Sørlandet og utlandet: Transnasjonal kontakt, internasjonal påvirkning

Volume editor:
Berit Eide Johnsen
Chapter authors:
Olav Arild Abrahamsen, Finn-Einar Eliassen, Dag Hundstad, Berit Eide Johnsen, Knut Kjeldstadli, Jan Henrik Munksgaard, Siv Ringdal, Pål Thonstad Sandvik, Bjørg Seland

Synopsis

Artikkelsamlingen dekker et bredt spekter av temaer som gir grunnlag for diskusjon mellom forskere med ulik faglig bakgrunn, og som bør ha interesse for det allmenne publikumet. Søkelyset rettes mot sentrale områder der kontakt med omverdenen, internasjonal påvirkning og utenlandske interesser har bidratt til å utvikle og endre landsdelen. Slik åpnes det for en dypere forståelse av forholdet mellom Sørlandet og utlandet.

Full Text

Author Biographies

Olav Arild Abrahamsen

Olav Arild Abrahamsen, født 1948, er førsteamanuensis i historie ved Universitetet i Agder. Han er cand.philol. fra Universitetet i Bergen med historie hovedfag. Han er forfatter av flere byhistorier: Flekkefjord bys historie fra 1837 til 1964 (to bind), Molde bys historie fra 1916 til 1964 (to bind) og Farsund bys historie fra 1600-tallet til 2000. Abrahamsen har også skrevet lærebøker i historie for videregående skole. De senere årene har han arbeidet med maritim historie.

Finn-Einar Eliassen

Finn-Einar Eliassen, født 1948, er dr.philos. og professor emeritus ved Høgskolen i Vestfold. Han har forsket og skrevet mest om tidligmoderne byhistorie, i både norsk og internasjonalt, komparativt perspektiv, og har blant annet skrevet Mandal bys historie, bind 1 og 2 (1995) og Norsk småbyføydalisme? (1999). Han er medforfatter av Norsk byhistorie – urbanisering gjennom 1300 år (2006) og medredaktør og medforfatter av flere artikkelsamlinger om urbanisering og byhistorie i Norge og andre land. Han arbeider nå med en biografi om Peter Dahl (1747–1789).

Dag Hundstad

Dag Hundstad, født 1976, er forsker ved Universitetet i Agder med ph.d.- grad fra Universitetet i Bergen 2013 med en avhandling om sørlandsk regionbygging: Sørlandet – fra terra incognita til sommerferieland. Fire historiske analyser av regionalitet og regionalisme. Han har også skrevet bøker og artikler om maritim historie, lokalhistorie og reiselivshistorie.

Berit Eide Johnsen

Berit Eide Johnsen, født 1955, er professor i historie ved Universitetet i Agder med dr.art.-grad fra Universitetet i Bergen 1998 med en avhandling om sørlandsk skipsfart (utgitt som bok 2001): Rederistrategi i endringstid. Sørlandsk skipsfart fra seil til damp og motor, fra tre til jern og stål: 1875–1925. Ved siden av bøker og artikler om kulturhistorie og maritim historie har hun de senere årene forsket på og skrevet om turismens historie på Sørlandet.

Knut Kjeldstadli

Knut Kjeldstadli, født 1948, er professor i moderne historie ved Universitetet i Oslo, professor II i historie ved NTNU. Hans siste bøker er Sammensatte samfunn. Innvandring. Inkludering (2008), A History of Migration. The Case of Norway ca. 900–2000 (med Grete Brochmann, 2008), Akademisk kapitalisme (2010), Mine fire besteforeldre. En familiefortelling om framveksten av det moderne Norge (2010), Historier om motstand. Kollektive bevegelser i det 20. hundreåret (redaktør, med Idar Helle og Jardar Sørvoll, 2010).

Jan Henrik Munksgaard

Berit Eide Johnsen, født 1955, er professor i historie ved Universitetet i Agder med dr.art.-grad fra Universitetet i Bergen 1998 med en avhandling om sørlandsk skipsfart (utgitt som bok 2001): Rederistrategi i endringstid.
Sørlandsk skipsfart fra seil til damp og motor, fra tre til jern og stål: 1875–1925. Ved siden av bøker og artikler om kulturhistorie og maritim historie har hun de senere årene forsket på og skrevet om turismens historie på Sørlandet.

Siv Ringdal

Siv Ringdal, født 1973, er stipendiat ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk ved Universitetet i Oslo. Hun er cand.philol. fra Universitetet i Oslo og skrev hovedfagsoppgave i etnologi om arbeidsvandringene mellom Lista og Amerika og den kulturelle påvirkningen disse medførte (1999). Hun har senere arbeidet videre med relasjonen mellom Agder og Amerika gjennom bok- og utstillingsprosjekter, og har gitt ut bøkene Det amerikanske Lista. Med 110 volt i huset (2002) og Lapskaus Boulevard. Et gjensyn med det norske Brooklyn (2007).

Pål Thonstad Sandvik

Pål Thonstad Sandvik, født 1967, er professor i økonomisk historie ved NTNU i Trondheim og professor II ved Universitetet i Bergen. Sandvik har skrevet blant annet Kristiansands historie 1945–1999 (1999), Kristiansand energiverk i elektrisitetens århundre, 1900–2000 (2000 (sammen med Espen Andresen)), Falconbridge Nikkelverk 1910–1929–2004 (2004), medforfatter av Nasjonal kontroll og industriell fornyelse, Norsk Hydros historie bd. II 1945–1977 (2005) og Multinationals, subsidiaries and national business systems (2012).

Bjørg Seland

Bjørg Seland, født 1947, er professor i historie ved Universitetet i Agder, med dr. philos.-grad fra Universitetet i Bergen 2002. Hennes forskning omfatter sosial- og kulturhistoriske emner cirka 1800–1940, med studier knyttet til grannefellesskap i bondesamfunnet, kjønnsrolleproblematikk og religiøse bevegelser. Noen bøker fra seinere år: Religion på det frie marked. Folkelig pietisme og bedehuskultur (2006), Vekkelsesvind. Den norske vekkingskristendommen (2008, i samarbeid med kultursosiologen Olaf Aagedal) og «Synepiger» og «sværmersker». Religiøs mystikk mellom tradisjon og modernitet (2011).

Cover Image
Full Text
Chapters
Published
October 15, 2019

ISBN

Details about the available publication format: PDF

PDF
9788202661564