Mot bedre vitende i norsk matsektor

Volume editors:
Frode Steen, Ivar Pettersen
Chapter authors:
Richard Friberg, Ivar Gaasland, Erling Hjelmeng, Ivar Pettersen, Frode Steen, Magne Supphellen, Simen A. Ulsaker

Synopsis

Det norske matmarkedet er preget av sterke meninger og stor medieoppmerksomhet. Spørsmål som reguleringer i jordbruket, konkurranse mellom dagligvarekjeder og forholdet mellom kjeder og leverandører skaper debatt. Samtidig etterlyser landets politikere en mer intensiv bruk av virkemidler.

Mye av debatten kan synes å skje «mot bedre vitende». Uklare oppfatninger om tilstanden i matsektoren, koblet med en sterk politisk vilje til å gjøre tiltak, gir grunn til å se nærmere på situasjonsbeskrivelsen.

Denne boken gir et oppdatert faktagrunnlag om hele verdikjeden i matmarkedet. Sentrale tema er produktivitetsutvikling i de ulike leddene i matkjeden, prisforskjeller mellom ulike land og effekter av det norske tollvernet. Boken presenterer nye bidrag rundt markedsstruktur, butikktilgjengelighet og merkevarens betydning. Forhandlingsspillet mellom kjeder og leverandører vies stor plass, med innføring i hvordan forhandlingene foregår samt hvilke muligheter eksisterende lovverk gir for regulerende tiltak.   

Mot bedre vitende i norsk matsektor bekrefter eksisterende kunnskap og frembringer nye funn som fortjener oppmerksomhet fra bransje, medier og myndigheter. Boken vil være nyttig for alle som ønsker å forstå norsk matsektor og delta i den videre utformingen av denne.

Boken inneholder bidrag fra syv forskere med lang fartstid på feltet. Den er redigert av Frode Steen, professor ved Institutt for samfunnsøkonomi ved Norges Handelshøyskole, og Ivar Pettersen, seniorrådgiver ved Norsk institutt for bioøkonomi.

Abstract in English

The Norwegian food market engenders strong opinions and substantial media attention, with questions regarding agricultural regulations, competition between retail food chains, and the relationship between chains and their suppliers fueling debate. Meanwhile the country’s politicians call for greater intervention.

Much of the debate can seem to be happening “against our better judgment”. Vague assumptions about the state of the food sector, paired with a strong political will to apply initiatives, is reason enough to look closer at the situation.

This anthology provides an up-to-date factual assessment of the entire value chain in the food market. Central topics include development of productivity in the various segments of the food chain, price differences between different countries, and effects of Norway’s tariff system. The book presents new contributions concerning the structure of the market, access to food stores and the significance of brand names, and especially to the kind of bargaining tactics employed between food chains and suppliers, with an overview of how their negotiations are carried out and possibilities for regulatory measures afforded under existing laws.   

Against Better Judgment in the Norwegian Food Sector confirms existing knowledge and presents new findings that deserve attention from the sector itself, the media and public authorities. The book will be of interest to everyone seeking to understand the Norwegian food sector and take part in its further development.

The book’s chapters have been written by seven researchers with lengthy experience in the field, and edited by Frode Steen, a professor in the Department of Economics at the Norwegian School of Economics, and Ivar Pettersen, a senior advisor at the Norwegian Institute of Bioeconomy Research.

Author Biographies

Frode Steen

Frode Steen er professor ved Institutt for samfunnsøkonomi ved Norges Handelshøyskole og Research Associate ved Centre for Economic Policy Research (CEPR). Han sitter i et gaveprofessorat finansiert gjennom NorgesGruppen og Norges forskningsråd og leder forskningsprosjektet FOOD, som analyserer ulike problemstillinger innenfor dagligvaremarkedet; herunder spesielt empiriske spørsmål relatert til konkurranse og produktivitet. Steen sine vitenskapelige arbeid har i hovedsak analysert spørsmål knyttet til konkurransestrategi og regulerings- og konkurransepolitikk. Han har publisert i kjente internasjonale tidsskrift som bl.a. American Economic Review, American Economic Journal: Microeconomics og The Economic Journal.

Ivar Pettersen

Ivar Pettersen er seniorrådgiver ved Norsk institutt for bioøkonomi, NIBIO, og arbeider i dag med forskning og utredning innenfor verdikjeden for matvarer og moderne bioøkonomi. Han har bakgrunn fra forskning på markeds- og distribusjonsøkonomi, internasjonal økonomi og næringspolitikk, førsteamanuensstilling i matvaremarkeder og politikk ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, internasjonal konsulentvirksomhet i McKinsey og internasjonalt økonomisk samarbeid. Fra 2004 til 2012 var han leder av Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning, en av forløperne til NIBIO.

Richard Friberg

Richard Friberg innehar Jacob Wallenbergs professorat ved Handelshögskolan i Stockholm. Hans forskning dreier seg først og fremst om internasjonal økonomi og empiriske studier av konkurranse. Han har også arbeidet med hvordan bedrifter håndterer risiko, som for eksempel hvordan valutakurser påvirker priser og markedsavgrensning. Flere av arbeidene analyserer dagligvare- og varehandelsmarkeder. Han har publisert bl.a. i American Economic Review, Journal of Finance og Marketing Science.

Ivar Gaasland

Ivar Gaasland er førsteamanuensis i samfunnsøkonomi ved Handelshøyskolen BI. Hans spesialområde er handelspolitikk og næringsøkonomi, med spesiell vekt på jordbruk og matindustri. Han har ph.d. fra Universitetet i Bergen, og har tidligere vært forsker på Samfunns- og næringslivsforskning AS i Bergen.

Erling Hjelmeng

Erling Hjelmeng er professor ved Institutt for privatrett ved UiO og professor II ved Norges Handelshøyskole. Hjelmengs vitenskapelige produksjon har i hovedsak knyttet seg til spørsmål innenfor konkurranserett, EØS-rett og erstatningsrett. Store deler av produksjonen innenfor konkurranserett har skjedd i samarbeid med økonomer fra NHH og UiB. Et av hans hovedverk er Konkurransepolitikk – rettslig og økonomisk analyse, skrevet sammen med Lars Sørgard (2014). Han har også publisert artikler i tidsskrifter som Common Market Law Review, European Law Review og World Competition. Hjelmeng har ledet flere offentlige utvalg; utvalget som gjennomgikk konkurranseloven (2012), dagligvarelovutvalget (2013), markedsbalanseringsutvalget (2015) og utvalget som vurderte konkurranseforholdene mellom offentlige og private aktører i lys av EØS-avtalens statsstøtteregler (2018).

Magne Supphellen

Magne Supphellen er professor i markedsøkonomi ved Institutt for strategi og ledelse ved Norges Handelshøyskole. Supphellen forsker og underviser innen temaområdene merkevarebygging, forbrukeratferd og kommersialisering av innovasjoner. Hans vitenskapelige arbeider er publisert i en rekke internasjonale tidsskrift, blant annet i Journal of Marketing, Journal of Consumer Psychology, Psychology and Marketing, Journal of Business Research og Public Opinion Quarterly. Supphellen er også aktiv som rådgiver og styrerepresentant for kommersielle og ideelle virksomheter.

Simen A. Ulsaker

Simen A. Ulsaker er postdoktor ved Institutt for samfunnsøkonomi vedNorges Handelshøyskole. Han er en del av forskningsprosjektet FOOD. I sine vitenskapelige arbeider har Ulsaker jobbet med konkurransepolitikk, handel og dagligvarer. Han har publisert forskningsarbeider i bl.a. American Economic Journal: Microeconomics, International Journal of Industrial Organization og Journal of Industrial Economics.

Cover Image
Published
March 10, 2020


ISBN

Details about the available publication format: PDF

PDF
978-82-02-66975-1

Details about the available publication format: Print on demand

Print on demand
9788202671839

Details about the available publication format: EPUB

EPUB
9788202672966

Details about the available publication format: HTML

HTML
9788202672973

Details about the available publication format: XML

XML
9788202672980