Anthologies in process

Explorative Perspectives in Music and Education

Editors: Ola Buan Øien, Elin Angelo, Solveig Salthammer Kolaas, Michael Francis Duch

Release date: October 2023

The anthology Explorative Perspectives in Music and Education is a result of the MiU22 conference and aims to facilitate a wide range of discourses. Academic, artistic and pedagogical research and performative work in music and education relate in various ways to the title theme in this multimodal, cross-disciplinary publication.

In addition to bringing different artistic and research-based perspectives and paradigms into dialogue, the anthology seeks to explore how the concepts of music and education can be conceived in different contexts. The anthology also contributes innovative work in the form of peer-reviewed video articles that operate at the intersection of performative, qualitative and quantitative research paradigms.

The book's 13 explorative research chapters on music and education are all peer-reviewed.

Musikalsk imitasjonslæring – hva, hvordan og hvorfor?

Redaktører: Mattias Solli, Dagrun Aarø Engen, Ståle Finke

Utgivelsesdato: desember 2023

Denne antologien handler om klingende og musikalsk imitasjonslæring. Hva vil det si å lære seg improvisasjonsmusikk på øret? Hva er forholdet mellom imitasjon og improvisasjon, og mellom imitasjonsbasert læring og det å lære seg et instrument?

Imitasjonslæring er på mange måter en naturlig måte å lære seg musikk på. Alle har vært barn, og lært språk og kommunikative ferdigheter gjennom å herme etter foreldre og andre. Likevel blir ofte denne måten å lære på ofte glemt og neglisjert i grunnleggende og høyere musikkundervisning.

Selv om det gjerne synges mye i barnehagen, er det ikke nødvendigvis oppmerksomhet på det enorme potensialet barna har for å lære seg musikalske språk på øret og å bli flytende i dem på måter som er umulig senere i livet. På grunnskolen kommer barna inn i et system med læringsmål og framdriftskrav, noe som raskt truer imitasjonslæringens åpenhet og prosesskarakter. På Kulturskolen går musikalsk læring ofte gjennom noter og korresponderende trykking på klaffer, ventiler eller tangenter. Og på universitetsnivå kan lærerplaner, karakterbeskrivelser og søkelys på teknisk instrumentbeherskelse igjen stå i veien for den grunnleggende åpne og kreative prosessen som imitasjonslæringen utgjør.

Bokens 11 forskningskapitler er fagfellevurderte og undersøker imitasjonens positive rolle i musikklæring i barne- og ungdomsalder og i høyere utdanning, hvordan undervisningen kan vurderes og kvalitetssikres, samt filosofiske problemstillinger som kan oppstå rundt denne måten å lære og undervise på.

Forfatterne i antologien har bakgrunn fra filosofi, musikkpedagogikk, jazzutdanning, barnehagelærerutdanning, community music og universitetspedagogikk.

Livsmestring gjennom musikk, kunst og kultur i utdanning

Redaktører: Anne-Lise Heide, Kari Bjerke Batt-Rawden, Ann Karin Orset

Utgivelsesdato: februar 2024

Denne antologien handler om hvordan kunst- og kulturfaglig aktivitet kan styrke folkehelse og livsmestring i utdanningen. Fysisk, psykisk og sosial helse er viktige komponenter i menneskets mestring i alle livets faser og antologien har en spesiell interesse i barn og unge fra grunnskolealder og gjennom hele utdanningsløpet.

Antologien vil presentere ulike perspektiver på å styrke menneskets mestring gjennom kunstfaglig- og kulturfaglig kompetanse. Det tilstrebes et mangfold av ulike kunst- og kulturtilnærminger med mål om sterk og trygg bærekraftig folkehelse i alle samfunnslag og samfunnsområder. Folkehelse og livsmestring er et tverrfaglige emne i fagfornyelsens læreplan for grunnskolen (LK20) og artikkelkapitlene kan sees som en ressurs for lærere i skole, for lærerutdanning, for helsesektoren og for samfunnsarenaer der barn og unge ferdes.

Bokens forskningskapitler vil være fagfellevurderte og forfatterne i antologien er fra ulike fagfelt i kunst og kultur der både musikk, drama/teater, visuelle kunstfag, litteratur og kroppsøving er representert. Antologien er et resultat av forskningsgruppa KuL-forsk som er del av Universitetskulturskoleprosjektet (UniKuP), arbeidspakke 2; Helsekulturpedagogen.