Barn og unge: By, sted og sosiomaterialitet

Volume editors:
Sissel Seim, Oddrun Sæter
Chapter authors:
Bengt Andersen, Aslaug Andreassen Becher, Wenche Bekken, Randi Evenstad, Anne Greve, Knut Olav Kristensen, Kari Opsahl, Nina Rossholt, Marit Ekne Ruud, Sissel Seim, Oddrun Sæter

Synopsis

Hva er barn og unges vilkår i byen? Hvilke betingelser gir byen for samspillet mellom mennesker og byens rom og steder? Hvilke sosiomaterielle vilkår for deltakelse finnes i institusjoner for barn og unge? Kan byrom, steder og sosiomaterialitet fungere på helt uventede måter for barn og unge?

Tema for boken er samspillet mellom mennesker og rom, sted og sosiomaterialitet. Vi setter søkelys på byen som objekt og arena for barn og unges oppvekst og utfoldelser, som lek og andre mer utfordrende aktiviteter. Søkelys er også rettet mot sosiomaterielle vilkår i institusjoner for barn og unge – i barnehager, skole og barnevern, blant annet i samhandling med profesjonsutøvere. Boken er et resultat av to satsinger ved OsloMet – storbyuniversitetet: Storbyprogrammet, et strategisk program for tverrfaglig storbyforskning og forskning på byteoretiske temaer fra 2006 til 2015, og nettverket Barn og unge på tvers, et tverrfaglig nettverk opprettet i 2010, med forskning på og årlige konferanser om profesjonsutøvelse og om barn og unges oppvekstvilkår.

Antologien inkluderer 11 vitenskapelige kapitler som er vurdert av ekstern fagfelle. Forfatterne er forskere fra ulike institutter og enheter ved OsloMet: fra sosial- og helsefagene, barnehagelærerutdanningen, de estetiske fagene og Senter for velferds- og arbeidsinkludering (SVA), universitetets institutter for oppdragsforskning. Grunnlaget for boken er den felles interessen for å sette barn og unges situasjon i storbyen på dagsorden, og for å forske om samspillet mellom byen som fysisk «kropp» og menneskenes handlinger, her samspillet mellom barn og unge og rom, sted og sosiomaterialitet.

Antologien henvender seg til alle som har interesse for barn og unges oppvekstvilkår, og for samspillet mellom menneskelig handling og den materielle konteksten, i byen og i institusjoner for barn og unge: forskere, ansatte og studenter i sosial- og helsefag og lærerutdanninger, men også utøvere i praksisfeltet.

Summary

What are the conditions children and young people experience in the city? What opportunities does the city provide for interaction between people and urban spaces and places? What sociomaterial conditions for participation exist in institutions for children and young people? Can urban spaces, places and sociomateriality function in unexpected ways for children and young people?

The topic of this book is the interaction between people and spaces, places and sociomateriality. The authors focus on the city as an object and as a context for children and young people growing up and engaging in play and activities. In addition, sociomaterial conditions in institutions for children and adolescents (daycare centres, schools and child protection services), as well as their interaction with professionals, are also analysed.

This anthology includes eleven peer-reviewed academic chapters. The authors are researchers at OsloMetOslo Metropolitan University in social and health studies, preschool teacher studies, the aesthetic disciplines and at the Centre for Welfare and Labour Research (SVA), the university’s institute for commissioned research.

The book will be of interest to all those concerned with the conditions of children and young people and the interaction between human agency and its material context in cities and institutions for children and adolescents: researchers, staff and students in social and health studies and teacher training programmes, as well as practitioners.

Author Biographies

Bengt Andersen

Bengt Andersen er sosial- og urbanantropolog og seniorforsker ved Arbeidsforskningsinstituttet AFI, OsloMet – storbyuniversitetet. Han har doktorgrad fra Universitetet i Oslo. Tematisk har han fordypet seg i segregasjonsproblematikk, marginalisering og inkludering i byer, migrasjon og integrasjon, hverdagsliv, byrom, ungdom i by / ungdom og kriminalitet i by, bypolitikk, byplanlegging, sosial bærekraft, byhistorie, flytting/flyttemotiver, tilhørighet, stedsidentitet, trivsel og mistrivsel i by, samt arkitektur og relasjonen mellom bygde omgivelser og sosiale praksiser. Andersen har forfattet flere artikler, bokkapitler og populærvitenskapelige artikler alene og samme med andre.

Aslaug Andreassen Becher

Aslaug Andreassen Becher er førstelektor i pedagogikk ved Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning, OsloMet – storbyuniversitetet. Hun har bakgrunn fra undervisning og forskning i barnehagelærerutdanningen og grunnskolelærerutdanningen. Hennes hovedområder for forskning og utviklingsarbeid har vært knyttet til kulturelt mangfold i barnehage, skole og lærerutdanning. De siste årene har problemstillinger knyttet til rom for barn, fysisk miljø, kropp og materialitet vært dominerende. Hun underviser ved masterutdanning i grunnskolelærerutdanningen og har vært med på å utvikle masteremne i begynneropplæring. Hun har publisert bøker og artikler nasjonalt og internasjonalt innen de nevnte hovedområdene for forskning og utviklingsarbeid.

Wenche Bekken

Wenche Bekken er førsteamanuensis ved Institutt for sosialfag, OsloMet – storbyuniversitetet. Hun er sosialantropolog med doktorgrad i barns deltakelse og medvirkning i habilitering og profesjonell praksis (Universitetet i Oslo, 2014). Bekkens forskningsinteresser er barn og unge med funksjonsnedsettelser, overgang til voksenlivet for unge med funksjonsnedsettelse, profesjonell praksis og bruk av hverdagserfaringer i beslutningsprosesser, deltakelse og inkludering i skole og andre fellesskap. Bekken jobber også med prosjekter knyttet til sosiale ulikheter i helse for barn og unge og psykisk helsearbeid.

Randi Evenstad

Randi Evenstad er førstelektor i pedagogikk ved Institutt for barnehagelærerutdanning, OsloMet – storbyuniversitetet. Evenstad er utdannet førskolelærer og har flere års praksis fra barnehage. Hun har undervist ved barnehagelærerutdanningen siden 1982, og har deltatt i utviklingsarbeider i praksis- og utdanningsfeltet. Hennes forskning har omhandlet tema som førskolelærerutdanningens yrkesrelevans, lek og drama samt barnehagens fysiske miljø. De senere år har hun forsket på sammenhenger mellom arkitektur og pedagogikk, blant annet i samarbeid med arkitektutdanningen ved NTNU. Evenstad har sammen med sivilarkitekt Birger Dahl hatt en egen artikkelserie, «Dagens barnehage», i tidsskriftet Første steg (2010–2015). Hun er medforsker i det interdisiplinære prosjektet EnCompetence som har som mål å utvikle ny kunnskap og nye forskningsverktøy for planlegging og utvikling av barnehagers inne- og utemiljøer.

Anne Greve

Anne Greve er professor i barnehagepedagogikk ved Institutt for barnehagelærerutdanning, OsloMet – storbyuniversitetet. Hun har bakgrunn som barnehagelærer og har lang erfaring fra arbeid i barnehagen. Siden 2002 har hun vært ansatt ved barnehagelærerutdanningen, først som stipendiat, siden som underviser, veileder og forsker. Hennes forskningsinteresser omfatter barnehagelærernes profesjonshistorie, barnehagens historie og barns lek og vennskap i barnehagen. Hun leder nå to forskningsprosjekter: ett som retter oppmerksomheten mot hvordan risikobegrepet blir forstått og forhandlet av ulike profesjonsgrupper i tilknytning til barn i Frankrike og Norge, og ett om barns dramatiske lek i barnehagen.

Knut Olav Kristensen

Knut Olav Kristensen er universitetslektor i drama og teater ved Institutt for barnehagelærerutdanning, OsloMet – storbyuniversitetet. Han er utdannet førskolelærer og drama- og teaterpedagog og har produsert og spilt teater for barn. I sitt forsknings- og utviklingsarbeid har han vært særlig opptatt av barns dramatiske lek i alderen 0–6 år. Arbeidet bygger på dramapedagogisk teori som ser leken som et estetisk uttrykk. Han har publisert artikler i ulike tidsskrifter og fagbøker, blant annet Thalias Sons and Daughters (2001), Boys’ and Girls’ Dramatic play: gender and Dramaturgy (2006), Samskriving og dramatisering (2010) med Alf G. Eritsland og Lek i det muliges rom (2015) med Anne Greve. Kristensen var også gjesteredaktør i Dramapedagogiske tidsskrift nr.4 2012.

Kari Opsahl

Kari Opsahl var høgskolelektor ved Institutt for ergoterapi og ortopediingeniørfag ved OsloMet – storbyuniversitetet. Hun er utdannet ergoterapeut fra University of Northampton og har hovedfag i sosialantropologi fra Universitetet i Oslo, med pedagogikk og filosofi i fagkretsen. Opsahl har arbeidet som ergoterapeut innen voksen- og barnepsykiatri og har undervist i ergoterapi for barn, i fagets grunnlagstenkning og fagets modeller. Hun har utviklet arbeidsmodeller og virksomhetsanalyser og har publisert fagstoff i studiets kompendier og i fagets tidsskrift Ergoterapeuten. Opsahl har vært studieleder, FOU-koordinator og internasjonal kontakt. Hun har utviklet og undervist i et tverrfaglig program for internasjonal folkehelse og har deltatt i forskningsprosjekter, det siste er Snakk med oss, hvor hun er medforfatter av kapitler i boken fra prosjektet, Barns deltakelse i hverdagsliv og profesjonell praksis (Gulbrandsen, 2014).

Nina Rossholt

Nina Rossholt er professor i barnehagepedagogikk ved Institutt for barnehagelærerutdanningen, OsloMet – storbyuniversitetet. Hun er utdannet sosiolog fra Universitet i Oslo, med doktorgrad innen Tverrfaglig barneforskning fra NTNU, Trondheim. I mange år har hun arbeidet med temaene kjønn og likestilling, de yngste barna og profesjonsutøvelse i en barnehagekontekst. I de senere årene har hun arbeidet med begrepet kvalitet(er) der det sansemessige står i fokus. Her setter hun søkelys på hvordan mennesker posisjonerer seg fysisk i forhold til hverandre, gjennom ulikt tempo og ulike energier og affekter.

Marit Ekne Ruud

Marit Ekne Ruud er forsker 1 ved By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet – storbyuniversitetet. Hun har doktorgrad i etnologi (kulturhistorie) fra Universitetet i Oslo. Hennes arbeidsområder er særlig innenfor by- og områdeutvikling, flerkulturelle bomiljøer og stedsanalyser i mindre kommuner. I studier av by- og områdeutvikling har Ruud i mange år satt søkelys på endringsprosesser i Oslo indre øst, og de senere årene har hun jobbet med områdeløft og utviklingen i drabantbyene i Groruddalen og på Søndre Nordstrand. Hun har blant annet vært medforfatter for boken Byen som symbolsk rom fra 2006 og har i de senere årene bidratt med kapitler i bøkene Boligmarked og boligpolitikk fra 2012 og Med sans for sted – nyere teorier fra 2015. Hun har også gitt ut én av tre håndbøker i serien «Håndbøker i områdeløft» (2016).

Sissel Seim

Sissel Seim er førsteamanuensis emerita ved OsloMet – storbyuniversitetet, og er også knyttet til Høgskulen på Vestlandet, campus Sogndal. Hun er sosionom med doktorgrad på egenorganisering og sosiale bevegelser blant fattige (Göteborgs universitet, 2006). Seims forskningsinteresser er sosiale bevegelser og collective action, barnevern, individuell og kollektiv medvirkning samt sosiomaterialitet. Hun har i forskningsprosjekter oftest hatt deltakende aksjonsforskning (Participatory action research) som tilnærming. Seim publiserer internasjonalt og er redaktør og medforfatter i bøker blant annet om fattigdom og om deltakelse i barnevernet. Hun er fra 2007 fagredaktør for Fontene forskning, et vitenskapelig tidsskrift for sosialt arbeid. Fra 2018 deltar hun i forskningsprosjektet «Challenges of participation when service users autonomy is challenged».

Oddrun Sæter

Oddrun Sæter er professor i urban studies ved Institutt for estetiske fag, OsloMet – storbyuniversitetet. Hun er sosiolog, med doktorgrad på forholdet mellom mennesker og steder (Universitetet i Oslo, 2003). Fra 2006–2015 var hun leder i Storbyprogrammet ved Høgskolen i Oslo og Akershus, et tverrfaglig forskningsprogram med fokus på byutviklingsprosesser og innbyggernes plass i byen. Blant Sæters forskningsinteresser er byplanlegging, urbanitet og gentrifisering, bydelsanalyser og flytteprosesser i by, stedsutvikling og stedsfilosofi, kulturminner og visuell kultur. Sæter publiserer artikler internasjonalt samt i bøker, antologier og rapporter. Hun anvender blant annet foto og video i sin forskningsformidling.

Cover Image
Published
April 19, 2018


ISBN

Details about the available publication format: PDF

PDF
9788202569471

Details about the available publication format: EPUB

EPUB
9788202598938

Details about the available publication format: HTML

HTML
9788202598945

Details about the available publication format: XML

XML
9788202598952