Forfatterveiledning Libelli

Skriftserien har åpen innsending av originalmanus som skal være i henhold til Libelli-seriens intensjoner og temaer. Libelli er en fagfellevurdert skriftserie og bidragene må tilfredstille kravene til vitenskapelige artikler. Se rutiner for fagfellevurdering.

Innhold:

Publiseringsavgift

Libelli er utgitt uten noen form for institusjonell støtte. Å publisere i skriftserien medfører derfor en publiseringsavgift:

 • 50–60 normalsider (ca 17 500–21 000 ord): NOK 35 000 eksl. mva.
 • 60–70 normalsider (ca 21 000–24 500 ord): NOK 40 000 eksl. mva.

Avgiften dekker redaksjonelt arbeid, språkvask, sideombrekking, sidekorrektur, omslag, publisering av ulike filformat, arkivering, markedsføring og indeksering. Avgiften dekker ikke eventuelle utgifter til bilder eller annet rettighetsbelagt materiale.

For eventuelle spørsmål vedrørende publiseringsavgift kontakt: noasp@cappelendamm.no

Retningslinjer for manus

 • Forfattere kan sende inn utdrag av manus, med utkast til introduksjonskapittel og et ordinært kapittel – eller fullstendig tekst.
 • Manuskripter kan være på norsk, dansk, svensk eller engelsk.
 • Alle oppførte forfattere må tilfredsstille kriteriene for forfatterskap. (Ler mer hos Forskningsetiske komiteer).
 • Manus skal følge krav i denne forfatterveiledningen. Innsendinger som ikke gjør det vil returneres til forfattere.
 • Send inn bidrag på e-post til noasp@cappelendamm.no.

Hva skal inkluderes i innsendelsen

 • Innsendingen skal inneholde forfatter(ne)s navn, utdanning, tittel, stilling, institusjonstilhørighet, adresse, telefonnummer og epostadresse.
 • Biografiske opplysninger og forskningsinteresser. Lengde: 3-5- linjer.
 • Engelsk sammendrag på mellom 150-250 ord. Sammendraget skal introdusere tema for boken, være dekkende for innhold og kortfattet oppsummere bokens hovedargumenter. Sammendraget skal markeres i kursiv og plasseres før bokens innledning.
 • 5–7 engelske nøkkelord som oppsummerer tema for boken.
 • Ferdig manus skal ha et omfang på mellom 50–70 normalsider (17 500–24 500 ord) inkludert noteapparat, bibliografi og illustrasjoner.
 • I tillegg til originalmanus skal det sendes inn et anonymisert manus.
 • All tekst leveres i word-format.

Manus skal formateres på følgene vis

 • Skrifttype 12 pkt Calibri eller tilsvarende i den løpende teksten.
 • Overskrifter 16 pkt.
 • Underoverskrifter 14 pkt.
 • Linjeavstand 1 ½
 • Noteapparat nummereres fortløpende (1, 2, 3, ...), og skal føres som sluttnoter.
 • Illustrasjoner skal ha undertekst og løpende nummerering (1, 2, 3, ...).
 • Sidene skal pagineres.
 • Rett venstre marg.
 • Ikke innrykk etter tittel/undertittel.
 • Innrykk for hvert nytt avsnitt.
 • Kursiveres: Titler på kunstverk. Titler på bøker og tidsskrifter. Fremmedspråklige ord og uttrykk som ikke kan anses som fremmedord.
 • Settes i doble anførselstegn: Titler på artikler. Titler på serier (av kunstverk og liknende). Titler på mastergradsoppgaver, doktorgradsavhandlinger osv.
 • Sitat over tre linjer (om det ikke er en enkelt setning), markeres med linjeskift og innrykk fra venstre marg. Sitatet skal ha enkel linjeavstand, og være i 10-punkts skriftstørrelse.
 • Enkle anførselstegn på sitat i et sitat.
 • Avkorting av sitat merkes med […].
 • Tankestrek mellom tall, som årstall, sidetall osv.

Referanser

Libelli bruker Chicago Manual of Style med full bibliografi og noter i kortform.

Se Quick Guide: Shortened notes and full bibliography: https://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide/citation-guide-1.html

Bruk av illustrasjonsmateriale

 • Det er forfatters ansvar å innhente tillatelse til bruk av alle figurer, modeller, bilder, lydfiler, videoer, tekstutdrag og illustrasjoner der tredjepersoner sitter med opphavsrett. Bilder med personer må som regel ha modellklarering. Ved klarering av tredjepartsmateriale må opphavspersonen/e både gi tillatelse til bruk i publikasjonen, samt avklare hvilken lisens bidraget kan deles med. Forlaget har eget skjema for klarering av rettigheter, og kan bidra med assistanse.
 • Forfatteren skal selv skaffe til veie publiseringsklare/trykkeklare illustrasjoner. Alle utgifter til illustrasjoner dekkes av forfatter.
 • Illustrasjonene leveres i digital form i minimum 300 dpi og A4 format eller mail/fileflow.
 • Bildefilene nummereres fortløpende. Samme nummer brukes i bildetekst, illustrasjonsliste og i den løpende teksten.
 • Liste over illustrasjoner leveres sammen med manus. Antall illustrasjoner må framgå tydelig.
 • Illustrasjonstekster: Ill. nr.: Kunstnerens navn, kunstverkets tittel, Teknikk, mål (høyde x bredde). Eier/sted, fotograf, rettighetsinnehaver.