Studentaktiv læring – praksisnær undervisning i høyere utdanning

Volume editors:
Svein Loeng, Britt Paula Mørkved, Brit Solli Isachsen
Chapter authors:
Randi Brynhildsvoll, Hallstein Hegerholm, Roger Helde, Brit Sollied Isachsen, Oddlaug Marie Lindgaard, Britt P. Mørkved, Kåre Robertsen, Elisabeth Suzen, Gunhild Birgitte Sætren, Gro Talleraas, Jan Petter Wigum, Svein Loeng

Synopsis

Kvaliteten på undervisningen er et tilbakevendende tema i diskusjoner om høyere utdanning. Vi hører om uegnede forelesere og dårlig undervisning, om forelesninger som forvirrer mer enn de oppklarer og som ikke inspirerer studentene til videre læring.

Denne antologien tar utgangspunkt i utfordringene universitetspedagogikken står overfor, og gir eksempler på undervisnings- og læringsformer som kan møte disse. Ambisjonen er å bidra med forskningsbasert kunnskap og refleksjon om studentaktive læringsformer og læringsfremmende aktiviteter, med eksempler fra pedagogisk praksis. Artiklene er frittstående og bygger på empiri fra fire ulike fagfelt: entreprenørskap, trafikkfag, organisasjonsfag og ex.phil.

Boka henvender seg primært til undervisere, veiledere og undervisningsplanleggere i høyere utdanning, men vil også være nyttig for studenter. Forfatterne er forskere og undervisere som på ulike vis har arbeidet med studenters læringsprosesser ved Nord universitet.

Svein Loeng er førstelektor i pedagogikk ved Nord universitet. Britt Paula Mørkved er universitetslektor i entreprenørskap ved Nord Universitet. Brit Solli Isachsen er universitetslektor i trafikkfag og pedagogikk ved Nord universitet.

Summary

Quality in teaching is a recurrent theme in discussions of higher education. We hear about unqualified lecturers and poor instruction, about classes that obfuscate rather than illuminate the subject matter, and teaching that fails to inspire and motivate students for learning.

This anthology addresses the challenges university-level pedagogy faces and provides examples of teaching methods that can accommodate these challenges. The objective is to contribute with research-based knowledge, strategies for student-active learning and activities that stimulate learning, underscored with examples from pedagogical practice. The individual articles build on empirical data from four different subject areas: construction contracting, traffic and transport logistics, organizational studies and the compulsory philosophy course for undergraduate students in Norway (Examen philosophicum).

This book will be of interest primarily to teachers, advisors and guidance counsellors, and educators responsible for curriculum planning within the higher education sector; however, students will also find it useful. The authors are researchers and instructors all working in various ways with learning processes at Nord University.

Svein Loeng is a senior lecturer in pedagogics at Nord University. Britt Paula Mørkved is a lecturer in construction contracting at Nord University. Brit Solli Isachsen is a lecturer in traffic and transport logistics and pedagogics at Nord University.

Author Biographies

Svein Loeng

Svein Loeng er førstelektor i pedagogikk ved Nord universitet, Handelshøgskolen, Faggruppe Trafikk. Han er emneansvarlig og underviser i to pedagogikkemner ved bachelorutdanningen i trafikkpedagogikk og trafikksikkerhet ved studiested Stjørdal. Tidligere praksis fra blant annet Norsk voksenpedagogisk forskningsinstitutt og lærerutdanning. Hans forsknings- og utviklingsarbeid har i stor grad dreid seg om voksnes læring/andragogikk, med publisering i form av bøker, rapporter og artikler.

Britt Paula Mørkved

Britt Paula Mørkved er universitetslektor i entreprenørskap ved Nord universitet, Handelshøgskolen, Faggruppe Innovasjon og entreprenørskap. Hun har publisert antologi-kapitler om kvinners vekstbedrifter, samfunnsentreprenørskap og entreprenøriell læring i samarbeid med Mittuniversitetet i Östersund. Mørkved har flere års erfaring fra offentlig og privat sektor og fra styrearbeid, og hun har drevet egen rådgivningsbedrift i sju år.

Brit Solli Isachsen

Brit Solli Isachsen er universitetslektor i trafikkfag og pedagogikk ved Nord universitet, Handelshøgskolen, Faggruppe Trafikk. Hun er emneansvarlig for kandidatoppgaven ved grunnutdanningen for trafikklærere ved studiested Stjørdal, der hun også er fagansvarlig for hospitering og samarbeidsprosjekter ved Nord universitets øvingsskole. Hun har arbeidet med trafikksikkerhet og ulike FoU-prosjekter, og har bred erfaring fra trafikkskole, tverrfaglig samarbeid samt helse- og miljøfag i offentlig skoleverk.

Randi Brynhildsvoll

Randi Brynhildsvoll er universitetslektor i trafikkfag ved Nord universitet, Handelshøgskolen, Faggruppe Trafikk. Hun arbeider med utdanning av trafikklærere tunge kjøretøy ved Nord universitet, studiested Stjørdal. Hun har erfaring som rådgiver i Vegdirektoratet, førerprøvesensor, adjunkt/faglærer VK1 transportfag, yrkessjåførlærer tunge kjøretøy, trafikklærer ved trafikkskole og yrkessjåfør godstransport.

Hallstein Hegerholm

Hallstein Hegerholm er førstelektor i pedagogisk informasjonsvitenskap. Han har undervist og hatt ansvar for faget IKT og læring ved Handelshøgskolen, Nord universitet. Tidligere tilhørte han Informatikkseksjonen ved Høgskolen i Nesna. Han har deltatt i prosjekter blant annet knyttet til utvikling av digital kompetanse og IKT og pedagogisk design, med tilhørende publiseringer. Hegerholm er nå pensjonist.

Roger Helde

Roger Helde er førstelektor i jus og ledelsesfag ved Nord universitet, Handelshøgskolen, Faggruppe Trafikk. Han er sertifisert SI-metodeleder fra Lund universitet, og er programansvarlig for SI-programmet ved Nord universitet. Han er også emneansvarlig for trafikkjus. Helde har lang og bred ledererfaring, blant annet tjue år som regiondirektør ved Forbrukerrådet i Midt-Norge. Leder i dag Husbankens klagenemnd.

Oddlaug Marie Lindgaard

Oddlaug Marie Lindgaard er rådgiver ved Nord universitet, Kompetansesenter for læring og teknologi. Hun har bred erfaring fra både privat og offentlig sektor og har jobbet i og opp mot utdanningssektoren siden 1998, fra grunnskole til høyere utdanning, der bruk av IKT har stått sentralt. Lindgaard har også utgitt Alfabetboka mi, en lærebok der begynneropplæring er koblet opp mot bruk av IKT, og en brief-paper om fasilitering av endring.

Kåre Robertsen

Kåre Robertsen er universitetslektor i trafikkfag ved Nord universitet, Handelshøgskolen, Faggruppe Trafikk. Han er studieprogramansvarlig og emneansvarlig for studiet Trafikklærer tunge kjøretøy ved studiested Stjørdal. Masteroppgaven hans omhandler utvikling av selvinnsikt i emosjonsrelaterte handlinger. Han legger stor vekt på at emosjoner har like stor innvirkning på trafikal adferd som det ferdigheter og kunnskaper har. Robertsen er medforfatter av artikkelen om bruk av reflekterende team som metode for å bevisstgjøre emosjoner i handling.

Elisabeth Suzen

Elisabeth Suzen er førsteamanuensis i pedagogikk ved Nord universitet, Handelshøgskolen, Faggruppe Trafikk. Hun er emneansvarlig for pedagogikkfagene i grunnutdanningen for trafikklærere, og er studieprogramansvarlig for bachelorutdanningen i trafikkpedagogikk og trafikksikkerhet. Suzen har tidligere jobbet som prosjektleder i skoleverket, prosjektleder i Utdanningsdepartementet og som rådgiver i Statens vegvesen. Forskningsarbeidet hennes retter seg i hovedsak mot læreplanforståelse, studentaktive læringsformer og vurderingsarbeid.

Gunhild Birgitte Sætren

Gunhild Birgitte Sætren er førsteamanuensis i sikkerhetspsykologi ved Nord universitet, Handelshøgskolen, Faggruppe Trafikk. Hun har mangeårig erfaring fra psykologisk forskning med sikkerhet i fokus. Hun jobbet i flere år ved NTNU, hvor hun tok sin doktorgrad i psykologi på sikkerhet i endringer i høyrisikobransjer, og har de siste årene vært tilknyttet Nord universitet, hvor hun i all hovedsak har forsket på og undervist i trafikksikkerhet og mennesket i trafikken.

Gro Talleraas

Gro Talleraas er universitetslektor i organisasjon og ledelse ved Nord universitet, Handelshøgskolen, Faggruppe Marked, organisasjon og ledelse. Hun er cand.polit. i sosialantropologi fra NTNU, og underviser i organisasjons- og ledelsesfag, etikk og samfunnsansvar samt examen philosophicum. Talleraas har lang erfaring med undervisning i store grupper, og hun har jobbet mye med å utvikle studentaktive læringsopplegg.

Jan Petter Wigum

Jan Petter Wigum er universitetslektor i trafikkfag ved Nord universitet, Handelshøgskolen, Faggruppe Trafikk. Han er studieprogramansvarlig for EVU-studier innenfor spesialutdanning motorsykkel og AM 146 ved Nord universitet. Han var også leder i arbeidsutvalget for revidering av læreplanene i klassene AM 146, A1, A2 og A på oppdrag av Vegdirektoratet. Wigum har forsket på ungdom og risiko i motoriserte tohjulsklasser, samt anvendelsen av ny ADAS-teknologi for bil og motorsykkel.

Cover Image
Published
July 28, 2019


ISBN

Details about the available publication format: PDF

PDF
9788202608729

Details about the available publication format: EPUB

EPUB
9788202649104

Details about the available publication format: HTML

HTML
9788202649111

Details about the available publication format: XML

XML
9788202649128

Details about the available publication format: Print on demand

Print on demand
9788202649135