Vitenskapelig (u)redelighet

Volume editors:
Torkild Vinther, Vidar Enebakk, Jacob C. Hølen
Chapter authors:
Torkild Vinther, Charlotte J. Haug, Bjørn Hofmann, Harald Irgens-Jensen, Ragnvald Kalleberg, Anne-Hilde Nagel, Rune Nydal, Ole-Andreas Rognstad, Berge Solberg

Synopsis

Siden 1980-åra har det vært en markert økning i antall avsløringer av fusk i forskning. Slike saker svekker ikke bare tilliten til forskning i samfunnet, de bidrar også til at selve forskningen blir svekket. Forskningsetikk handler imidlertid om mye mer enn gransking av uredelighet. Hvordan kan vi fremme god vitenskapelig praksis? Hva innebærer det at forskning er redelig? Hvilke gråsoner finnes, og når går man over grensen til uredelighet? Hvordan bør vi håndtere mistanker om uredelighet? Hvilke konsekvenser får fusk i forskning, og hvilke sanksjoner bør følge? I denne antologien presenteres ulike perspektiver på vitenskapelig redelighet og uredelighet gjennom bidrag fra norske forskere på feltet. Formålet er ikke å gi entydige eller endelige svar på hva vitenskapelig uredelighet er, men å formidle et mangfold av posisjoner og perspektiver. Noen av disse er overlappende, andre motstridende – og dette speiler også feltet internasjonalt. Antologien vil være en viktig ressurs for studenter og forskere, ikke minst i undervisning og opplæring, men også for andre som er involvert i arbeidet med å forebygge uredelighet og fremme god vitenskapelig praksis.

Abstract

Since the 1980’s, there has been a marked increase in disclosures of fraud in research. Cases of scientific fraud and misconduct do not only damage society’s confidence in research, they also contribute to reduce the trustworthiness in research in itself. Research ethics, however, involve much more than investigations of misconduct. How can we encourage good scientific practice? What does honest research entail? Which gray areas exist, and when is the limit to misconduct crossed? How should allegations of misconduct be handled? What are the consequences of fraud, and what sanctions should follow? In this anthology, Norwegian researches contribute to the discussion of various perspectives on scientific integrity and misconduct. The purpose of this book is not to give unequivocal or definitive answers to what scientific misconduct is, but to convey a diversity of positions and perspectives. Some of these are overlapping, others contradictory - which also reflects the field internationally. This anthology is an important resource for students and researchers, particularly in education and training. In addition, it will also provide insights for others involved in the prevention of misconduct and the promotion of good scientific practice.

Author Biographies

Torkild Vinther

Torkild Vinther (torkild.vinther@etikkom.no) er cand. scient. adm., har jobbet med forskningspolitikk i over 25 år og har vært sekretariatsleder for Granskingsutvalget (Nasjonalt utvalg for gransking av redelighet i forskning) siden opprettelsen i 2007. Han har blant annet skrevet artikler om plagiering og annen form for vitenskapelig uredelighet. Vinther har vært aktiv i internasjonalt samarbeid om fremme av god vitenskapelig praksis og håndtering av vitenskapelig uredelighet, og er nestleder av The European Network of Research Integrity Offices (ENRIO).

Vidar Enebakk

Vidar Enebakk (vidar.enebakk@etikkom.no) har hovedfag i idéhistorie og doktorgrad i vitenskapsteori og vitenskapsstudier fra Senter for teknologi, innovasjon og kultur (TIK) og har tidligere arbeidet som forsker ved Forum for universitetshistorie (FFU) ved Universitetet i Oslo. Enebakk er sekretariatsleder i den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH).

Jacob C. Hølen

Jacob C. Hølen (jacob.holen@etikkom.no) har studert psykologi og sosiologi og har doktorgrad i medisin (2008) fra Norges teknisknaturvitenskapelige universitet (NTNU). Han er sekretariatsleder for Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag (NEM)og førsteamanuensis II ved Institutt for  samfunnsmedisin, NTNU.

Charlotte J. Haug

Charlotte J. Haug (charlottejohanne@gmail.com) er dr. med fra Universitet i Oslo og har en mastergrad i helsetjenesteforskning fra Stanford University. Hun er seniorforsker ved SINTEF Teknologi og samfunn, avdeling Helse, og internasjonal korrespondent for New England Journal of Medicine. Hun var sjefredaktør for Tidsskrift for den norske legeforening og medlem av International Committee of Medical Journal editors (ICMJE) fra 2002 til 2015. Hun var styremedlem i Committee on Publication Ethics (COPE) fra 2005 til 2015, og nestleder i COPE fra 2011 til 2015.

Bjørn Hofmann

Bjørn Hofmann (bjorn.hofmann@medisin.uio.no) er professor i medisinsk filosofi og etikk ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Gjøvik og ved Universitetet i Oslo (UiO). Han forsker og underviser innenfor medisinsk filosofi, etikk, vitenskapsteori og teknologiteori. Hofmann har sammen med Søren Holm ved Universitetet i Manchester og UiO gjennomført en rekke studier av doktorgradskandidaters kunnskaper, handlinger og holdninger til vitenskapelig uredelighet.

Harald Irgens-Jensen

Harald Irgens-Jensen (hlirgens@jus.uio.no) er førsteamanuensis ved Institutt for Privatrett, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo. Han tok sin doktorgrad i 2008 på avhandlingen Bedriftens hemmelighet – og rettighet? som omhandler vernet for bedriftshemmeligheter og know-how i norsk rett. Irgens-Jensen har også mange års erfaring som advokat. Han har særlig arbeidet med markedsrett, kontraktsrett, patentrett og opphavsrett, herunder universitets- og høyskoleansattes rettigheter. Han har holdt flere foredrag om forholdet mellom opphavsretten og forskningsetiske normer.

Ragnvald Kalleberg

Ragnvald Kalleberg var professor emeritus i sosiologi ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo. Sentrale områder i hans arbeid har vært vitenskapshistorie, vitenskapsteori, kritisk teori og forskningsetikk. Han var leder av Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH) i to perioder (2000-2002 og 2003-2005) og nestleder i Nasjonalt utvalg for gransking av redelighet i norsk forskning 2011- 2015. Ragnvald Kalleberg døde i november 2016, noen få uker før denne antologien ble ferdigstilt.

Anne-Hilde Nagel

Anne-Hilde Nagel (anne-hilde.nagel@uib.no) er professor emerita i historie ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap (AHKR), Universitetet i Bergen (UiB). Hun er dr. philos. (UiB 1987). Nagels forskningsfelt er politisk-administrativ historie i tidlig nytid, rettighetsutvikling, velferdshistorie og temaer omkring 1814. Hun har vært medlem av Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsfag, humaniora, teologi og juss (NESH) i perioden 2003-2009 (leder fra 2006) og av Forskningsetisk utvalg ved Institutt for AHKR i perioden 2008-2013 (leder fra 2011). Nagel er medforfatter i rapporten God skikk. Om bruk av litteratur og kilder i allmenne historiske framstillinger (Alnæssaken) 2006/2013 og innstillingen Etikk i utdanningen fra Universitetet i Bergen (2007).

Rune Nydal

Rune Nydal (rune.nydal@ntnu.no) er førsteamanuensis ved Program for anvendt etikk, Institutt for filosofi og religionsvitenskap ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Han er medlem av den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NENT). Nydal underviser i forskningsetikk og teknologietikk, og konsentrer for tiden sin forskningsinteresse mot livsvitenskapenes forskningsinfrastrukturer. Sammen med Berge Solberg redigerte han boken Juks, uredelighet og god forskning (2006) og tidsskriftet Etikk i praksis fram til 2013.

Ole-Andreas Rognstad

Ole-Andreas Rognstad (o.a.rognstad@jus.uio.no) er professor ved Institutt for privatrett ved Universitetet i Oslo (UiO). Han er dr. juris (1999) med avhandlingen Spredning av verkseksemplar og har utgitt en rekke bøker og artikler innen fagområdene immaterialrett og EØS-rett. Rognstad er fagansvarlig for opphavsrett og ledet i 2006 utvalget som gransket normene for god skikk i allmenne historiske fremstillinger. Han har også deltatt i ad hoc-utvalg under Nasjonalt utvalg for gransking av redelighet i forskning (Granskingsutvalget), og er medlem av UiOs forskningsetiske utvalg.

Berge Solberg

Berge Solberg (berge.solberg@ntnu.no) er professor i medisinsk etikk ved Institutt for samfunnsmedisin, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Han er ansvarlig for undervisningen i medisinsk etikk ved medisinstudiet på NTNU, og leder også undervisningen i forskningsetikk og vitenskapsteori på PhD-utdanningen ved fakultetet. Solberg er nestleder for den Nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag (NEM), sekretær for den kliniske etikkomitéen ved St. Olavs hospital og medlem av Helsedirektoratets rådgivende gruppe på bioteknologi og etikk (”Bioreferansegruppa”). Sammen med Rune Nydal redigerte han boken Juks, uredelighet og god forskning (2006) og tidsskriftet Etikk i praksis fram til 2013.

Cover Image
Published
December 11, 2016


ISBN

Details about the available publication format: PDF

PDF
978-82-02-52206-3

Details about the available publication format: XML

XML
978-82-02-55416-3

Details about the available publication format: EPUB

EPUB
978-82-02-55414-9

Details about the available publication format: HTML

HTML
978-82-02-55415-6

Details about the available publication format: Chapter PDF