Studenten skal bli lærer: Kunnskap, identitet og profesjonsutvikling

Volume editors:
Audhild Løhre, Anne Bonnevie Lund
Chapter authors:
Randi Etnan, Alexander Gamst Page, Anne Bonnevie Lund, Audhild Løhre, Anders Aasgaard Madsen, Anna Järnerot, Elin Tronsaune Moen, Nicole Veelo, Truls Nilsen Tangen

Synopsis

Studenten skal bli lærer presenterer den første norske studien av tilhørighet i høyere utdanning. Forståelse og utvikling av kunnskap er sentrale temaer, og studenters danning belyses, uten at danning blir eksplisitt diskutert i alle bidragene. Mange av forfatterne er opptatt av samspillet mellom episteme, techne og fronesis i forhold til den enkeltes vekst og profesjonelle kompetanseutvikling.

Med lærerstudenter fra 1.–4. årskull som informanter favner artiklene bredt og gir ny kunnskap og nye teoretiske vinklinger. I antologien stilles det blant annet spørsmål ved dualismen som ofte påpekes mellom teoretisk og erfaringsbasert kunnskap. Kanskje er det heller sånn at kunnskap produseres sirkulært mellom forelesningssal og praksisfeltet? Videre fremgår det også at opplevelsen av sosial tilhørighet ser ut til å være en forutsetning for akademisk tilhørighet, og at medstudenter sammen med faglærere har stor betydning.   

Denne fagfellevurderte antologien retter seg hovedsakelig mot lærerutdanningen og lærerutdannere. Men bidragene kan også være aktuelle for andre utdanninger, og for studenter.

Author Biographies

Audhild Løhre

Audhild Løhre er førsteamanuensis ved pedagogikkseksjonen ILU, leder forskningsgruppa ProfILU Profesjonsutvikling i lærerutdanningen. Løhre har embetsstudiet i psykologi med vekt på utviklingspsykologi fra UiO og allmennlærerutdanning fra Trondheim. Hennes akademiske interesse er særlig knyttet til barn og unge i et helsefremmende perspektiv. Forskningen dekker et bredt fagfelt, og her kan nevnes trivsel og tilhørighet, mestring, livskvalitet, somatiske og psykiske plager, ensomhet, mobbing, helsefremming og folkehelse. Mange av temaene ses også opp mot lærerstudenters profesjonsutvikling.

Anne Bonnevie Lund

Anne Bonnevie Lund er dosent i pedagogikk og nestleder i forskningsgruppa ProfILU Profesjonsutvikling i lærerutdanningen. Hun har jobbet med undervisning i pedagogikk for allmenn-/grunnskolelærerstudenter/ tospråklige lærere i ca. 20 år. Før dette har hun selv jobbet som lærer på de fleste trinn i grunnskolen i mange år. Hennes akademiske interesse har spesielt vært knyttet til skolens håndtering av det etniske mangfoldet. Forskningen dekker samiske og nasjonale minoriteters skolesituasjon og tospråklige lærers situasjon i skolen. I tillegg har hun hatt flere studier der hun har sett på utforskende læring og bruk av digitale verktøy innenfor naturfagundervisningen både innenfor lærerutdanningen og i skolen. De senere årene har hun også forsket på lærerstudenters profesjons- og identitetsutvikling.

Randi Etnan

Randi Etnan er universitetslektor i pedagogikk ved ILU, med master i helsevitenskap og cand.mag. i ledelse og sykepleie. Hun har lang erfaring fra styrearbeid og ledelse i helseforetak, undervisning i grunnskole, videregående skole og i ulike pedagogiske emner ved NTNU. Etnan har særlig fokus på lærerrollen i møte med barn og unge i vanskelige livssituasjoner. Fagfelt og forskningsinteresser er knyttet til profesjonsutvikling i et helsefremmende perspektiv, som omhandler engasjement, handlingskompetanse, folkehelse, helsefremming og livsmestring.

Alexander Gamst Page

Alexander G. Page er postdoktor ved pedagogikkseksjonen, ILU. Han er utdannet som sosialantropolog, og tok doktorgraden innen migrasjonsstudier ved NTNU. Page er spesialisert på kvalitative data, og benytter for det meste etnografiske metoder som deltagende observasjon og semistrukturerte intervju der hensikten er å fange opp deltagernes perspektiv. Page har forsket på et mangfold av tema, som moderniseringsprosesser i Kina, kommunikasjon i et flerspråklig samfunn, religions terapeutiske effekt, og trivsel blant internasjonale studenter. Dette fokuset på studenters erfaringer bæres over i hans nåværende prosjekt rundt blivende lærere.

Anders Aasgaard Madsen

Anders Aasgaard Madsen er universitetslektor i pedagogikk ved Institutt for lærerutdanning, NTNU. Han har jobbet med undervisning i pedagogikk for grunnskolelærerstudenter siden 2011. Madsen har også bakgrunn som lærer i grunnskolen. Hans forskningsinteresse er rettet mot lærerstudenters utvikling av profesjonell kompetanse og læreridentitet. Han har bidratt med faglige innspill i tidsskrift og andre medier omkring pedagogikkfagets betydning for studentenes læring, og lærerstudenters arbeid med skolens estetiske dimensjon.

Anna Järnerot

Anna Järnerot er universitetslektor i pedagogikk med master i Utdanningsledelse. Hun underviser i pedagogikk og spesialpedagogikk ved grunnskolelærerutdanningen, og har mange års erfaring fra grunnskole og videregående skole. Forskningsinteresser er knyttet til studentaktiv læring og kunnskapssyn. Andre fokus er grunnskolelærerstudenter sin profesjonsutvikling generelt og spesifikt innenfor grunnleggende ferdigheter, lese-, skrive- og matematikkvansker. I tillegg er Järnerot opptatt av elevers og studenters følelse av mening med utdanning. Det er tett koblet til hvilke konsekvenser kunnskapssyn og teoretiseringen av skole får på aktørene i utdanning og samfunn.

Elin Tronsaune Moen

Elin Tronsaune Moen er universitetslektor i pedagogikk ved NTNU. Hun har jobbet med undervisning i pedagogikk for lærerstudenter og pedagogikkstudenter ved NTNU i mange år. Hun har også jobbet som lærer i grunnskolen. Hennes akademiske interesse er spesielt knyttet til profesjonsutvikling i lærerutdanningen, flerkulturalitet og mangfoldsproblematikk, utdanningspolitikk, betingelser knyttet til barn og unges læring i skolen og barn og unges livskvalitet i skole og oppvekst.

Nicole Veelo

Nicole Veelo er førsteamanuensis i pedagogikk ved Institutt for lærerutdanning. Hennes ansvarsområder er faget pedagogikk og elevkunnskap og veiledning av bachelor- og masterstudenter. Veelo er særlig interessert i internasjonalisering av lærerutdanningen, skoleutvikling, læringsmiljø og læringsfelleskap. Veelo har erfaring både fra kvantitative og kvalitative metoder, og videre har hun bred erfaring i bruk av IKT i undervisningen, blant annet har hun undervist i nettbasert etter- og videreutdanning, forsket på IKT og læring og organisert en internasjonal konferanse med temaet “Technology and Education”.

Truls Nilsen Tangen

Truls Nilsen Tangen er universitetslektor pedagogikk, og utdannet allmennlærer. Han har erfaring fra arbeid i grunnskolen, men jobber nå i grunnskolelærerutdanningen ved ILU NTNU. Tangen sine forskningsinteresser retter seg mot lærerstudenters utvikling av profesjonell kompetanse og læreridentitet, samt studenters motivasjon for valg av lærerutdanning.

Cover Image
Published
April 27, 2020


ISBN

Details about the available publication format: PDF

PDF
9788202652371

Details about the available publication format: HTML

HTML
9788202675899

Details about the available publication format: XML

XML
9788202675905

Details about the available publication format: EPUB

EPUB
9788202675882