Rom og etikk: Fortellinger om ambivalens

Volume editors:
Inger Marie Lid, Trygve Wyller
Chapter authors:
Marta Maria Espeseth, Anne-Cathrine Grimsgaard, Kjetil Hafstad, Adelheid Hummevold Hillestad, Birgitte Lerheim, Inger Marie Lid, Knut W. Ruyter, Kaia S. Rønsdal, Trygve Wyller

Synopsis

Rom og etikk. Fortellinger om ambivalens vil gi nye tolkninger av møter med mennesker i vanskelige livssituasjoner. Hva vil det si at de som mange kaller fremmede, ofte er i samme rom som alle andre? Med dette hovedspørsmålet bringer boken nye perspektiver og ny kunnskap til både analytisk og normativ tolkning av dette temaet, som er viktig både for profesjonsutøvere og hverdagspraktikere. Boken behandler problematikk fra forskjellige praksisfelt, som møter med papirløse flyktninger og tiggere, nye praksiser for inkludering og likeverd for funksjonshemmede, demensomsorgen, barn som pårørende, nye læringsrom, historien om katolske nonneordener og synet på «fremmede» i norsk sosial og kulturell historie. Boken avrundes med et kapittel der sammenhengen mellom disse analysene og teoriene og nyere tolkninger av medborgerskap (citizenship) blir drøftet.

Boken er redigert av Inger Marie Lid, professor ved VID vitenskapelige høyskole, fakultet for helsefag og Trygve Wyller, professor ved Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo. De øvrige bidragsyterne er forskere som hører til i fagmiljøet knyttet til profesjonsetikk og diakonivitenskap ved Det teologiske fakultet, Høyskolen i Oslo og andre læresteder.

Rom og etikk. Fortellinger om ambivalens henvender seg til studenter og forskere ved master og bachelor utdannelsene i profesjonsetikk og velferdsfag. Forfatterne kobler ny teori om rom og rommelighet til tolkninger av krevende liv, og henvender seg dermed også til allment interesserte lesere.

Synopsis

Space and Ethics. Ambiguous Narratives interprets encounters with people in various contexts from a spatial perspective. What are the ethical implications when people often labelled “strangers” are situated in the same spaces as other persons? Traditionally, ethical space theory seeks to elucidate the experience of being an outsider in a marginalized space. This book, however, does the opposite. The authors problematize the ethical and spatial impact when all act in the same space. This is the central topic of the book, which is intended for both professionals and everyday practitioners.

The nine authors analyse different fields of practice, among them migration, disability, dementia care and more. In a concluding chapter, the editors comment on the relationship between space, ethics and citizenship.

Space and Ethics is edited by Inger Marie Lid, a professor at VID Specialized University, Oslo, and Trygve Wyller, a professor at the Faculty of Theology, University of Oslo.

Author Biographies

Marta Maria Espeseth

Marta Maria Espeseth er utdannet som frelsesarmeoffiser og lektor med kristendom, musikk og spesialpedagogikk i fagkrinsen. Ho har mastergrad i profesjonsetikk og diakoni, og er
doktorgradsstudent ved Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo. Espeseth
arbeider som korpsleiar (forsamlingsleiar) og undervisningskonsulent i Frelsesarmeen.

Anne-Cathrine Grimsgaard

Anne-Cathrine Grimsgaard er høgskolelektor ved barnevernutdanningen på Høgskolen i Innlandet, avdeling Lillehammer. har Master i profesjonsetikk og diakoni. PhD kandidat ved Forskningssenter for barn og unges kompetanseutvikling, Lillehammer. Hun arbeider med en avhandling om barns erfaringer med å delta i samtalegrupper for barn som har psykisk syke og rusavhengige foreldre.

Kjetil Hafstad

Kjetil Hafstad: Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo. Dr. theol. Professor (emeritus) i dogmatikk (troslære). Viktige forskningsfelt: nyere systematisk teologi, pedagogiske teorier og historie, kontekstuell teologi og frigjøringsteologi.

Adelheid Hummevold Hillestad

Adelheid Hummelvoll Hillestad er førstelektor ved Lovisenberg diakonale høgskole og doktorgradsstudent ved Det Teologiske Fakultet, UiO. Er utdannet sykepleier med videreutdannelse i eldreomsorg og sosialantropolog.

Birgitte Lerheim

Birgitte Lerheim er førsteamanuensis i teologi ved Universitetet i Oslo. Fagområdet hennar er religionspedagogikk og kyrkjeleg undervisning, men ho har òg publisert forsking innan etikk samt teologi, media og kultur. Ho er tidlegare redaktør av det religionspedagogiske tidsskriftet Prismet og den vitskaplege bokserien Prismet Bok.

Inger Marie Lid

Inger Marie Lid er professor ved VID vitenskapelige høyskole, fakultet for helsefag. Har tidligere vært ansatt ved Høgskolen i Oslo og Akershus, fakultet for helsefag. Lid er utdannet teolog, med phD i systematisk teologi. Hun arbeider innen funksjonshemmingsforskning, medborgerskap og universell utforming.

Knut W. Ruyter

Knut W. Ruyter er professor II ved Det teologiske fakultet ved Universitetet i Oslo og avdelingsdirektør for De regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo. Ruyter er utdannet teolog fra USA og har doktorgrad i etikk fra Universitetet i Oslo.

Kaia S. Rønsdal

Kaia S. Rønsdal er post doc i diakonivitenskap, (Nordhost-prosjektet) ved Det teologiske fakultet, Universitet i Oslo. Hun jobber med ulike typer spørsmål knyttet til marginalitet og grenseerfaringer, og romlige forståelser og analyser av disse. Hun har primært arbeidet med marginalitet i det offentlige byrom, knyttet til for eksempel rusbrukere og tiggere, som innspill til sosialt arbeid og diakoni. Hun er særlig opptatt av romteori, fenomenologi og rytmeanalyse.

Trygve Wyller

Trygve Wyller arbeider ved Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo. Dr. theol. Professor i diakonivitenskap og systematisk teologi. Viktige forskningsfelt: nyere systematisk teologi, diakoniforskning, profesjonsetikk, praktisk teologi, migration og teologi.

Cover Image
Published
June 14, 2017


ISBN

Details about the available publication format: PDF

PDF
9788202535001

Details about the available publication format: EPUB

EPUB
9788202568597

Details about the available publication format: HTML

HTML
9788202568603

Details about the available publication format: XML

XML
9788202568610