Libelli: Fagfellevurdering

Libelli praktiserer «dobbel blind» fagfellevurdering, der verken fagfellene eller forfatteren kjenner identitet til hverandre. I tillegg blir artiklane vurderte av redaksjonen, og endeleg avgjørelse om publisering blir gjort av ansvarlig redaktør.

Rutiner for fagfellevurdering

Mottatte originalmanus sendes forlaget, som videresender det til redaksjonsrådet. Forlaget er bindeleddet mellom redaktørene og fagfellene.

Dersom redaksjonsrådet anser manuset å være i henhold til temaer og intensjoner for Libelli-serien, og at det tilfredsstiller kriteriene for vitenskapelige publikasjoner, sendes manus til fagfellevurdering.

Anonymisert manus blir sendt til vurdering hos minimum to personer med faglig kompetanse (doktorgrad eller tilsvarende) på det aktuelle feltet. Etter fagfellenes vurdering sendes manus tilbake til forlaget og ansvarlig redaktør med en bedømmelse av manuskriptet, og eventuelle kommentarer og endringsforslag. Fagfellene gir én av følgende anbefalinger:

  • Teksten er klar til publisering
  • Teksten godtas med mindre omarbeidelser
  • Forfatteren må gjøre større omarbeidelser og sende inn ny versjon til vurdering
  • Teksten kan ikke publiseres

Ved antakelse sendes manus tilbake til forfatter som gjør eventuelle endringer, før manus sendes, i revidert versjon, tilbake til forlaget for publisering.

Kun faglig kvalifiserte personer kan evaluere fagfellenes vurderinger og avgjøre om en artikkel skal godkjennes eller avvises. Vanligvis vil dette bety at hovedredaktøren tar den endelige avgjørelsen, alternativt en emneredaktør eller gjesteredaktør.

Spørsmål som skal besvares av fagfellens rapport:

  1. Hva er utgivelsens sterke faglige sider?
  2. Er formålet med boken tydelig formulert?
  3. Hva gjør utgivelsen relevant, original eller betydningsfull?
  4. Er deler av teksten overflødige eller ikke relevante?
  5. Kan strukturen forbedres? 6. Er språkføringen klar?
  6. Eventuelle feil og mangler?