Ett skritt fram og ett tilbake: TIMSS Advanced 2015. Matematikk og fysikk i videregående skole.

Authors:
Liv Sissel Grønmo, Arne Hole, Torgeir Onstad

Synopsis

Denne boka presenterer forskningsresultater fra den internasjonale komparative studien TIMSS Advanced 2015, som undersøker kompetansen til elever med full fordypning i matematikk og/eller fysikk siste året på videregående skole. Dette er tredje gang Norge gjennomfører en slik studie. Vi har derfor gode data for å si noe om utviklingen fra midten av 1990-tallet fram til 2015 for det vi kan kalle ekspertelever i disse fagene.  

I den forrige studien fra  2008 viste norske elever en markant nedgang i prestasjoner fra 90-tallet i både matematikk og fysikk. I 2015 ser vi noe framgang i matematikk, mens nedgangen fortsetter i fysikk. Selv om den norske nedgangen fra 90-tallet er sterkest i fysikk, er de norske resultatene i 2015 fortsatt svakere i matematikk enn i fysikk sammenliknet med andre land. I Norge er det en liten andel av elevene som velger fysikk og matematikk til topps i videregående skole, mindre enn i flere andre land. Sverige, Frankrike og Italia har økt andelen elever i disse fagene, i Norge er tendensen motsatt.

Algebra peker seg ut som det mest problematiske området i matematikk. Dette resultatet samsvarer med hva mange andre studier har pekt på som en svakhet i norsk utdanningen. På alle nivåer, i grunnskole, i videregående skole og i lærerutdanning presterer norske elever svakt i algebra. Noe av tilbakegangen i fysikk kan også antas å skyldes svakere kunnskaper i matematikk, spesielt i algebra.

Den store tilbakegangen i fysikk fra 90-tallet som vi ser i TIMSS Advanced, har antakelig flere årsaker. En faktor kan være at kursene i fysikk har endret seg i kvalitativ retning; de har beveget seg i retning av å være kurs om fysikk i stedet for i fysikk. Dette fører til frakopling av fysikk og matematikk, noe som pensumomlegginger innad i matematikkfaget og en oppløst linjestruktur i videregående skole også har bidratt til.

Et positivt resultat i Norge er at både lærere og elever rapporterer om høy tilfredshet i jobb og trivsel og tillitt til skolen, bedre enn i flere andre land. Dette samsvarer også med resultater fra norsk grunnskole. Forskning har pekt på at et godt læringsmiljø er en viktig faktor for gode faglige prestasjoner hos elever. Det gode læringsmiljøet i norsk skole er derfor et godt utgangspunkt for å bedre elevenes prestasjoner.

English Abstract

This book presents research results from the international comparative study TIMSS Advanced 2015, which investigates the competence of students taking the most advanced courses in mathematics and/or physics in the last year of upper secondary school. This is the third TIMSS Advanced study in which Norway has participated. As a result, we have good data for analyzing trends in competence from the nineties until 2015 for the students in question, which we may call experts in these subjects. 

In the previous TIMSS Advanced study, in 2008, a significant decline in achievement in both mathematics and physics for Norwegian students was found compared to the first TIMSS Advanced study in the 1990s. In 2015 we see some progress in mathematics, while the decline continues in physics. Even though the Norwegian decline from the nineties is stronger in physics, the Norwegian 2015 results are weaker in mathematics than in physics when compared to other countries. In Norway a relatively small percentage of the students take mathematics or physics in their last year of upper secondary school. In Sweden, France and Italy the percentages taking such courses are increasing; in Norway the tendency is the opposite.

Algebra is found to be the most problematic content area in mathematics. This result corresponds with what has been found in many previous studies, both in primary school and in lower and upper secondary school. Part of the decline in physics may also be due to reduced mathematical ability, in particular in algebra.

The deep decline in Norwegian physics results from the nineties to 2015 measured in TIMSS Advanced probably has many different causes. One factor could be that the physics courses in upper secondary school have changed qualitatively; they have gone from being in physics, to being about physics. This leads to a decoupling of physics and mathematics, which is something curriculum changes in mathematics and liberalization of the general study program structure in upper secondary school have also contributed to.

A very positive result for Norway is that teachers score well on job satisfaction, while students score well on school climate parameters such as sense of school belonging and school safety, better than in most other countries. This again corresponds with previous results from primary and lower secondary school. The positive learning environment in Norwegian schools forms a good basis for improving student achievement in the future.

Author Biographies

Liv Sissel Grønmo

Liv Sissel Grønmo er førsteamanuensis i matematikkdidaktikk ved ILS på Universitetet i Oslo. Hun har utdanning i matematikk, fysikk, IKT, økonomi og skoleutvikling, hovedsakelig fra Universitetet i Oslo og noe fra Canada og USA. Hun har vært forskningsleder ved ILS og norsk prosjektleder for internasjonale komparative studier: TIMSS 2003, 2007 og 2011 om matematikk og naturfag i grunnskolen, TIMSS Advanced 2008 og 2015 om matematikk og fysikk siste året i videregående skole, og TEDS-M 2008 om utdanning av lærere i matematikk. Grønmo har erfaring som lærer i skolen og som kommunal veileder i realfag i Lørenskog og Oslo. Hun har arbeidet med grunn- og videreutdanning av matematikklærere i Norge, og holdt vitenskapelige foredrag i land som Japan, New Zealand, USA, Singapore, Slovenia og Sverige. Grønmo var leder for den internasjonale SMIRC-komiteen med ansvar for å utarbeide oppgaver til TIMSS og TIMSS Advanced-studien i 2015. Hennes forskningsinteresser er utvikling av matematisk kompetanse med vekt på aritmetikk og algebra og på matematikk som redskap i andre fag, spesielt i fysikk.

Arne Hole

Arne Hole er dr.scient i matematikk og førsteamanuensis i matematikkdidaktikk på Universitetet i Oslo. Han har utdanning i matematikk og fysikk fra Universitet i Oslo og er ansatt ved samme institusjon i en delt stilling mellom ILS og Matematisk institutt. Hole har arbeidet med matematikk i lærerutdanningen siden midten av 90-tallet, først ved Høgskolen i Hedmark, så ved Høgskolen i Oslo og nå ved Universitetet i Oslo. Han har vært medlem av den norske prosjektgruppen for studien TIMSS 2011 om matematikk og naturfag i grunnskolen og TIMSS Advanced 2015 om matematikk og fysikk i videregående skole. Han har vært forfatter og medforfatter på flere bøker knyttet til matematikk i høyere utdanning, særlig rettet mot lærerutdanning. Hole ledet gruppen som utviklet de nasjonale retningslinjene for matematikk i grunnskolelærerutdanningen (GLU 1–7 og 5–10) i 2009–10. Han er nå styremedlem i det nasjonale nettverket for matematikk i lærerutdanningen, og han er medlem i den internasjonale SMIRC-komiteen med ansvar for utvikling av oppgaver og rammeverk i matematikk for TIMSS-studiene. Hans forskningsinteresser er bl.a. bruk av matematisk teori i oppgaver innen matematikk og andre fag, samt grunnlagsspørsmål i matematikk og fysikk.

Torgeir Onstad

Torgeir Onstad er cand.real i matematikk og nylig pensjonert fra stilling som førstelektor i matematikkdidaktikk ved ILS på Universitetet i Oslo. Han har utdanning i matematikk og fysikk fra Universitetet i Oslo og har vært ansatt på Matematisk institutt som bindeledd mellom fagmiljøet og skolen. Onstad har lang erfaring som lærer i matematikk og naturfag i Norge og Tanzania. Han har vært medlem av den norske prosjektgruppen for flere internasjonale komparative studier: TIMSS 2007, 2011 om matematikk og naturfag i grunnskolen, TIMSS Advanced 2008, 2015 om matematikk og fysikk i videregående skole, og TEDS-M 2008 om utdanning av lærere i matematikk. Onstad har holdt en rekke etterutdanningskurs, gjesteforelesninger og populærvitenskapelige foredrag i Palestina, Tanzania, Tsjekkia, India, Malaysia og Zambia. Onstad var medlem av den internasjonale SMIRC-komiteen med ansvar for å utarbeide oppgaver til TIMSS 2015 for grunnskolen og TIMSS Advanced 2015 for videregående skole. Han har  deltatt i flere forskningsprosjekter i samarbeid med universiteter i Afrika, og har særlig interesse for matematikkens historie og etnomatematikk.

Cover Image
Published
November 27, 2016


ISBN

Details about the available publication format: PDF

PDF
9788202550295

Details about the available publication format: EPUB

EPUB
9788202551834

Details about the available publication format: HTML

HTML
9788202551841

Details about the available publication format: XML

XML
9788202551858