Vold i nære relasjoner i et mangfoldig Norge

Volume editors:
Anja Bredal, Helga Eggebø, Astrid Eriksen
Chapter authors:
Lotte Cathrin Andersen, Patrick Lie Andersen, Else-Marie Augusti, Margunn Bjørnholt, Anja Bredal, Helga Eggebø, Astrid Eriksen, Gertrud Sofie Hafstad, Monika Grønli Rosten, Ingrid Smette, Kari Stefansen, Elisabeth Stubberud

Synopsis

Forskning, politikk og aktivisme har tradisjonelt vektlagt kjønn for å forstå og bekjempe vold i nære relasjoner. De siste årene har imidlertid andre sosiale dimensjoner fått økt oppmerksomhet. 

Denne antologien presenterer ny forskning som belyser vold i nære relasjoner i et mangfoldsperspektiv. I ni kapitler analyserer forskere hvordan voldens art og omfang kan variere basert på et samspill mellom ulike sosiale dimensjoner, som klasse, etnisitet, kjønn, og seksuell orientering. Hvordan vi forstår og snakker om likhet, forskjell og mangfold, er et overordnet tema. 

Boken gir ingen uttømmende analyse av vold i dagens mangfoldige Norge, men er den første norske boken om vold i nære relasjoner som har mangfold som hovedtema. Målgruppen er forskere, studenter, ansatte i hjelpeapparatet og andre med interesse for vold og overgrep i nære relasjoner.  

Abstract in English

Research, politics and activism have traditionally emphasized gender in understanding and combating domestic violence. In recent years, however, increasing attention has been placed on other social factors. 

This anthology presents new research that elucidates domestic violence from more diverse perspectives. In the nine chapters, the contributors analyze how types and degrees of violence and abuse can vary depending upon the interplay between such different factors as class, ethnicity, gender and sexual orientation. An overarching theme is how we understand and talk about equality, difference and diversity.  

The book does not provide an exhaustive analysis of violence in today’s multi-cultural Norway, yet it is the first Norwegian book about domestic violence that has diversity as a primary them. The book will be of interest to researchers, students, employees in social services and support organizations and anyone concerned about domestic violence and abuse.

Author Biographies

Lotte Cathrin Andersen

Lotte Cathrin Andersen er sosiolog og doktorgradsstipendiat ved NOVA/ OsloMet – storbyuniversitetet. Hun er tilknyttet NOVAs forskningsprogram om vold i nære relasjoner der hun blant annet har deltatt i et prosjekt om kvinners erfaringer med vold fra en mannlig partner. Doktorgradsprosjektet hennes handler om barnehusrådgiveres arbeid. Hun har tidligere publisert arbeider om familieliv og sosial klasse.

Patrick Lie Andersen

Patrick Lie Andersen har en mastergrad i sosiologi og er doktorgradsstipendiat ved Universitetet i Oslo. Han er forsker III ved ungdomsseksjonen ved NOVA, OsloMet – storbyuniversitetet. Andersen forsker på ungdoms livssituasjon og på sosial ulikhet, og han er tilknyttet NOVAs forskningsprogram om vold i nære relasjoner.

Else-Marie Augusti
Else-Marie Augusti har en doktorgrad i utviklingspsykologi fra Universitetet i Oslo. Hun jobber som forsker ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS). Hennes siste forskningsprosjekt omhandler barn og ungdom utsatt for vold og overgrep i et helseperspektiv. Blant annet har hun jobbet med en norsk omfangsundersøkelse om vold og overgrep mot barn mellom 12–16 år.
Margunn Bjørnholt

Margunn Bjørnholt har doktorgrad i kjønnsforskning, magistergrad i sosiologi og er forsker I ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS). Bjørnholt forsker på vold i parforhold, vold mot kvinner i forbindelse med migrasjon og flukt og vold i nære relasjoner i samiske miljø. Hennes forskning og publikasjoner omfatter også arbeid, familie og likestilling med særlig fokus på endringer i menn og maskuliniteter.

Anja Bredal

Anja Bredal har doktorgrad i sosiologi og er forsker II ved NOVA, OsloMet – storbyuniversitetet. Bredal har forsket på kjønns- og generasjonskonflikter i familier med innvandrerbakgrunn, inkludert tvangsekteskap og æresrelatert vold. I NOVAs forskningsprogram om vold i nære relasjoner leder hun et prosjekt om partnervold i en minoritets- og majoritetskontekst.

Helga Eggebø

Helga Eggebø har doktorgrad i sosiologi fra Universitetet i Bergen. Hun arbeider som seniorforsker ved Nordlandsforskning og forsker på migrasjon, likestilling og diskriminering, velferd og aldring.

Astrid Eriksen

Astrid Margrethe Anette Eriksen har en doktorgrad i epidemiologi fra UiT- Norges arktiske universitet. Hun jobber som postdoktor ved Senter for samisk helseforskning, UiT og som førsteamanuensis ved OsloMet – storbyuniversitetet. Hun forsker på vold og overgrep i samiske samfunn. Doktorgradsavhandlingen hennes handler om vold og helse blant samer og ikke-samer.

Gertrud Sofie Hafstad
Gertrud Sofie Hafstad er klinisk psykolog med doktorgrad fra Universitetet i Oslo (2011). Hun er forsker II ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS), og jobber hovedsakelig med prosjekter som omhandler vold og overgrep mot barn, epidemiologi og psykisk helse.
Monika Grønli Rosten
Monika Grønli Rosten har en doktorgrad i sosialantropologi fra Universitetet i Oslo og er ansatt som forsker II i Ungdomsseksjonen ved NOVA, OsloMet – storbyuniversitetet. Rosten er tilknyttet NOVAs voldsprogram med prosjekter om seksuell vold og unges erfaringer med ærbarhetsnormer og sosial kontroll. Hun har tidligere vært ansatt ved voldsprogrammet på NKVTS hvor hun forsket på menn utsatt for partnervold.
Ingrid Smette
Ingrid Smette har doktorgrad i sosialantropologi og er postdoktor i prosjektet Living the Nordic Model ved Universitetet i Oslo der hun studerer foreldre med oppvekst i flyktningfamilier i Norge. Hun er også forsker II ved NOVA, OsloMet – storbyuniversitetet og redaktør for Nordisk tidsskrift for ungdomsforskning.
Kari Stefansen
Kari Stefansen har doktorgrad i sosiologi og er forsker I ved NOVA/OsloMet – storbyuniversitetet. Hun leder NOVAs Forskningsprogram om vold i nære relasjoner. Hun forsker blant annet på seksuell vold og har vært redaktør for bøkene Rape in the Nordic Countries. Continuity and Change og Collaborating Against Child Abuse. Exploring the Nordic Barnahus Model.
Elisabeth Stubberud
Elisabeth Stubberud er kjønnsforsker og har doktorgrad i tverrfaglige kulturstudier fra NTNU. Hun er postdoktor på Institutt for pedagogikk og livslang læring ved NTNU. Stubberud har jobbet med ulike forskningsprosjekter om skeive liv og levekår, og er involvert i den nye nasjonale lhbtis-levekårsstudien.
Cover Image
Published
June 10, 2020


ISBN

Details about the available publication format: PDF

PDF
9788202652289

Details about the available publication format: EPUB

EPUB
9788202681012

Details about the available publication format: HTML

HTML
9788202681029

Details about the available publication format: XML

XML
9788202681036