Anthologies in process

5: Co-singing Across the Life Course

Eds.: Strøm, R. V., Eiksund, Ø. J., Balsnes, A. H.
Publication date: May 2022

This anthology deals with co-singing (samsang) in different life stages and various settings in a Nordic context. The contributing authors have their experience from performing music education, primary and lower secondary teacher education, kindergarten teacher education,  PPU education, vocational education in music, music therapy education and from other types of musical practice in the free cultural life. 

Co-singing forms an essential part of our shared cultural heritage. Co-singing, which involves all forms of singing-activities in which people coexists, characterizes in various ways human companionship throughout the course of life, from cradle to grave. From av critical analytical perspective, the research in this anthology sheds light on several themes related to the importance and value of co-singing practice in terms of sensemaking and experiencing coherence in life. This involves musical, physical, psychological, emotional, cognitive, ethical, cultural, and social factors. The research projects examines for instance the position of singing activities in Norwegian kindergartens and schools, co-singing  and health-related topics, co-singing  from a gender perspective,  co-singing  from a multicultural perspective, co-singing activities in light of motivation and coping, and also low-threshold, flexible daily life singing activities for persons with dementia and their relatives. The conditional possibilities for choir singing in various life stages, from childhood to age of retirement, are also explored in several chapters. With its broadly arranged and pluralistic approach, this anthology provides a multi-faceted contribution to the development of knowledge in the research field of music associated with the power and legitimacy of co-singing at the individual, group, and societal levels.

5: Samsang gjennom livsløpet
Red: Strøm, R. V., Eiksund, Ø. J., Balsnes, A. H.
Utgivelsesdato: mai 2022

Denne antologien omhandler samsang i ulike livsfaser og sammenhenger i en nordisk kontekst. Forfatterne har sin erfaring fra utøvende musikkutdanning, grunnskolelærerutdanning, barnehagelærerutdanning, faglærerutdanning, PPU-utdanning, musikkterapiutdanning og det frie kulturlivet.

Samsang utgjør en vesentlig del av vår felles kulturarv. Samsang, som innebærer alle former for sang der mennesker synger sammen, karakteriserer på ulike måter menneskelig samvær gjennom hele livsløpet, fra vugge til grav. Med et kritisk analytisk blikk belyser forskningsarbeidene i antologien varierte tematikker omkring samsangpraksisens betydning og verdi for meningsskaping og opplevelse av sammenheng i livet knyttet til musikalske, fysiske, psykiske, emosjonelle, kognitive, etiske, kulturelle og sosiale faktorer gjennom livsløpet. Undersøkelsene innbefatter blant annet sangens stilling i norske barnehager og skoler, samsang og helserelaterte temaer, samsang i et kjønnsperspektiv, samsang i et flerkulturelt perspektiv, samsangaktiviteter i lys av mestring- og motivasjon samt samsang med personer med demens. Korsangens mulighetsbetingelser i ulike livsfaser, fra oppvekstår til pensjonsalder, tematiseres også i flere kapitler. Med sin bredt anlagte og pluralistiske tilnærming, gir antologien et mangesidig bidrag til kunnskapsutviklingen på det musikkpedagogiske området knyttet til samsangens kraft og legitimitet både på individ-, gruppe- og samfunnsnivå.

6: Musikalsk imitasjonslæring – hva, hvordan og hvorfor?

Redaktører: Mattias Solli, Elin Angelo, Ståle Finke

Utgivelsesdato: desember 2023

Denne antologien handler om klingende og musikalsk imitasjonslæring. Hva vil det si å lære seg improvisasjonsmusikk på øret? Hva er forholdet mellom imitasjon og improvisasjon, og mellom imitasjonsbasert læring og det å lære seg et instrument?

Imitasjonslæring er på mange måter en naturlig måte å lære seg musikk på. Alle har vært barn, og lært språk og kommunikative ferdigheter gjennom å herme etter foreldre og andre. Likevel blir ofte denne måten å lære på ofte glemt og neglisjert i grunnleggende og høyere musikkundervisning.

Selv om det gjerne synges mye i barnehagen, er det ikke nødvendigvis oppmerksomhet på det enorme potensialet barna har for å lære seg musikalske språk på øret og å bli flytende i dem på måter som er umulig senere i livet. På grunnskolen kommer barna inn i et system med læringsmål og framdriftskrav, noe som raskt truer imitasjonslæringens åpenhet og prosesskarakter. På Kulturskolen går musikalsk læring ofte gjennom noter og korresponderende trykking på klaffer, ventiler eller tangenter. Og på universitetsnivå kan lærerplaner, karakterbeskrivelser og søkelys på teknisk instrumentbeherskelse igjen stå i veien for den grunnleggende åpne og kreative prosessen som imitasjonslæringen utgjør.

Bokens 11 forskningskapitler er fagfellevurderte og undersøker imitasjonens positive rolle i musikklæring i barne- og ungdomsalder og i høyere utdanning, hvordan undervisningen kan vurderes og kvalitetssikres, samt filosofiske problemstillinger som kan oppstå rundt denne måten å lære og undervise på.

Forfatterne i antologien har bakgrunn fra filosofi, musikkpedagogikk, jazzutdanning, barnehagelærerutdanning, community music og universitetspedagogikk.