Forvaltning av dyrevelferd i Norge: Hvordan få lovverk til å virke?

Volume editors:
Stig S. Gezelius, Frode Veggeland
Chapter authors:
Charlotte Berg, Stig S. Gezelius, Frida Lundmark Hedman, Arne Holm, Ola Nafstad, Sigrid Stokstad, Oddveig Storstad, Elisiv Tolo, Frode Veggeland, Ivar Vågsholm

Synopsis

Forvaltning av dyrevelferd i Norge handler om hvordan myndighetene best kan fremme god dyrevelferd og respekt for dyr. I Norge er det Mattilsynet som har hovedansvaret for å kontrollere at virksomheter og personer overholder dyrevelferdsloven.

Denne boka presenterer resultatene fra et unikt forskningsprosjekt om virkninger av Mattilsynets virksomhet i landbaserte matnæringer. Sentralt står spørsmålet om hva slags tilsyn som virker best. Er det hensiktsmessig å samle alle tilsynsoppgaver i én etat? Er næringen mottakelig for styring? Hvordan kan tilsynet bruke virkemidler – som veiledning, advarsler eller straff – på en hensiktsmessig måte?

Boka gir ny innsikt i utfordringer knyttet til dyrevelferdsforvaltningen. Forvaltning av dyrevelferdsloven er knapt studert i Norge tidligere. Boka retter seg særlig mot tilsynsforvaltningen og aktører innen næringer som håndterer dyr, men vil være interessant for alle som er opptatt av dyrevelferd eller av tilsynsvirksomhet generelt. Den er egnet for undervisningsformål på universitets- og høyskolenivå.

Kapittelforfatterne har bakgrunn fra statsvitenskap, jus, sosiologi, sosialantropologi, veterinær- og husdyrfag, så vel som fra inspeksjonsvirksomhet. Bokas redaktører er Stig S. Gezelius, professor ved Universitetet i Sørøst-Norge, og Frode Veggeland, professor ved Universitetet i Oslo og seniorforsker ved Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO). Redaktørene har lang erfaring fra forskning på offentlig forvaltning og iverksetting av lovverk.

Synopsis in English:

Animal Welfare Management in Norway is about how authorities can best promote high standards of well-being and respect for animals. In Norway, the Norwegian Food Safety Authority has primary responsibility for ensuring that businesses and persons comply with animal welfare laws and regulations.

This book presents the results of a unique research project on the effects of the Food Safety Authority’s efforts within land-based food industries, in which key questions were: What kinds of regulatory measures and oversight are most effective? Is organizing all regulatory activity under one authority worthwhile? Is industry receptive to oversight? How can the authority utilize measures such as guidelines, warnings or punishment to best effect?

This book provides new insight into challenges associated with animal welfare management, an area that has previously been under-researched in Norway. The book is geared toward persons with supervisory roles as well as those working in industries that handle animals, but it will also be of interest to anyone concerned with animal welfare or oversight in general. The book can also be relevant for instruction at the higher educational level.

The contributors have backgrounds in political science, law, sociology, social anthropology, veterinary and other livestock-related fields, as well as inspection services. The book has been edited by Stig S. Gezelius, a professor at the University of South-Eastern Norway, and Frode Veggeland, a professor at the University of Oslo and senior researcher at the Norwegian Institute of Bioeconomy Research (NIBIO). The editors are experienced in research into public administration and implementation of legislation.

Author Biographies

Charlotte Berg

Charlotte («Lotta») Berg er veterinær og professor i «husdjurens miljö och hälsa» ved Sveriges Lantbruksuniversitet i Skara. Hun leder Nationellt Centrum för Djurvälfärd (SCAW) og er «Diplomate» til European College of Animal Welfare and Behavioural Medicine. Charlotte Berg har i mange år forsket på dyrevern og dyrevelferd, herunder spørsmål relatert til lovgivning og kontroll på disse områdene. Hun har i tillegg jobbet med One Health- og One Welfare-spørsmål relatert til både mennesker, husdyr og ville dyr. Hun har publisert en stor mengde arbeider på områdene dyrevern/dyrevelferd og dyrehold, samt forebyggende smittevern for landbruksdyr og oppdrettsfisk. I tillegg har hun publisert på tematikk relatert til rettslig regulering, kontroll og regeletterlevelse på dyrevelferdsområdet, samt ulike typer frivillige dyrevelferdsprogram. Hun har også arbeidet i lang tid med disse spørsmålene på EU-nivå, knyttet til både risikovurdering og lovgivning. Hennes publikasjoner inkluderer blant annet: «Private Animal Welfare Standards – Opportunities and Risks» (med Lundmark, F. & Röcklinsberg, H.) i Animals, «Non-Compliance and Follow-Up in Swedish Official and Private Animal Welfare Control of Dairy Cows» (med Lundmark Hedman, F. et al.) i Animals, «Thirty Years of Changes and the Current State of Swedish Animal Welfare Legislation» (med Lundmark Hedman, F. & Stéen, M.) i Animals, og «Compliance with Animal Welfare Regulations; Drivers and Consequences (med Lundmark Hedman, F.) i CAB Reviews.

Stig S. Gezelius

Stig S. Gezelius er professor ved Institutt for økonomi, historie og samfunnsvitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge. Han har doktorgrad i sosiologi fra 2002 og har i det meste av sin karriere arbeidet med spørsmål knyttet til regulering og lovlydighet i næringslivet. Han har tidligere arbeidet ved Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning, med spørsmål knyttet til styring, etterlevelse og økonomi i primærnæringene. Han har utgitt en rekke publikasjoner om betingelser for lovlydighet og virkninger av offentlig styring. Disse publikasjonene omfatter eksempelvis «Consequences of Tit-for-Tat Enforcement» i Law & Policy, «Toward a Theory of Compliance in State Regulated Livelihoods” (med Hauck, M.) i Law & Society Review, og «Forvaltningen som lovhåndhever» i Nordisk Administrativt Tidsskrift.

Frida Lundmark Hedman

Frida Lundmark Hedman er adjunkt i dyrevern ved Institutionen för husdjurens miljö och hälsa ved Sveriges Lantbruksuniversitet i Skara. Hun har en ph.d. fra 2016 om dyrevern/dyrevelferd, regelverk og kontroll og har gjennomført en rekke forskningsprosjekter på disse områdene siden da. Tidligere har hun jobbet som dyrevernsinspektør i Sverige, samt som saksbehandler for dyreverns- og regelverksspørsmål hos Djurskyddsmyndigheten, Jordbruksverket. Hun har publisert en rekke arbeider på dyrevelferdsområdet. Av disse kan nevnes «Thirty Years of Changes and the Current State of Swedish Animal Welfare Legislation» (med Berg, C. & Stéen, M.) i Animals, «Cattle Cleanliness from the View of Swedish Farmers and Official Animal Welfare Inspectors» (med Andersson, M. et al.) i Animals, «Non-Compliance and Follow-Up in Swedish Official and Private Animal Welfare Control of Dairy Cows» (med Hultgren, J. et al.) i Animals, og ph.d.-avhandlingen «Mind the Gaps! From Intentions to Practice in Animal Welfare Legislation and Private Standards».

Arne Holm

Arne Holm er dr.polit. i statsvitenskap og forsker ved By- og regionforskningsinstituttet NIBR ved OsloMet. Han har arbeidet med problemstillinger innenfor offentlig politikk og flernivåstyring i ulike sektorer i en årrekke, hvorav over ti år på Norsk institutt for by- og regionforskning. Dette har resultert i en rekke rapport og et utvalg bokutgivelser, både knyttet opp mot enkeltsektorer og offentlig sektor generelt.

Ola Nafstad

Ola Nafstad er assisterende direktør og fagdirektør for husdyrproduksjon og dyrevelferd, bærekraftig produksjon og kosthold i Animalia (Norwegian Meat and Poultry Research Centre). Nafstad er utdannet veterinær og dr.med.vet. i forebyggende helsearbeid hos storfe. Han har arbeidet med dyrehelse, dyrevelferd, bærekraftig husdyrproduksjon og ledelse i Animalia siden 2000.

Sigrid Stokstad

Sigrid Stokstad er førsteamanuensis ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo. Hun er utdannet cand.jur. ph.d., og har hatt rettsregler om styring og demokrati i offentlig sektor som forskningsfelt i mange år. Fram til sommeren 2021 var hun forsker II på By- og regionforskningsinstituttet NIBR ved OsloMet. I dag har hun fagansvar for forvaltningsrett på Institutt for offentlig rett. Av Stokstads publikasjoner kan nevnes «Short- and Long-Term Delegation: What Are the Effects on Politicians’ Sense of Control?» (med Winsvold, M. S. & Zeiner, H. H.) i Public Management Review, «Delt lederskap i Oslo kommune» (med Klausen, J-E. E. & Myrvold, T.) i Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift, og «Utvidet adgang til domstolskontroll i tvister mellom stat og kommune» i Tøssebro, H.N. (red.), Ugyldighet i forvaltningsretten.

Oddveig Storstad

Oddveig Storstad er førsteamanuensis ved Institutt for lærerutdanning ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) og har en doktorgrad i sosiologi fra samme universitet. Hun har tidligere jobbet som forsker ved Ruralis og NIBIO, og har spesielt jobbet med sosiologiske problemstillinger knyttet til mat, landbruk og forbruk. Hun var med å utvikle undersøkelsen Trender i norsk landbruk som hun også ledet i flere år. Storstad har jobbet på prosjekter om dyretragedier og helse, miljø og sikkerhet i landbruket. Hun jobber i dag med forskning på ungdom, demokrati og medborgerskap og er nasjonal koordinator for den internasjonale demokratiundersøkelsen International Civic and Citizenship Education Study (ICCS).

Elisiv Tolo

Elisiv Tolo er ansatt som spesialveterinær ved Animalia (Norwegian Meat and Poultry Research Centre), med arbeidsområde dyrevelferd under transport, håndtering og avliving på slakteri. Hun har erfaring fra klinisk praksis, offentlig tilsyn, utarbeiding av opplæringsprogrammer for dyrebilsjåfører og personell på slakteri, samt utvikling og gjennomføring av etiske regnskap. Hun har vært forfatter og medforfatter på artikler om transport, plukking av fjørfe og bedøving av dyr før avliving.

Frode Veggeland

Frode Veggeland er professor ved Institutt for helse og samfunn ved Universitetet i Oslo og seniorforsker ved Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO). Han har doktorgrad i statsvitenskap fra 2004 og har i en årrekke publisert nasjonalt og internasjonalt på områder relatert til regulering av mat, helse og landbruk. Veggeland ledet i 2006 sekretariatet for utvalget som evaluerte norske myndigheters håndtering av det nasjonale E. coli-utbruddet. I 2021–2022 er han del av Koronakommisjonens sekretariat som gransker myndighetenes håndtering av covid-19-pandemien. Veggelands publikasjoner inkluderer blant annet «Experiments in Food Safety Policy Integration in the European Union» (med Ugland, T.) i Journal of Common Market Studies, «State Regulatory Capacity: Experiences from Public Sector Reforms in Norway» (med Kjekshus, L.E.) i Public Adminstration, og «Managing Animal Welfare in Food Governance in Norway and Sweden» (med Lundmark Hedman, F., Berg, C. & Vågsholm, I.) i Animals.

Ivar Vågsholm

Ivar Vågsholm er professor i mattrygghet og prefekt ved Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap ved Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala. Vågsholm har publisert innenfor veterinær folkehelse og epidemiologi i 35 år, med fokus på spørsmål relatert til EU og EØS, overvåkning og kontroll av dyrehelse og dyrevern, zoonoser og smittsomme dyresykdommer. Han er utdannet veterinær og godkjent europeisk spesialist (Diplomate) innenfor veterinær folkehelse. Vågsholms publikasjoner inkluderer blant annet «Managing Animal Welfare in Food Governance in Norway and Sweden» (med Lundmark Hedman, F., Veggeland, F. & Berg, C.) i Animals, «Challenges and Opportunities in the Implementation of New Meat Inspection Systems in Europe» (med Antunović, B. et al.) i Trends in Food Science & Technology, og «Food Security, Safety, and Sustainability – Getting the Trade-Offs Right» (med Arzoomand, N.A. & Boqvist, S.) i Frontiers in Sustainable Food Systems.

Cover Image
Published
April 29, 2022


ISBN

Details about the available publication format: PDF

PDF
9788202716240

Details about the available publication format: EPUB

EPUB
9788202761844

Details about the available publication format: HTML

HTML
9788202761851

Details about the available publication format: XML

XML
9788202761868

Details about the available publication format: Print on demand

Print on demand
9788202761875