Call for paper: Music education in primary school

Open invitation to contribution in anthology. See full English text below.

Åpen invitasjon til bidrag til antologi om musikkfaget i grunnskolen

Frist for innsendelse er 1. mai. 2022

Redaktører for antologien: Øystein Elle, Jon Thorstensen, Øystein Warem, og Regine Vesterlid Strøm

 • Vi vil invitere artikkelforfattere innen musikkpedagogiske, fagdidaktiske og dansepedagogiske disipliner til å bidra til antologien Musikkfagets kompleksitet og bredde - Nye praksiser i et sammensatt samfunn. Antologien blir publisert som en egen utgave i serien MusPed:Research på forlaget Cappelen Damm Akademisk. Med denne antologien ønsker vi å favne en bredde av perspektiver innen didaktisk orientert forskning knyttet til musikkfaget i grunnskolen.   

 • Send et sammendrag på 400-600 ord, kort CV, kontaktinfromasjon og tilknytning til Øystein Elle, oystein.elle@hiof.no

Se forfatterveiledning her

Informasjon om antologien

 • Denne antologien vil presentere fagdidaktiske, vitenskapelige artikler som tar for seg bredden i skolefaget musikk, i tråd med de mulighetsrom Fagfornyelsen, LK20 legger til rette for.

 • De ulike deler av musikkfaget knyttes opp mot empiri, teori og filosofi, og søker fremover mot hvordan musikkfaget kan se ut i et stadig mer digitalt og mangfoldig samfunn.

 • Skolefaget musikk har gjennomgått store forandringer gjennom de siste 20-25 årene. Der faget i læreplanverket L97 hovedsakelig var et aktivitets- og trivselsfag  (Hanken og Johansen 1998), komplettert med noe teori og musikkhistorie, ble faget ved kunnskapsløftet, LK06 endret til å bli mer målstyrt, der spesifikke kompetanser var vektlagt. Kunnskapsoppnåelse fremfor ferdighetsoppnåelse (MusikkKultur.no 2012) Ved innføringen av fagfornyelsen, LK20 fremstår faget i dag komplekst sammensatt omkring kjerneområdene "oppleve musikk”, “lage musikk”, “kulturforståelse” og “utøve musikk”. 

 • Det digitale samfunn har endret måten vi kommuniserer med hverandre på. Det har endret og radikalt økt tilgangen på impulser fra det globale samfunn. Artiklene vil omhandle skolefaget musikk slik det er i ferd med å dreie fra et smalere fagsyn tydelig definert av Læreplanverket, til et musikkfag der elevenes skaperkraft, kulturforståelse og identitetsutvikling står sentralt. Bredden, dybden og friheten i musikkfaget i tråd med fagfornyelsen, LK20 vil belyses, og ulike didaktiske muligheter og utfordringer vil bli utforsket og skrevet frem.  

Målgruppe:

Musikkfaglige forskere, lærerutdannere ved høgskoler og universitet, musikkvitere, musikklærerstudenter, musikkpedagogikkstudenter, PPU-studenter, og musikklærere i grunnskolen.

Antologien vil kunne inneholde, men er ikke begrenset til følgende temaer:

 • Programmering i musikk
 • Musikkmestring og livsmestring
 • Dans – en integrert del av musikkundervisningen
 • Kulturforståelse i det musikkulturelle mangfoldet
 • Vurdering av kreativitet, opplevelse og skapende arbeid i skolefaget musikk
 • Ny musikalsk identitetsbygging
 • Notasjonens plass i moderne musikkundervisning
 • Komposisjon som metode for dybdelæring
 • Interseksjonalitet i musikkfaget
 • Samiske musikktradisjoner i en fremtidsrettet musikkdidaktikk
 • Kjønnsperspektiver i musikkhistorien, populærmusikk-kulturen og i musikkfaget i skolen
 • Tverrkunstnerisk og tverrfaglig undervisning
 • Uformelle læringsarenaer i populærmusikken 
 • Digital musikkdidaktikk

Om redaktørene:

Øystein Elle er sanger, scenekunstner, dirigent, komponist, pedagog og forsker, og fullførte sin doktorgrad i musikk og scenekunst med tverrkunstnerisk komposisjon som spesialfelt i 2017. Fra tidligere var han musikkutdannet ved Hoogeschool voor de Kunsten, Utrecht i  Nederland (Master of Arts) og Musikkonservatoriet ved Universitetet i Agder (Bachelor of Arts).Elle har siden 2017 vært ansatt som førsteamanuensis i musikk og scenekunst ved Høgskolen I Østfold. Her underviser han i sang, komposisjon, improvisasjon, kor, musikkhistorie, fagdidaktikk, musikkdrevet dramaturgi og kordireksjon i tillegg til å ha et aktivt virke som forsker i sine fagfelt. Elles kunstproduksjon har de siste 20 årene jevnlig blitt finansiert Norsk Kulturråd, Fond for Utøvende Kunstnere, Komponistenes Vederlagsfond, Statens Kunstnerstipend, Fond for Lyd og Bilde, Utenriksdepartementet, Ny Musikk og Music Norway. Han har ledet og/eller medvirket som skaper og utøver i mer enn 30 ulike scenekunstproduskjoner som er blitt presentert og turnert med til konsert og teaterhus og festivaler i Norge og en rekke land i Europa, Asia, USA og Sør-Amerika.Hans tidligere arbeidsplasser, og gjestelærerengasjementer inkluderer: Kunsthøgskolen i Oslo, Norges Musikkhøgskole, Bårdarakademiet, Den Danske Scenekunstskole, Det rytmiske musikkonservatorium i København, Universidad Finis Terra, i Santiago, Chile, Island University of the Arts, Reykjavik og Universitetet i sør-øst Norge. Sammen med Mette Røe Nyhus var Elle redaktør for den vitenskapelige antologien «Kunstmøter og estetiske prosesser med de yngste barna, 0 – 3 år», som ble utgitt på Fagbokforlaget i mai 2021.  

 

Jon Thorstensen har hovedfag i musikkpedagogikk (2000) fra Norges Musikkhøgskole. Han har arbeidet i 20 år på Skjeberg Folkehøyskole som lektor med opprykk, og vært hovedlærer i musikk. Siden 2020 har han vært ansatt som førsteamanuensis i musikk ved Høgskolen i Østfold, og undervist i ulike program (blu, glu, ppu, dekomp). Han har over tretti års fartstid som musiker og komponist, og samarbeidet med artister som Jon Eberson, Ole Paus, Peter Jöback, Solveig Slettahjell, Heidi Gjermundsen Broch og Erik Andre Hvidtsten. Han er for tiden aktuell med egne jazz-utgivelser som har høstet lovord, og blitt bemerket i inn- og utland. I slutten av februar slipper han sitt nye album «Spark», og i mai vil han spille på «Gitarfest», bestående av Skandinavias ypperste gitarister som George «Jojje» Wadenius og Vidar Busk.  

Øystein Warem har lærerutdanning fra HiØ 2008 og tok videre mastergrad ved Universitetet i Oslo innen musikkvitenskapelige emner i 2010. Han har vært ansatt som høgskolelektor ved lærerutdanningen i Halden siden 2010. Warem har undervist i program for lærerutdanning på Barnehagelærerutdanning, Grunnskolelærerutdanning 1 til 7 og 5 til 10, praktisk pedagogisk utdanning (PPU) samt holdt en rekke kurs og foredrag innen videreutdanning for lærere.

Regine Vesterlid Strøm er førstelektor (PhD) i musikk ved Nord universitet. Forskningsinteressen innbefatter sosiale og kulturelle aspekter ved sangerpraksiser i profesjonelle og ikke-profesjonelle kontekster, musikkundervisning og musikkutdanningspraksiser i grunnskole og høyere utdanning samt livshistorieforskning. Strøm har vært frilans sanger (mezzosopran) siden 1990, og har et allsidig repertoar bak seg. Hun har også vært medlem av flere profesjonelle vokalensembler, og har drevet prosjektrelatert arbeid og produsentvirksomhet knyttet til ulike kunst- og kulturprosjekter. Strøm har arbeidet som kulturskolelærer, allmennlærer og rektor i grunnskolen, spesialpedagog i videregående opplæring og som studieleder for faglærerutdanninger i musikk, dans og drama ved Nord universitet. I dag leder hun kor og underviser i sang og musikkpedagogikk ved grunnskolelærerutdanningen, kombinert med administrativt arbeid og veiledning av studenter på master- og PhD-nivå. Strøm er tilknyttet forskningsgruppen Musikkrelaterte læringsprosesser ved Nord universitet, fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag.

 

Open call to research anthology on music education in primary school

Deadline for submission is May 1st, 2022

Volume editors: Øystein Elle, Jon Thorstensen, Øystein Warem, and Regine Vesterlid Strøm

This call invites scientific article authors in music pedagogical, didactic and dance pedagogical disciplines to contribute to the anthology «The complexity and wide scope of music education- New practices in a compound society» The anthology will be published as a separate edition in the series MusPed:Research by Cappelen Dam Akademisk.

With this anthology, we want to embrace a wide range of perspectives within didactically oriented research related to the music subject in primary school.

We ask for a summary of 400-600 words for your proposal for the article, and a short CV / bio including complete contact information and institution affiliation.

We ask for submissions primarily in Scandinavian languages.

Summary, biography, and contact information are sent to Øystein Elle, oystein.elle@hiof.no

The authors of the article follow the guidelines and standards for MusPed: Research: https://press.nordicopenaccess.no/index.php/noasp/musped_instruks

Information about the anthology

This anthology will present didactic, scientific articles that address the breadth of music as subject in primary school- education, in line with the opportunities “Fagfornyelsen”, LK20 facilitates.

A variety of approaches to music education will be linked to empiricism, theory and philosophy, pointing towards how music education may be in an increasingly digital and diverse society.

Music education in primary school has undergone major changes over the last 20-25 years. Where the subject of music in the curriculum “L97” was mainly an activity and well-being subject (Hanken and Johansen 1998), supplemented with some theory and music history, the subject was changed by “Kunnskapsløftet”, LK06 to become more goal-oriented, where specific competencies were emphasized. Acquisition of knowledge rather than achievement of skills (MusikkKultur.no 2012) With the introduction of “Fagfornyelsen”, LK20 music education in primary school today appears complexly composed around the core areas “experience music”, “make music”, “cultural understanding” and “practice music”

The digital society has changed the way we communicate with each other. It has changed and radically increased the supply of impulses from global communities. The articles in this anthology will deal with music education as it is about to turn from a narrower view, clearly defined by the National Curriculum, to a subject where students' creativity, cultural understanding and identity development are central. The breadth, depth and freedom of the subject in line with “Fagfornyelsen”, LK20 will be highlighted, and various didactic possibilities and challenges will be explored and written out.

The anthology's target group will be musicology and music pedagogy researchers, teacher educators at university colleges and universities, musicologists, music teacher students, music pedagogy students, practical pedagogy students, and music teachers in primary school.

The anthology may include, but is not limited to, the following topics:

 • Programming in music
 • Music mastery and life mastery
 • Dance - an integral part of music education
 • Cultural understanding in the musical cultural diversity
 • Assessment of creativity, experience, and creative work in music education
 • New musical identity building
 • Notation in modern music teaching
 • Composition as a method for in-depth learning
 • Intersectionality in music education
 • Sami music traditions in future-oriented music didactics
 • Gender perspectives in music history, popular music culture and in music education
 • Interdisciplinary and trans-disciplinary teaching
 • Informal learning arenas in popular music
 • Digital music didactics

About the editors:

Øystein Elle is a singer, performing artist, conductor, composer, educator, and researcher. He completed his doctorate in music and performing arts with interdisciplinary composition as his special field in 2017. Previously he was a music graduate at the Hoogeschool voor de Kunsten, Utrecht in the Netherlands (Master of Arts) and the Music Conservatory at the University of Agder (Bachelor of Arts). Elle has since 2017 been employed as an associate professor of music and theatre at Østfold University College. Here he teaches singing, composition, improvisation, choir, music history, didactics, music-driven dramaturgy and choral conducting in addition to having an active work as a researcher in his fields. Elle's art production has for the past 20 years been regularly funded by the main governmental cultural funds. He has led and / or participated as a creator and performer in more than 30 different music theatre productions that have been presented and toured to concerts halls, theater houses and festivals in Norway and a number of countries in Europe, Asia, the USA and South America. His previous employments and guest teacher engagements include Oslo National Academy of the Arts, Norwegian Academy of Music, Bårdar Academy, The Danish National School of Performing Arts, The Rhythmic Music Conservatory in Copenhagen, Universidad Finis Terra, in Santiago, Chile, Iceland University of the Arts, Reykjavik and the University of South-Eastern Norway. Together with Mette Røe Nyhus, Elle was the editor of the scientific anthology «Art meetings and aesthetic processes with the youngest children, 0 - 3 years», published by Fagbokforlaget in May 2021.

Jon Thorstensen has a master's degree in music pedagogy (2000) from the Norwegian Academy of Music. He has worked for 20 years at Skjeberg Folkehøyskole as lecturer with promotion, and has been the head teacher of music. Since 2020, he has been employed as an associate professor of music at Østfold University College, and taught various programs (blu, glu, ppu, dekomp). He has over thirty years of experience as a musician and composer, and has collaborated with artists such as Jon Eberson, Ole Paus, Peter Jöback, Solveig Slettahjell, Heidi Gjermundsen Broch and Erik Andre Hvidtsten. He is currently releasing his own jazz compositions that have garnered praise, and been noticed at home and abroad. At the end of February, he will release his new album «Spark», and in May he will play at «Gitarfest», consisting of Scandinavia's top guitarists such as George «Jojje» Wadenius and Vidar Busk.

Øystein Warem is educated as a teacher from Østfold University College in 2008 and made his master's degree in musicology at the University of Oslo in 2010. He has been employed as a college lecturer at the teacher education in Halden since 2010. Warem has taught programs at kindergarten teacher education, at teacher education for primary school and at practical pedagogical education. (PPU) He has given a number of courses and lectures in post diploma programs for teachers.

Regine Vesterlid Strøm is an associate professor (PhD) in music at Nord University. The research interest includes social and cultural aspects of singing practices in professional and non-professional contexts, music teaching and music education practices in primary and higher education as well as life history research. Strøm has been a freelance singer (mezzo-soprano) since 1990 with a versatile repertoire. She has also been a member of several professional vocal ensembles and has run project-related work and production activities related to various art and culture projects. Strøm has worked as a culture school teacher, general teacher and principal in primary school, special pedagogue in upper secondary education and as study leader for music teacher educations, dance and drama at Nord University. Today, she is a choir leader, and teaches singing and music pedagogy at the primary school teacher education, combined with administrative work and supervision of students at master's and PhD level. Strøm is affiliated with the research group Music-related learning processes at Nord University, Faculty of Teacher Education and Arts and Culture.