Fengslende sosiologi: Makt, straff og identitet i Trondheims fengsler

Volume editors:
Ingrid Rindal Lundeberg, Johan Fredrik Rye
Chapter authors:
Mirna Aleric, Vegard Haukland, Nina Bergset Jacobsen, Maria Louise Karlsen, Thea Kolloen, Ingrid Rindal Lundeberg, Kristian Mjåland, Sigurd Martin Nordli Oppegaard, Johan Fredrik Rye, Jakub Stachowski, Amarpret Kaur Stamnes, Kristin Viggen

Synopsis

I sosiologien har fengselet alltid vært et attraktivt studieobjekt. Her demonstreres den sosiale virkelighetens grunnleggende begreper så klart og tydelig som få andre steder i det moderne samfunnet. Sosiale avvik og stigma, utstøting og integrering, kontroll og disiplin, makt og ulikhet er alle eksempler på sosiologiske nøkkelbegreper som krystalliseres i fengselets hverdagsliv.

I antologien Fengslende sosiologi. Makt, straff og identitet i Trondheims fengsler presenteres i alt tolv vitenskapelige, fagfellevurderte kapitler som diskuterer ulike sider ved fengselet som sosialt fenomen, både som en del av og som et uttrykk for samfunnet

De fleste bidragene bygger på empiriske studier ved høy- og lavsikkerhetsfengslene i Trondheim, men analysene har bredere relevans – både empirisk og teoretisk – for forståelsen av makt, straff og identitet i de norske strafferettsinstitusjonene. De fleste forfatterne er tilknyttet Institutt for sosiologi og statsvitenskap ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) og instituttets prosjekt «Fengslende sosiologi». Flere av tekstene er skrevet av tidligere masterstudenter i sosiologi og presenterer bearbeidede analyser fra deres masterprosjekter.

Målgruppen for antologien er forskere, utøvere i praksisfeltet, studenter og andre med interesse for fengselet som sosial institusjon og strafferettsinstitusjonene mer allment.

Summary

Prison has always been an attractive object for study in the field of sociology. Few other areas of modern society demonstrate social reality’s fundamental ideas so clearly and obviously than prison. Social deviance and stigma, ostracism and integration, control and discipline, power and inequality are all examples of key sociological concepts that are crystalized in daily life in a prison environment.

Fengslende sosiologi. Makt, straff og identitet i Trondheims fengsler (Captivating Sociology. Power, Punishment and Identity in Trondheim’s Prisons) presents twelve scholarly, peer-reviewed chapters that explore various aspects of prison as a social phenomenon, both as a part of and an expression of society.

The majority of the contributions build on empirical studies at maximum and minimum-security prisons in Trondheim, but the analyses have a broader relevance – both empirically and theoretically – for our understanding of power, punishment and identity in Norwegian penal institutions. Most of the contributors are associated with the Department of Sociology and Political Science at NTNU, the Norwegian University of Science and Technology, and the department’s project ‘Fengslende sosiologi’ (‘Captivating Sociology’). Several of the texts are by former master’s students in sociology and present further analyses based on their master’s projects.

This anthology will be of interest to scholars and practitioners in the field as well as students and others interested in prison as a social institution and penal institutions in general.

Author Biographies

Mirna Aleric

Mirna Aleric har master i sosiologi fra NTNU (2017).

Vegard Haukland

Vegard Haukland har master i sosiologi fra NTNU (2017).

Nina Bergset Jacobsen

Nina Bergset Jacobsen har master i sosiologi fra NTNU (2016).

Maria Louise Karlsen

Maria Louise Karlsen har master i sosiologi fra NTNU (2015).

Thea Kolloen

Thea Kolloen har master i sosiologi fra NTNU (2017).

Ingrid Rindal Lundeberg

Ingrid Rindal Lundeberg har doktorgrad i rettssosiologi fra Universitet i Bergen og jobber som forsker ved Uni Research Rokkansenteret. Hun er redaktør for Tidsskrift for Velferdsforskning.

Kristian Mjåland

Kristian Mjåland har doktorgrad i sosiologi fra Universitetet i Bergen. Han jobber som  forsker ved University of Cambridge og førsteamanuensis ved Institutt for sosiologi og sosialt arbeid, Universitetet i Agder.

Sigurd Martin Nordli Oppegaard

Sigurd M.N. Oppegaard er masterstudent i sosiologi ved Universitetet i Oslo. 

Johan Fredrik Rye

Johan Fredrik Rye har doktorgrad i sosiologi fra NTNU og jobber som professor ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU.

Jakub Stachowski

Jakub Stachowski er doktorgradsstipendiat ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU.

Amarpret Kaur Stamnes

Amarpreet Kaur Stamnes har master i sosiologi fra NTNU (2016).

Kristin Viggen

Kristin Viggen er førstelektor ved Institutt for sosial arbeid, NTNU.

Cover Image
Published
August 22, 2018


ISBN

Details about the available publication format: PDF

PDF
9788202584900

Details about the available publication format: HTML

HTML
9788202609559

Details about the available publication format: EPUB

EPUB
9788202609528

Details about the available publication format: XML

XML
9788202609559