Forfattarinstruks for Skriftkultur

Vitskapleg skriftserie publisert på NOASP/Cappelen Damm Akademisk

Alle artiklar som skal inngå i skriftserien må utformast i tråd med denne instruksen. Redaksjonen ber om at forfattarane følgjer instruksen nøye, slik at redaktørane og fagfellane kan konsentrere seg om sjølve innhaldet i teksten. Kontakt gjerne redaktørane dersom du har spørsmål i samband med utforming av tekst, tabellar, figurar eller litteraturtilvisingar.

Innsending

Artikkelmanuskript skal sendast som vedlegg til e-post til redaktørane. Det eine vedlegget skal vere ei anonymisert utgåve av manuskriptet i form av ei word-fil. Det andre vedlegget skal vere ei namngjeven utgåve av det same manuskriptet i form av ei pdf-fil. 

Språk

Hovudspråket i SKRIFTKULTUR er nynorsk,  og om ikkje anna er avtala, skal manuskript utformast i samsvar med gjeldande normal for dette skriftspråket. Redaktørane kan etter vurdering også akseptere manuskript skrivne på bokmål, andre nordiske språk eller engelsk.

Samandrag

Alle artiklar skal ha eit samandrag på inntil 150 ord.  Samandraget skal introdusere emnet for artikkelen, omtale dei viktigaste momenta som blir drøfta og peike på kva for konklusjonar artikkelen gjev grunnlag for. Samandraget skal plasserast mellom tittel og nøkkelord. Dersom artikkelen er skriven på eit nordisk språk, skal forfattaren også skrive ein engelsk versjon av samandraget (summary) som skal plasserast mellom litteraturliste og namn og institusjonstilknyting til forfattaren.

Nøkkelord

Manuskriptet skal ha 4-6 nøkkelord som skal plasserast mellom samandrag og innleiing. Dersom artikkelen er skriven på eit nordisk språk, skal ein skrive nøkkelord både på dette språket og på engelsk (keywords).

Omfang og format

Innsende manuskript skal vere på inntil 7500 ord per artikkel og skrivne i Times New Roman med 12 pkt. skriftstorleik og 1,5 linjeavstand, dvs. om lag 20 sider. Omfanget av ein gjeven artikkel kan etter vurdering frå redaktør ved særskilde høve vere noko lenger. Venstre- og høgremargane skal vere på 2,5 cm og dei skal vere rette. Ved avsnitt skal ein bruke vanleg linjeskift og tabulatorinnrykk.

Titlar og overskrifter

Titlar og overskrifter bør vere enkle og vise til overordna tematikk. Overskrifter skal ha 12 pkt. skriftsstorleik og kan delast inn i inntil to nivå. Bruk feit skrift for overskrift på nivå 1 og kursiv skrift for overskrift på nivå 2. 

Tabellar, figurar, bilete og illustrasjonar

Tabellar og figurar plasserer ein i manuskriptet der ein ønsker at dei skal vere. Alle tabellar og figurar skal nummererast og ha ein forklarande tittel. Tabell- og figurtekstar og nummerering skal stå over sjølve tabellen/figuren i teksten og ha 11 pkt. skriftstorleik. Opphavsretten til fotografiske verk, illustrasjonar, dikt og songar gjeld også for digitale publikasjonar, og må derfor klarerast før bruk.  

Notar

Ein kan bruke fotnotar undervegs i artikkelen, men vi ber om at ein held talet på notar nede. Fotnotar skal ha 10 pkt. skriftstorleik.

Sitat

Korte direkte sitat skal stå i hermeteikn, slik: «Tilpasset opplæring er både et middel og et mål» sier Svein Rognaldsen (2008, s. 205) eller «Tilpasset opplæring er både et middel og et mål» (Rognaldsen, 2008, s. 205). Lengre direkte sitat (over 40 ord) skal ha vanleg linjeskift før og etter, ha høgremarginnrykk på 0,75 og stå utan hermeteikn, slik: Svein Rognaldsen (2008) skriv at:

Tilpasset opplæring er både et middel og et mål. Myndighetene mener at tilpasset opplæring er et nødvendig virkemiddel dersom elevene skal nå læreplanens mål om faglig og sosial læring. Når dette kobles sammen med visjonene om enhetsskolen, blir tilpasset opplæring også et mål. (s. 205)

Litteratur                                                                                                                            

Litteraturlista skal vere ordna alfabetisk og stå etter siste avsnitt og før det engelske samandraget

SKRIFTKULTUR brukar APA6th-standarden i laupande litteraturtilvisingar og i litteraturliste: 

https://sokogskriv.no/kildebruk-og-referanser/referansestiler/apa-6th/ Eksempel:

Bartsch, R. (1987). Norms of Language. Theoretical and Practical Aspects. London: Longman.

Blikstad-Balas, M. & Hertzberg, F. (2015). Fra sjangerformalisme til sjangeranarki? Norsklæreren (1), 47–51.

Cummins, J. (1979). Linguistic Interdependence and the Educational Development of Bilingual Children. Review of Educational Research, 49 (2), 222–251.

Dyvik, H. (2009). Normering i den postsamnorske æra. I H. Omdal og R. Røsstad (red.), Språknormering – i tide og utide? (s. 109–121). Oslo: Novus forlag.

Namn og institusjonstilknyting

Til slutt i artikkelen skal forfattaren føre opp namn, institusjonstilknyting m. post- og e-post-adresse.

Fagfellevurdering

SKRIFTKULTUR er ein vitskapleg skriftserien som gjev utteljing i form av eitt publikasjonspoeng per artikkel. Det inneber at alle artiklar må tilfredsstille visse krav og gå gjennom fagfellevurdering.

Redaktøren sender artikkelen til minst éin fagfelle, som får lese ei anonym utgåve av han. Dersom fagfellen rår til at artikkelen blir publisert, vil forfattaren få tilsendt innspel frå fagfellen og tilbod om revisjon med påfølgjande publisering av artikkelen. Forfattaren får lese korrektur på endeleg artikkel éin gong. Kvar forfattar får tilsendt pdf-fil av trykkeversjonen av eigen artikkel.

Punkt som fagfellen legg til grunn i si vurdering

 

  • Artikkelen sitt emne passar inn i det aktuelle nummeret av skriftserien som heilskap
  • Artikkelen presenterer ny kunnskap og er original (sjølvutvikla og ikkje publisert før)
  • Den presenterte forskinga (funn, metode, fortolkingar) er etterretteleg
  • Artikkelen er godt disponert og forskingsspørsmål, teori, metode, funn og tolkingar er klart presenterte og godt formidla
  • Tittel og overskrifter er dekkande for innhaldet
  • Samandraget er tilstrekkeleg informativt og dekkande for innhaldet
  • Kjeldetilvisingar er tilstrekkeleg oppgitt og komplette både i teksten og i litteraturlista

Lisens

Skriftserien SRIFTKULTUR vil bli publisert elektronisk i Fri tilgang-formatet på NOASP/CDA, lisensiert under ein Creative Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens. Denne lisensen let andre laste ned, distribuere, endre, remixe og bygge vidare på ditt verk, også for kommersielle føremål, så lenge dei namngir deg som opphavspersonen.

Helsing redaktørane, Stig Helset (stig.helset@hivolda.no) og Endre Brunstad (endre.brunstad@uib.no).