Regionen – historiske perspektiver, aktuelle utfordringer

Volume editor:
Bjørg Seland
Chapter authors:
Kjell J. Bråstad, Jan Erik Grindheim, Dag Hundstad, Arne Isaksen, James Karlsen, Jon P. Knudsen, Kjell-Olav Masdalen, Einar Niemi, Bjørg Seland

Synopsis

Regionen - historiske perspektiver, aktuelle utfordringer gir en grundig innføring i regionsbegrepet og drøfter konkrete eksempler på regionalisme og regionsbygging i norsk og europeisk sammenheng. Fra ulike vinkler utfordrer historikere, samfunnsvitere og økonomer allmenne oppfatninger om hva en region er og hvordan regioner dannes og fungerer.

De første artiklene gir innblikk i regionsbygging i henholdsvis EU og Norge, der Nord-Norge utgjør et interessant eksempel. Forfatterne er særlig opptatt av skiftende politiske motivasjoner og begrunnelser for regionalt samarbeid på overnasjonalt og nasjonalt nivå.

Bokas andre del setter søkelyset på Agder, med artikler som drøfter sørlandsfylkene i et historisk og geopolitisk perspektiv. På hvilke måter kan Agder sies å utgjøre en egen region? Hvilke topografiske, økonomiske og administrasjonshistoriske vilkår har vært til stede for regionsdannelse i sør? Hva er grunnlaget for våre forestillinger om landsdelens kulturelle særtrekk, og hvordan skapes regional identitet?

De avsluttende artiklene drøfter dagsaktuelle utfordringer for Agder-fylkene med særlig henblikk på næringsutvikling og politiske veivalg i tiden som kommer.  Boka samler noen av landets fremste regionsforskere og vil være av stor interesse for historikere, geografer, statsvitere og økonomer, i tillegg til allment samfunnsinteresserte lesere.

Full Text

Author Biographies

Bjørg Seland

Bjørg Seland, født 1947, er førsteamanuensis i historie ved Universitetet i Agder. Hun har dr.philos.-grad fra Universitetet i Bergen 2002. Hennes forskning omfatter sosial- og kulturhistoriske emner ca. 1800–1940, med studier knyttet til grannefellesskap i bondesamfunnet, kjønnsrolleproblematikk, motkulturer og frivillige organisasjoner. Blant publikasjoner fra seinere år er doktorgradsavhandlingen Religion på det frie marked. Folkelig pietisme og bedehuskultur (Høyskoleforlaget 2006) og den populærfaglige boka Vekkelsesvind. Den norske vekkingskristendommen (Det Norske Samlaget 2008, i samarbeid med kultursosiologen Olaf Aagedal).

Kjell J. Bråstad

Kjell J. Bråstad, født 1948, er statsarkivar og leder for Statsarkivet i Kristiansand. Han er cand.philol. fra Universitetet i Oslo med historie hovedfag. I 1980-årene var han med i det fellesnordiske Kattegat-Skagerrakprosjektet der han ledet forskergruppen som arbeidet med migrasjonsundersøkelser.

Jan Erik Grindheim

Jan Erik Grindheim, født 1959, er førsteamanuensis i europeisk integrasjon ved Universitetet i Agder (halv stilling), redaktør av tidsskriftet Stat & Styring og arbeider med regional utvikling for det interkommunale selskapet Oslo Teknopol. Han har doktorgrad fra Institutt for sammenliknende politikk, Universitetet i Bergen, hvor han også underviser i europeisk integrasjon. Grindheim har blant annet gitt ut bøkene EU – fra økonomisk fellesskap til politisk union (red.) (3. utg. 2003), Europeisk integrasjon og regional endring (red. med Jarle Trondal) (2007) og Offentlig forvaltning (med Anne Lise Fimreite) (2. utg. 2007).

Dag Hundstad

Dag Hundstad, født 1976, cand.philol. og doktorgradsstipendiat i historie på programmet «Region og regionalisering» ved Universitetet i Bergen, Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap. Arbeider med en avhandling om regionsbygging på Sørlandet. Har tidligere skrevet bosetningshistorie for Harkmark i Mandal kommune (under utgivelse), hovedoppgaven «Sørlandske uthavnssamfunn – fra maritime monokulturer til fritidssamfunn» (Universitetet i Bergen 2004, trykket i «Sjøfartshistorisk årbok», Bergen 2005), bydelshistorien Klevefolk – historien om en havn (Mandal 1996), samt diverse artikler, hovedsakelig om maritimhistorie og regionalhistorie.

Arne Isaksen

Arne Isaksen, født 1954, er professor ved Institutt for arbeidsliv og innovasjon ved Universitetet i Agder og forsker ved Agderforskning. Isaksen har tidligere arbeidet på forskningsstiftelsen STEP-gruppen. Han har en doktorgrad i samfunnsgeografi fra Universitetet i Oslo. Isaksens forskningsfelt er regional næringsutvikling med vekt på studier av regionale klynger, innovasjonssystemer og regionalpolitikk.

James Karlsen

James Karlsen, født 1959, er seniorforsker ved Agderforskning og tilknyttet Institutt for arbeidsliv og innovasjon ved Universitetet i Agder. Han har en doktorgrad fra institutt for industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU. Karlsens forskningsfelt er regional næringsutvikling med vekt på samarbeid mellom universitetet og næringsliv, innovasjonssystemer og regionalpolitikk.

Jon P. Knudsen

Jon P. Knudsen, født 1956. Fil.dr. i samfunnsgeografi fra Lunds universitet i Sverige. Dekan ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap, Universitetet i Agder. Har også vært politisk redaktør i Fædrelandsvennen. Har bl.a. redigert bøkene Sterke regioner – forskning og reform (Fagbokforlaget 2005) og Hvitt stakitt og fiberoptikk (sammen med Hege Skjeie) (Høyskoleforlaget 2002).

Kjell-Olav Masdalen

Kjell-Olav Masdalen, født 1948. Cand.philol., hovedfag i historie fra Universitetet i Oslo. Direktør ved Aust-Agder kulturhistoriske senter i Arendal. Har bl.a. skrevet Agders Historie 1920–1945 (1991) og sammen med Liv Mykland Administrasjonshistorie og arkivkunnskap – Kommunene (Universitetsforlaget 1987). Har i seinere år skrevet en rekke artikler med temaer fra Agder i vikingtid og middelalder.

Einar Niemi

Einar Niemi, født 1943, professor i moderne historie ved Institutt for historie, Universitetet i Tromsø. Hans forskningsvirksomhet har særlig vært innen minoritetshistorie/minoritetspolitikk, migrasjon, lokalhistorie og regionshistorie, også med vektlegging av teori, metode og forskningsetikk. Han har publisert omfattende både nasjonalt og internasjonalt. Blant bøkene kan nevnes Oppbrudd og tilpasning (1977), Den finske fare (1981, sammen med Knut Einar Eriksen), Vadsøs historie (1983), Pomor. Nord-Norge og Nord-Russland gjennom tusen år (1992, red.), Norsk innvandringshistorie (2003, medforfatter), Fortidsfortellinger (2004, red.), Partisanbygda Kiberg (2007, red.), Det hjemlige og globale (2009, red.).

Cover Image
Full Text
Chapters
Published
October 15, 2019

ISBN

Details about the available publication format: PDF

PDF
9788276348361