Folkevalgt og politisk leder

Volume editors:
Asbjørn Røiseland, Signy Irene Vabo
Chapter authors:
Tina Øllgaard Bentzen, Espen Leirset, Christian Lo, Asbjørn Røiseland, Eva Sørensen, Jacob Torfing, Marte Slagsvold Winsvold, Signy Irene Vabo

Synopsis

Folkevalgt og politisk leder tar utgangspunkt i at enhver folkevalgt politiker er en politisk leder. Boken handler om politisk lederskap i norske kommuner, og den diskuterer hvordan vi kan forstå denne formen for lederskap. Å fatte beslutninger er en viktig del av folkevalgtes hverdag, og den offentlige debatten kan gi inntrykk av at dette er selve essensen i det politiske lederskapet. Boken problematiserer dette, og den argumenterer for at politisk lederskap også handler om å fange opp og forstå problemer, sette dagsorden, foreslå løsninger og skape oppslutning om disse.

Med dette brede perspektivet på politisk lederskap er boken organisert rundt fire paradokser knyttet til det politisk-administrative systemet i norske kommuner: konfliktparadokset, administrasjonsparadokset, åpenhetsparadokset og demokratiparadokset. I bokens kapitler diskuteres innholdet i disse paradoksene, hvilke spenninger som ligger til grunn for dem, og hvordan motstridende hensyn kan balanseres på en konstruktiv måte, både for norsk kommunesektor som helhet, for det enkelte kommunestyret og for den enkelte folkevalgte.

Boken gir eksempler på hvordan folkevalgte kan styrke sitt politiske lederskap, ikke minst basert på bokens systematiske sammenlikninger med danske kommuner. Viktige poeng i hvert kapittel blir også understreket i intervjuer med en kommunepolitiker eller en kommunedirektør som deler sine erfaringer med oss. Boken avsluttes med en diskusjon av hvordan det politiske lederskapet kan utvikles og styrkes, både gjennom endringer i rammebetingelsene for norske kommuner og gjennom diskusjoner og refleksjoner i det enkelte kommunestyret.

Abstract in English

The premise of Elected Officials and Political Leaders is that every elected politician is a political leader. This anthology looks at political leadership in Norwegian local governments and explores how to understand this form of leadership. Passing resolutions is an important part of an elected official’s job, and public discourse can suggest that such work is itself the essence of political leadership. This is a central concern in the book, which argues that political leadership also consists of grasping and understanding issues, setting agendas, proposing solutions and mobilizing support for them.

With this broad view of political leadership, the book is organized around four paradoxes associated with the political-administrative system in Norwegian municipal government: the conflict paradox, the administration paradox, the transparency paradox and the democracy paradox. The chapters describe and discuss these paradoxes, the tensions they are based on and how opposing interests can be balanced in a constructive way, both for the local public sector as a whole as well as the individual councils and councilors.

The book provides examples of how elected leaders can strengthen their political leadership, not least through a systematic comparison with Danish municipal governments. Important points in each chapter are also emphasized in interviews with political and administrative leaders who share their experiences with the authors. The book concludes with a discussion of how political leadership can be further developed and strengthened, both through changes in the institutional framework for Norwegian local governments and through dialogue and reflection within the individual municipal councils.

 

Author Biographies

Tina Øllgaard Bentzen

Tina Øllgaard Bentzen er lektor ved Roskilde universitet i Danmark. Hun forsker på politisk styring, tillit og offentlig administrasjon.

Espen Leirset

Espen Leirset er universitetslektor og doktorgradsstipendiat ved Nord universitet. Han forsker på lokalpolitiske prosesser, betydningen av åpenhet og hvordan politikk og presse påvirker hverandre.

Christian Lo

Christian Lo er førsteamanuensis ved Nord universitet og seniorforsker ved Nordlandsforskning. Lo har i sin forskning benyttet etnografiske innfallsvinkler til å forstå lokalpolitisk lederskap, byråkrati, politisk kultur og utviklinger innen ulike deler av velferdstjenestene.

Asbjørn Røiseland

Asbjørn Røiseland er professor i statsvitenskap ved Nord universitet og OsloMet – storbyuniversitetet. Han forsker på nettverksstyring og samskaping og retter spesiell oppmerksomhet på demokrati og politisk lederskap.

Eva Sørensen

Eva Sørensen er professor i offentlig administrasjon og demokrati ved Roskilde universitet i Danmark og professor II ved Nord universitet. Hun forsker på nye demokrati- og styringsformer, med særlig oppmerksomhet på politikernes rolle.

Jacob Torfing

Jacob Torfing er professor i politikk og offentlige institusjoner ved Roskilde universitet i Danmark og professor II ved Nord universitet. Han forsker på nettverksstyring, samskaping, innbyggermedvirkning og demokrati.

Marte Slagsvold Winsvold

Marte Winsvold er postdoktor ved Universitetet i Oslo og seniorforsker ved Institutt for samfunnsforskning. Hun forsker blant annet på politisk deltakelse mellom valg, politisk tillit og betingelsene for politisk styring.

Signy Irene Vabo

Signy Irene Vabo er professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Hun forsker på offentlig styring, nettverksstyring, politisk organisering, politisk lederskap og lokalt demokrati.

Cover Image
Published
May 18, 2020


ISBN

Details about the available publication format: PDF

PDF
978-82-02-65231-9

Details about the available publication format: EPUB

EPUB
978-82-02-67915-6

Details about the available publication format: HTML

HTML
978-82-02-67916-3

Details about the available publication format: XML

XML
978-82-02-67917-0