Selvstendighet og nasjonsbygging 1814–2014

Volume editor:
Bjørg Seland
Chapter authors:
Knut Dørum, Berit Eide Johnsen, Kjell-Olav Masdalen, Dag Michalsen, Bjørg Seland, Roger Tronstad, Magnhild Vollan, Øyvind Østerud, Gunhild H. Aaby

Synopsis

I denne boka setter vi søkelys på det dramatiske året 1814. Det handler om politisk bakgrunn for riksforsamlingen på Eidsvoll, om utforming av grunnloven og om tilpasning til unionen med Sverige. Vi får innblikk i valgforsamlingene og møter eidsvollsmenn fra Agder. Men vi ser også kritisk på selve nasjonsbegrepet og trekker linjer gjennom nasjonsbyggingsprosessen fram mot vår egen tid. Slik problematiserer vi også vår identitet som nordmenn: Hvordan har historikere bidratt til vår forståelse av «det norske»? Hvordan har skolen formet vår kollektive identitet? Hvordan har 17. mai-feiringen bygd opp under det nasjonale fellesskapet?

Full Text

Author Biographies

Knut Dørum

Knut Dørum, født 1969, er professor i historie ved Universitetet i Agder. Han har vært aktiv innen mange områder av faget. Tidligere har han arbeidet med statsutvikling i norsk og europeisk middelalder, i senere
år har hans virkefelt i stor grad vært innen tidligmoderne og moderne politisk historie. Han har vært med i det såkalte Demokratiprosjektet ved Universitetet i Oslo med flere publikasjoner om folkelig politisk kultur
og demokratiutvikling, f.eks. som redaktør sammen med Hilde Sandvik av boka Opptøyer i Norge 1750–1850 fra 2012. I 2013 kom han også ut med bind 2 i Bodøs historie, Byen i sentrum 1816–1890, i 2014 var han redaktør
for antologien Kvinner i politikk og samfunnsliv 1800–2000.

Berit Eide Johnsen

Berit Eide Johnsen, født 1955, er professor i historie ved Universitetet i Agder. Hun er dr.art. fra Universitetet i Bergen 1998 på en avhandling om sørlandsk skipsfart (utgitt som bok 2001): Rederistrategi i endringstid: sørlandsk skipsfart fra seil til damp og motor, fra tre til jern og stål: 1875–1925. Ved siden av artikler om kulturhistorie og maritim historie har hun også skrevet boken Han sad i prisonen –: sjøfolk i engelsk fangenskap 1807–1814 (1993). De senere årene har hun forsket på og skrevet om turismens historie på Sørlandet. Hun er for tiden engasjert som forfatter av to bind av Lillesands historie (1800 til i dag).

Kjell-Olav Masdalen

Kjell-Olav Masdalen, født 1948, er cand.philol. fra Universitetet i Oslo med historie hovedfag. Han er seniorforsker ved Aust-Agder museum og arkiv, tidligere direktør ved samme institusjon. Han er forfatter av Agders Historie 1920–1945 (1991) og har sammen med Liv Mykland skrevet Administrasjonshistorie og arkivkunnskap – Kommunene (1987). I de seinere år har han skrevet flere artikler fra vikingtida og middelalderen med fokus på Agder. I 2014 publiserte han Boka som redda Norge! De viktigste Snorre-utgivelsene sett i en regional, nasjonal og internasjonal sammenheng. Nasjonsbygging og nasjonalisme på godt og ondt.

Dag Michalsen

Dag Michalsen er professor i rettshistorie ved Det juridiske fakultet, UiO. Han var ansvarlig for flere prosjekter i tilknytning til grunnlovsjubileet 1814-2014, bl.a. hovedredaktør for Nye perspektiver på Grunnloven 1814-2014 (6 bind 2013-2014). Andre publikasjoner er Norsk rettstenkning etter 1800 (2013) og Rettshistorisk kritikk (2017). Michalsen er dekan ved Det juridiske fakultet fra 2016.

Bjørg Seland

Bjørg Seland (f. 1947) er dr. philos i historie og professor ved Universitetet i Agder. Hennes forskning omfatter sosial- og kulturhistoriske emner i perioden 1800 til 1940, med studier blant annet knyttet til grannefellesskap i bondesamfunnet, kjønnsrolleproblematikk og religiøse bevegelser.

Roger Tronstad

Roger Tronstad, født 1955, er historiker og har arbeidet i Arkivverket siden 1981. Han er nå førstearkivar ved Statsarkivet i Kristiansand, med arkivformidling som en av oppgavene. Han har skrevet artikler om ulike temaer
og var medforfatter av boka Jakten etter jødene på Agder (2010). Han har nylig fullført et forskningsprosjekt om Agder-jødenes historie 1851–1945.

Magnhild Vollan

Magnhild Vollan, født 1951, er førstelektor i nordisk språkvitenskap ved Institutt for nordisk og mediefag, Universitetet i Agder. Gjennom mange år har hun hatt undervisningsoppgaver innen lærerutdanningene, og hun har blant annet forska på og skrevet artikler om temaer med relevans for skolen, som språkhistoriske forhold («Kampen om opplæringsmålet i Birkenes kommune» (1995)) og skriftspråknormering («Ei  ormeringshistorisk vandring i skogen» (2006), «Holdnings skapende handlings planer. Særskriving i  studenttekster» (2007)). Hun har også forska på leseopplæring og læremidler, et tema som behandles i boka Begynneropplæring i en sammensatt tekstkultur (2010) som hun har skrevet sammen med professor Elise Seip Tønnessen.

Øyvind Østerud

Øyvind Østerud, født 1944, er professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Han har Ph.D.-grad fra The London School of Economics (LSE ) 1974. Han har vært gjesteforsker ved LSE 1981, ved The Australian National
University 1987–88 og ved L’Universite d’Aix-en-Provence 1997. Han ledet Makt- og demokratiutredningen 1998–2003, var instituttleder ved Institutt for statsvitenskap, UiO, 1994–96 og 2008–2012, og preses i Det Norske
Videnskaps-Akademi 2008–2011. Han har utgitt en rekke vitenskapelige artikler og fagbøker om makt, utviklingsspørsmål, suverenitetskonflikter og internasjonal politikk samt innføringsboka Statsvitenskap i fem reviderte utgaver fra 1991 til 2012. P.t. styreleder ved Fridtjof Nansens Institutt og programstyreleder i Norges forskningsråd.

Gunhild H. Aaby

Gunhild H. Aaby, født 1970, har hovedfag i historie fra Universitetet i Oslo i 1997. Hun er formidlingsansvarlig ved Vest-Agder-museet og autorisert konservator gjennom Norges museumsforbund (NMF). Som museumspedagog
i Flekkefjord og formidlingsansvarlig ved Vest-Agder-museet har hun arbeidet med formidling av en rekke historiske emner. Hun har publisert flere artikler knyttet til temaet bruk av nasjonale symboler og
nasjonaldagsfeiring.

Cover Image
Full Text
Chapters
Published
October 15, 2019

ISBN

Details about the available publication format: PDF

PDF
9788202632878