Details about the available publication format: XML

XML
9788202724443

Details about the available publication format: Print on demand

Print on demand
9788202713645