Gud og mammon – religion og næringsliv

Volume editor:
Bjørg Seland
Chapter authors:
Bjørg Seland, Ole Riis, Ola Honningdal Grytten, Knut Dørum, Olav Arild Abrahamsen, Andreas Hompland, Nils M. Justvik, Ingunn F. Breistein

Synopsis

Gud og Mammon – religion og næringsliv handler om forholdet mellom åndelige og materielle verdier i 1800- og 1900-tallets økonomiske historie. Med vekslende styrke har koplinger mellom religion og økonomi preget utviklingen av samfunn og næringsliv. I norsk historie er det lett å peke på haugianernes næringsvirksomhet, men tendensen er også tydelig i miljøer rundt en rekke av 1900-tallets økonomiske entreprenører, og den kan – i alle fall på det retoriske planet – spores i deler av dagens næringsliv.
Kan religion og verdisyn fremme økonomisk vekst? Eller er det snarere slik at religiøst engasjement står i veien for materiell utvikling? Hvordan balanserer økonomiske aktører sine etiske verdier mot markedets krav til profitt? Framtredende samfunnsfilosofer har forsøkt å si noe sammenfattende om dette. Mest kjent er vel Max Webers tese om «den protestantiske etikk og kapitalismens ånd». Overgripende modeller kan inspirere og provosere; dagens historikere og samfunnsvitere vil nok like gjerne framheve det komplekse og motsetningsfylte i møtet mellom tro og økonomisk praksis. Forfatterne som bidrar i denne boka, er forskere og formidlere med bakgrunn i ulike fagtradisjoner: historie, kirkehistorie og sosiologi. Bokas kapitler dekker ulike faser av norsk historie, fra haugianerne for drøyt to hundre år siden gikk i gang med sine næringstiltak, via 1800- og 1900-tallets kristelige gründere til det etablerte industrisamfunnets arbeidskonflikter – som i det sørvestlige Norge også kunne ha religiøse undertoner. 

Full Text

Author Biographies

Ole Riis

Ole Riis (f. 1944) er professor emeritus i religionssosiologi ved Universitetet i Agder, tidligere ansatt ved Aarhus Universitet (statistikk, religionssosiologi) og Aalborg Universitet (sosiologisk metodologi). Han har vært gjesteforsker ved blant annet London School of Economics samt Universita di Padova. Publikasjonslisten omfatter over 130 skrifter.

Ola Honningdal Grytten

Ola Honningdal Grytten (f. 1964) er professor i økonomisk historie ved Institutt for samfunnsøkonomi ved Norges Handelshøyskole (NHH). Han har spesielt forsket på makroøkonomisk historie med vekt på arbeidsmarkedet, økonomiske kriser og langsiktige makroindikatorer, som historiske nasjonalregnskaper og lønns- og prisutvikling.

Knut Dørum

Knut Dørum (f. 1969) er professor i historie ved Universitetet i Agder. I senere år har hans virkefelt i stor grad vært innenfor tidlig moderne og moderne politisk historie. Dørum har vært med i det såkalte Demokratiprosjektet ved Universitetet i Oslo, og står bak en rekke publikasjoner om folkelig politisk kultur og demokratiutvikling.

Bjørg Seland

Bjørg Seland (f. 1947) er dr. philos i historie og professor ved Universitetet i Agder. Hennes forskning omfatter sosial- og kulturhistoriske emner i perioden 1800 til 1940, med studier blant annet knyttet til grannefellesskap i bondesamfunnet, kjønnsrolleproblematikk og religiøse bevegelser.

Olav Arild Abrahamsen

Olav Arild Abrahamsen (f. 1948) er førsteamanuensis i historie ved Universitetet i Agder. Hans forskingsfelt omfatter både økonomisk og politisk historie på 1800- og 1900-tallet, for en stor del knyttet til by- og regionalhistoriske emner. I senere år har han arbeidet med maritim historie på 1900-tallet.

Andreas Hompland

Andreas Hompland (f. 1946) er magister i sosiologi fra Universitetet i Oslo. Som forsker (Norges allmennvitenskapelige forskningsråd, NAVF) arbeidde han 1980–85 med et prosjekt om «bygdebyen og innflyttarplaga», samtidig som han var redaktør i tidsskriftet Plan og arbeid. Hompland har vært politisk journalist og kulturredaktør i Dagbladet og arbeider nå frilans som fagbokforfatter, spaltist, kåsør og forskingsformidler.

Nils M. Justvik

Nils Martinius Justvik (f. 1957) er førsteamanuensis i historie ved Fakultet for humaniora og pedagogikk ved Universitetet i Agder. Han er dr.art. fra Universitetet i Oslo.

Ingunn F. Breistein

Ingunn Folkestad Breistein (f. 1963) er førsteamanuensis i kirkehistorie ved Universitetet i Agder. Hennes forskning omfatter temaer som religiøs frihet i norsk historie og i samtiden, forholdet mellom religion og stat, frikirke- og vekkelsesbevegelser i Norge og USA. Hun arbeider også med kjønnsperspektiver på norsk kirke- og misjonshistorie.

Cover Image
Full Text
Chapters
Published
October 15, 2019

ISBN

Details about the available publication format: PDF

PDF
9788202632861