Forfatterinstruks for MusPed:Research

MusPed:Research er en vitenskaplig skriftserie publisert på NOASP/Cappelen Damm Akademisk. Forfattere vil få et estimert beløp for publiseringsavgiften etter at prosjektet er vurdert. Publiseringsavgiften betales av den enkelte forfatter/publiseringsfond ved forfatterens institusjon.

Alle tekster som skal inngå i skriftserien må utformes i tråd med instruksene under: 1) instruks for innsending av prosjektbeskrivelse, sendes inn i startfasen av et skriveprosjekt, og 2) instruks for innsending av ferdig manuskript. Forfattere og redaktører må følge denne instruksen nøye.

Kontaktopplysninger til redaktør og mer informasjon om skriftserien finner du MusPed:Research.

1. Innsending av prosjektbeskrivelse

Prosjektbeskrivelse sendes som vedlegg til e-post til redaktør. Vedlegget skal være navngitt. MusPed:Research publiserer antologier på 6-12 kapitler, og monografier på inntil 300 sider. Følgende punkter må redegjøres for i prosjektbeskrivelsen:

 • Tittel
 • Prosjektidé
 • Posisjonering i forhold til forskningsfelt. På hvilken måte presenterer utgivelsen ny kunnskap?
 • Hvilke forfattere skriver i utgivelsen? Angi navn, tittel, epost og institusjonstilknytning.
 • Struktur og disposisjon
 • Er noe av innholdet publisert tidligere? Hvor?
 • Dersom det allerede finnes et manuskript: er dette fagfellevurdert? Beskriv fremgangsmåte
 • Er utgivelsen basert på en doktoravhandling? Beskriv hvordan manus er blitt/skal revideres. Legg ved bedømmelseskomiteens vurdering og navn på veileder
 • Fremdriftsplan med tidspunkter for førsteutkast og ferdigstillelse
 • Antall sider totalt
 • Antall foto/Illustrasjoner
 • Antall figurer/tabeller (det er den enkelte forfatters ansvar å klarere rettigheter for bilder og skaffe høyoppløselige filer)
 • Bruk av nettressurser/video
 • Finnes det andres åndsverk i utgivelsen? Hvis ja, vennligst utdyp.
 • Er feltarbeid gjennomført i forbindelse med forskningsprosjekter bak utgivelsen klarert og eventuelt godkjente av NSD?

2. Innsending av ferdig manuskript

Språk

Språk i skriftserien er skandinavisk eller engelsk. Det er mulig å ha artikler i ulike målform i samme antologi.

Sammendrag (abstract)

Alle artikler og monografier skal ha et sammendrag på inntil 150 ord. Sammendraget skal introdusere temaet for teksten, påpeke hva som undersøkes og hvordan, og hvem/hva dette har relevans for. Sammendraget skal markeres i kursiv og være plassert mellom tittel og nøkkelord. Dersom artikkelen er skrevet på et skandinavisk språk, skal forfatteren også skrive en engelsk versjon av sammendraget, som plasseres mellom tittelen og det skandinaviske abstractet.

Nøkkelord (key words)

Manuskriptet skal ha 4-6 nøkkelord som skal plasseres mellom sammendrag og innledning. Dersom artikkelen er skrevet på et skandinavisk språk skrives nøkkelord både på dette språket og på engelsk.

Omfang og format

Artiklene i de innsendte antologiene kan være mellom 6-9000 ord, og være skrevet i Times New Roman med 12 pkt skriftstørrelse og 1,5 linjeavstand. Venstre- og høyremargene skal være på 2,5 cm og de skal være rette. Bruk vanlig linjeskift og tabulatorinnrykk for avsnitt. Monografier kan være inntil 300 sider (inkludert alt), med formateringene som er angitt over.

Titler og overskrifter

Titler og overskrifter bør være enkle og vise til overordnet tematikk. Overskrifter kan deles inn i inntil tre nivå. Bruk fet skrift for overskrift på nivå 1 og kursiv skrift for overskrift på nivå 2. 

Figurer, lyd, bilder, video og illustrasjoner

Ikke-verbale deler plasseres i manuskriptet der forfatteren ønsker at de skal være. Alle ikke-verbale deler i teksten skal nummereres og ha en forklarende tittel. Disse titlene skal stå over figuren/QR-koden/bildet eller annet, i Times New Roman, 11 pkt i skriftstørrelse. Vedlagt teksten må forfatteren legge ved en bekreftelse på at det er gitt rettigheter og godkjenning for bruk av lyd, fotografer og lignende.  

Noter

Ved behov er det greit å bruke fotnoter i teksten, men fortrinnsvis bør dette begrenses.

Sitat

Korte direkte sitater skal stå i hermetegn, slik: «Music is found in all the situations of life, from everyday activities to the great rituals of chiefs and kings» skriver Christopher Small (1980, s. 50) eller «Music is found in all the situations of life, from everyday activities to the great rituals of chiefs and kings» (Small, 1980, s. 50). Lengre direkte sitat (over 40 ord) skal stå med marginnrykk, linjeskift før og etter og uten hermetegn.

Litteraturreferanser

MusPed:Research anvender APA7h som standard i løpende litteraturhenvisninger, sitater og i litteraturliste: https://www.unit.no/sites/default/files/media/filer/2020/06/APA%207th%20norsk%20%E2%80%93%202020%2C%20v.1.1.pdf

 

Navn og institusjonstilknyting

Helt til slutt i artikkelen skal forfatteren skrive navn, institusjonstilknytning og e-post-adresse.

Fagfellevurdering

MusPed:Research er en vitenskapelig skriftserie. Den redaksjonelle praksisen vil være i tråd med kravene til vitenskapelig publisering, og alle utgivelser vil gjennomgå fagfellevurdering. Redaktøren sender hver tekst i anonymisert versjon til minst en fagfelle. Dersom fagfelle(ne) anbefaler at teksten blir publisert får forfatteren tilsendt innspillene fra fagfellen(e) og tilbys revisjon og påfølgende publisering. Forfatteren får lese korrektur på endelig artikkel en gang. Alle forfattere får tilsendt PDF-fil av trykkeklar versjon av egen artikkel.

Punkter som fagfellen legger til grunn i sin vurdering

 • Teksten er original og utvikler ny kunnskap innenfor feltet musikkpedagogikk.
 • Teksten inneholder en forskningsgjennomgang som tydeliggjør hvem kunnskapsbidraget er relevant for.
 • Teksten er velstrukturert og har en god, indre logikk. Forskningsspørsmål, teori, metode, funn og tolkinger er klart presenterte og godt formidlet.
 • Det forskningsmessige håndverket bak teksten er godt, og den presenterte forskninga (funn, metode, fortolkinger) er etterrettelig og transparent.
 • Argumentasjonen er klar og konsis, og påstandene som fremsettes er overbevisende og godt forankret teoretisk, empirisk eller praktisk .
 • Eventuelle figurer, tabeller, lydklipp, videoklipp, nettressurser er forståelige og belyser det de skal.
 • Teksten har en tydelig konklusjon.
 • Tittel, overskrifter og nøkkelord er dekkende for innholdet.
 • Sammendraget er tilstrekkelig informativt og dekkende for innholdet.
 • Referanser er tilstrekkelig oppgitt og komplette både i teksten og i litteraturlista.