Hvorfor vokser steder? Og hvordan kan utviklingen påvirkes?

Author:
Knut Vareide

Synopsis

Hvorfor vokser noen steder, mens andre krymper? Hva er de viktigste drivkreftene bak steders utvikling? Og hvordan kan steder påvirke sin egen vekst? Denne boka er skrevet for de som ønsker å forstå hvordan de strukturelle kreftene påvirker utviklingen på sitt sted og hvordan en kan skape vekst gjennom økt attraktivitet.

De fleste norske kommuner, byer, regioner og fylker forsøker å stimulere vekst og utvikling på sitt sted. De ønsker vekst i folketallet og flere arbeidsplasser. I denne boka beskrives hovedtrekkene i den regionale utviklingen i Norge siden 2000. Gjennom mange års arbeid har Telemarksforsking utviklet en ny modell, attraktivitetsmodellen, for å forklare steders vekst og utvikling.

Attraktivitetsmodellen avdekker de viktigste strukturelle drivkreftene for vekst i befolkning og arbeidsplasser, og åpner samtidig for at steder kan påvirke sin egen utvikling gjennom å bli attraktive for bosetting, bedrifter og besøk. Attraktive steder vokser mer enn forventet ut fra de strukturelle kreftene som påvirker stedet utenfra. De innsikter som attraktivitetsmodellen gir om hvordan ulike strukturelle krefter og steders attraktivitet påvirker utviklingen kan også brukes til å lage scenarioer over fremtidig utvikling. Hvor mye kan et sted påvirke sin vekst hvis det er attraktivt? Hva som gjør et sted attraktivt varierer fra sted til sted, mellom ulike tidsepoker og er alltid avhengig av hva andre steder gjør samtidig. Det finnes derfor ingen enkel og konkret oppskrift for hvordan et sted kan bli attraktivt. Det finnes imidlertid noen steder som har oppnådd høy attraktivitet. Slike eksempler kan vi lære av, selv om oppskriften ikke kan kopieres direkte.

Abstract

Why do some places grow while others are shrinking? What are the most important driving forces behind increases in the number of inhabitants and jobs? How can places affect their own growth? This book is written for those who want to understand how structural forces affect the development of their locale and how one can create growth through increased attractiveness.

Most Norwegian municipalities, cities, regions and counties try to stimulate growth and development in their localities. They want growth in the population and more jobs. This book describes the main features of regional development in Norway since 2000. Telemark Research Institute has proposed a new model, the attractiveness model, to explain the growth and development of places. This book explains how this model works, how it is constructed and how it can be used to understand the forces behind regional development.

Author Biography

Knut Vareide

Knut Vareide er sosialøkonom (cand oecon) fra Universitetet i Oslo (1985). Han var forsker ved Gruppen for ressursstudier fra 1985 til 1988. Fra 1998 til 1990 var han næringssjef i Dønna kommune. Etter en periode med diverse næringsvirksomhet på Helgeland returnerte han til forskningen i 1996 og har vært forsker ved Telemarksforsking siden da. De siste 22 årene har han drevet med forskning innenfor fagfeltet regional utvikling, hovedsakelig basert på kvantitative analyser og modeller. Modellene og analysene som Vareide har utviklet brukes i dag av mange kommuner, regioner og fylker i Norge som grunnlag for strategiutvikling og samfunnsplanlegging.

Cover Image
Published
March 6, 2018


ISBN

Details about the available publication format: PDF

PDF
9788202549893

Details about the available publication format: EPUB

EPUB
9788202595654

Details about the available publication format: HTML

HTML
9788202595661

Details about the available publication format: XML

XML
9788202595678