Anthologies in process:

1: MusPed:Music Technology in Education
Red: Eiksund, Ø. J., Angelo, E., Knigge, J.
Kommer ut: august 2020

I denne antologien presenteres forskingsprosjekter som hver på sin måte undersøker møtet mellom musikk, teknologi og utdanning. Forfatterne i antologien kommer fra en rekke ulike utdanningsprogram, hvor både tradisjonelle barnehagelærer- og grunnskolelærerutdanninger, så vel som faglærer-, utøvende musikk- og musikkteknologiutdanninger er representert. Prosjektene henter datamateriale fra de respektive utdanningene, men også fra musikkfaget i grunnskolen samt mer uformelle læringsarenaer. Forskningsarbeidene i antologien undersøker blant annet spillifisering av ukulele- og sangundervisning, komposisjon med iPad i klasserommet, live looping i ensembleledelse, autentiske musikkteknologiske læringsrom, musikkskaping i «laptop-æraen», sound, opplevelsen av nettbasert nærver, og utfordringer i høyere musikkteknologisk utdanning. Som første utgivelse i skriftserien MusPed:Research inneholder antologien også et eget introduksjonskapittel dedikert musikkpedagogisk forskning. Antologien gir et mangfoldig bidrag til forskningsfeltet musikkteknologi i utdanning, og stiller spørsmål ved etablert didaktisk praksis i musikkfaget i grunnskole og høyere utdanning, ved musikkutdanningens mål og innhold, og ved selve forståelsen av musikk og musikkskaping i seg selv. Ved å være dedikert musikkteknologi i utdanning er utgivelsen unik i norsk sammenheng, og representerer samtidig et viktig tilskudd til et stadig voksende internasjonalt forskningsfelt.

1: MusPed:Music Technology in Education
Red: Eiksund, Ø. J., Angelo, E., Knigge, J.
Publication date: August 2020

This anthology presents research projects that explore intersections between music, technology and education from varying perspectives. The researchers in the anthology come from a range of educational programs, including traditional pre-, primary and secondary teacher education programs, as well as music performance and music technology education programs. Data has been collected not only from these respective programs, but from primary and lower secondary school and informal learning environments as well. The research projects examine such topics as gamification of ukulele and singing instruction, composing with iPads in the classroom, live looping as an approach to ensemble conducting, authentic music technology learning spaces, music-making in the “laptop-era”, sound, the notion of net-based presence, and challenges in higher education in music technology. As the first publication in the MusPed:Research series, this anthology also contains an introductory chapter dedicated music pedagogical research. This anthology represents a broad contribution to the research field of music technology in education, and questions educational practices at the primary, secondary and higher educational levels, the goals and content of music education, and the understanding of music and musical creation itself. Dedicated to music technology in education, this publication is unique in the Norwegian context and an important contribution to a growing international research field.

 

2: MusPed:Higher Education

Red: Angelo, E., Knigge, J., Sæther, M., & Waagen, W.

Kommer ut: desember 2020

Denne antologien omhandler sentrale temaer i ulike typer høyere utdanning som kvalifiserer til å undervise og utdanne i musikk. Forfatterne i antologien er fra utøvende musikkutdanning, grunnskolelærerutdanning, PPU-utdanning, faglærerutdanning og barnehagelærerutdanning. Forskningsarbeidene i antologien undersøker blant annet sensorveiledninger i utøvende musikerutdanning, musikk i tverrfaglig arbeid i lærerutdanning, entreprenørskap i høyere musikkutdanning, musikalitetsforståelser i lærerutdanning, hovedinstrumentundervisning i grunnskolelærerutdanningen, formidling og konsertproduksjon i faglærerutdanning, flerkulturalitet i ulike musikklærerutdanninger, nettbasert musikkundervisning i barnehagelærerutdanning, metodikkutvikling i orgelopplæring for barn og unge, sang i lærerutdanning, og instrumentalpedagogens profesjonsforståelse i kulturskolen. Antologien inneholder også et kapittel som undersøker musikkpedagogikkens diskursive vilkår i grunnskolelærerutdanning, barnehagelærerutdanning, faglærerutdanning og PPU-utdanning i musikk. Antologien er et bidrag til å artikulere musikkpedagogisk forskning som et felt for integrert refleksjon som forbigår institusjonelle og disiplinære barrierer, og som gjennom spesifikke temaer styrker tenkning, kunnskapsutvikling og samarbeid i det musikkpedagogiske forsknings- og utdanningslandskapet.

2: MusPed:Higher Education

Eds: Angelo, E., Knigge, J., Sæther, M., & Waagen, W

Publication date: December 2020

This anthology addresses key topics across the higher educational programs that qualify students to teach in the various fields within music. The authors of the anthology are from performing music education, preservice and in-service teacher education, vocational teacher education and early childhood education. The articles in the anthology cover assessment guidelines in performing music education, music in interdisciplinary work in teacher education, notions of ‘musicality’ in early childhood teacher education, entrepreneurship in higher music education, instrument instruction in music teacher education, concert production in music teacher education, multiculturalism across various music teacher educations, online music lessons in teacher education, development of teaching methodologies for organ instruction for children, singing in teacher education, as well as instrument teachers’ understanding of their profession. The anthology also contains a chapter that examines the discursive place for music pedagogy in four different types of educational programs for music teachers: primary and secondary teacher education, early childhood teacher education, music teacher education and performing music/musicology-education for extra-curricular teacher education. The anthology supports the notion of music pedagogical research as a field of integrated reflection that transcends institutional and disciplinary barriers, and that, through specific themes, reinforces thinking, knowledge development and collaboration in the music pedagogical research and educational landscape.

 

3:MusPed: Arts Education in Cooperation

Red: Bandlien, B.-T., Angelo, E., Letnes, M., Olaussen, I. O.

Utgivelsesdato: august 2021

Denne antologien omhandler ulike former for samarbeid om undervisning, læring og utdanning i kunstfag. Forfatterne i antologien arbeider med undervisning, utdanning, forskning og organisering innen ulike kunstfag og pedagogikk i barnehage, grunnskole, kulturskole, det frie kulturlivet og i høyere utdanning.

Forskningsarbeidene i antologien undersøker blant annet hvilke spenninger og motsetninger som kan oppstå når lærere i skolen og lærere i kulturskolen skal samarbeide om undervisning; hvordan et flerkompetent og rullerende undervisningstilbud innvirker på elevens læring i musikkfag; hvordan et samarbeid mellom grunnskolen og kulturskolen meningsfullt kan fungere som en type tilførsel av kunstfaglig kompetanse. Antologien innholder også forskning om hvordan beslutningstakere ser på kulturskolens oppdrag; om ledelses- og styringsutfordringer i kulturskolen og i kulturskolens samarbeid med andre parter; betydningen av å utøve forskjellighet for personer som arbeider innenfor kunstutdanning; hvordan valgfaget Sal og scene kan beskrives ut fra en landsomfattende undersøkelse; samt hvordan den svenske kulturskolen og det svenske «kulturskoleklivet» kan beskrives i lys av spenningsfelt og målkonflikter.

Antologien gir et flersidig bidrag til kunnskapsutvikling omkring tverrfaglige og tverrinstitusjonelle samarbeid om kunst- og kulturfag, hvor ulike kompetanser, forståelser og utdanningskulturer føres sammen. Antologien undersøker på denne måten hvordan ulike aktører navigerer i et spenningsfelt mellom ulike kunstarter, ulike fagforståelser, pedagogikk, samfunn og administrative forhold. 

3: MusPed: Arts Education in Cooperation

Ed: Bandlien, B.-T., Angelo, E., Letnes, M., Olaussen, I. O.

Publication date: August 2021

This anthology deals with various forms of collaboration on teaching, learning and education in the arts. The contributing authors work with teaching, education, research and administration in various arts disciplines and pedagogies in preschool, elementary school, extracurricular school programs and higher education.

The research in the anthology examines the tensions and contradictions that can arise when teachers in the school and teachers from the extracurricular music and art program are to collaborate on teaching; how a rotating teaching program with multiple instructors affects students’ learning in music subjects; how a collaboration between the school and the music and art program can meaningfully function as a source of artistic competence. The anthology also includes research on such topics as: how policymakers view the extracurricular music and arts program’s mission; leadership and governance challenges within the arts program and in its collaboration with other actors; the significance of performing diversity among people working within art education; evaluating the dramatic arts elective subject in secondary school on the basis of a nationwide survey; and how the equivalent extracurricular arts programs in Sweden, and it’s development program “Kulturskoleklivet”, can be described in light of tension and conflicting objectives.

This anthology makes a broad contribution to the development of knowledge about interdisciplinary and inter-institutional collaboration on arts education, where different competences, understandings and educational cultures are brought together. In this way, the anthology examines how different actors navigate tensions between different arts, different professional understandings, pedagogy, society and administrative matters.

 

Call for papers:

4: Samsang gjennom livsløpet
Red: Øyvind Johan Eiksund og Regine Vesterlid Strøm
Utgivelsesdato: desember 2021

Invitasjon om bidrag til kapittel i antologien Samsang gjennom livsløpet. Vi inviterer dere herved til å bidra med kapitler til den fjerde utgivelsen i skriftserien MusPed:Research. Antologien har arbeidstittelen Samsang gjennom livsløpet. Boken skal være en skandinaviskspråklig og vitenskapelig antologi med 10-12 kapitler basert på originale forskningsbidrag. Ambisjonen for boken er å belyse, analysere og diskutere samsang i ulike livsfaser og sammenhenger innenfor den nordiske sangtradisjonen. Målgruppen vil være studenter på bachelor-, master, - og ph.d.-nivå, lærere, sangere, dirigenter, helsearbeidere og forskere. Gjennom empirisk forskning med forskjellige teoretiske innfallsvinkler vil antologien presentere varierte tematikker som for eksempel samsang

• og psykisk helse
• i eldreomsorgen
• i et flerkulturelt perspektiv
• som rituell handling
• og samhandling/kommunikasjon
• og stemmeproblematikk (f.eks. stemmefag, stemmelidelser, stemmeskiftet)
• i et kjønnsperspektiv
• og kreativitet
• og digitale hjelpemidler
• i amatørkor
• i profesjonelt kor

I et livsløpsperspektiv står sosiale og kulturelle endringer over tid sentralt, herunder generasjonenes skiftninger og ulike aldersrelaterte faktorer og normer. Dette overordnede perspektivet vil bli belyst og drøftet i introduksjonskapittelet skrevet av redaktørene. Livsfaser og overgangene mellom disse i ulike kontekster danner et vesentlig grunnlag for forståelsen av prosesser over tid. Vi oppfordrer derfor til tekster som er knyttet til aktuelle arenaer som barnehage, grunnskole, videregående skole, kulturskole, høyere utdanning, ulike omsorgsinstitusjoner eller det frivillige musikkliv.

Frist for innlevering av abstrakt er 30. april 2020.
Omfang: En A4-side, Times New Roman - font, skriftstørrelse 12, linjeavstand 1 ½.
Sendes til redaktørene:
Øyvind Johan Eiksund (NTNU): oyvind.j.eiksund@ntnu.no // tlf. 73412845 // 99274742
Regine Vesterlid Strøm (Nord universitet): regine.v.strom@nord.no // tlf. 75517733 //99013913

I slutten av mai 2020 følger vi opp med et forfatterseminar (en oppstartsworkshop) med presentasjon. I oktober 2020 organiseres en forfattersamling nr. to, hvor vi fordeler paper og gir intern fagfellevurdering. Kapitlene skal være ferdige til ekstern fagfellevurdering i juni 2021. Antologien skal etter planen utgis i desember 2021. Alle bidrag skal ha en egen forskningsgjennomgang. I løpet av våren 2020 vil vi presisere tidsfrister, omfang, struktur og skrivemåte.