Prioritering og progresjon i skolematematikken

Volume editors:
Liv Sissel Grønmo, Arne Hole
Chapter authors:
Liv Sissel Grønmo, Arne Hole, Torgeir Onstad, Inger Christin Borge, Ingvill Merethe Stedøy, Marie Vaksvik Draagen, Siren Røst Veflingstad, Tor Espen Hagen

Synopsis

Denne boka presenterer forskningsresultater om matematikk på alle nivåer i skolen (barneskole, ungdomsskole, videregående skole) over de siste 20 årene. Norge har deltatt i internasjonale komparative studier fra 1995 til 2015 i regi av IEA (TIMSS Advanced, TIMSS, TEDS-M) og OECD (PISA). De fleste av disse studiene gjennomføres nå med jevne mellomrom. Sentrale forskningsspørsmål for boka er:

-Hvilke konsistente forskningsresultater for skolematematikk finner vi, basert på data over 20 år fra alle disse studiene?

-Hvilke utfordringer har norsk skole hvis elevene skal få den matematiske basiskunnskapen de trenger for videre utdanninger og yrker?

Hvordan resultatene fra disse studiene kan bidra til bedre undervisning i skolen, og til å lette overgangen fra videregående skole til høyere utdanning for elevene, står sentralt i boka. Disse problemstillingene er noe av bakgrunnen for samarbeidet om boka mellom Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS), Universitetet i Oslo; Lillestrøm videregående skole i Akershus; Matematisk institutt, Universitetet i Oslo; og Matematikksenteret, NTNU i Trondheim.

Chapters (PDF TO DOWNLOAD)

Author Biographies

Liv Sissel Grønmo

Liv Sissel Grønmo er cand.scient og førsteamanuensis i matematikkdidaktikk ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS), Universitetet i Oslo (UiO). Hun har utdanning i matematikk, fysikk, IKT, økonomi og skoleutvikling, hovedsakelig fra UiO og noe fra Canada og USA. Hun har vært forskningsleder ved ILS og norsk prosjektleder for internasjonale komparative studier: TIMSS 2003, 2007 og 2011 om matematikk og naturfag i grunnskolen, TIMSS Advanced 2008 og 2015 om matematikk og fysikk siste året i videregående skole, og TEDS-M 2008 om utdanning av lærere i matematikk. Grønmo har erfaring som lærer i skolen og som kommunal veileder i realfag i Lørenskog og Oslo. Hun har arbeidet med grunn- og videreutdanning av matematikklærere
i Norge, og holdt vitenskapelige foredrag i land som Japan, New Zealand, USA, Singapore, Slovenia og Sverige. Grønmo var leder for den internasjonale SMIRC-komiteen med ansvar for å utarbeide oppgaver til TIMSS og TIMSS Advanced-studien i 2015. Hennes forskningsinteresser er utvikling av matematisk kompetanse med vekt på aritmetikk og algebra og på matematikk som redskap i andre fag, spesielt i fysikk.

Arne Hole

Arne Hole er dr.scient i matematikk og førsteamanuensis i matematikkdidaktikk ved Universitetet i Oslo (UiO). Han har utdanning i matematikk og fysikk fra UiO og er ansatt ved samme institusjon i en delt stilling mellom Institutt for lærerutdanning og skoleforskning og Matematisk institutt. Hole har arbeidet med matematikk i lærerutdanningen siden midten av 90-tallet, først ved Høgskolen i Hedmark, så ved Høgskolen i Oslo og nå ved UiO. Han har vært medlem av den norske prosjektgruppen for studien TIMSS 2011 om matematikk og naturfag i grunnskolen og TIMSS Advanced 2015 om matematikk og fysikk i videregående skole. Han har vært forfatter og medforfatter på flere bøker knyttet til matematikk i høyere utdanning, særlig rettet mot lærerutdanning. Hole ledet gruppen som utviklet de nasjonale retningslinjene for matematikk i grunnskolelærerutdanningen (GLU 1–7 og 5–10) i 2009–10. Han er nå leder av det nasjonale nettverket for matematikk i lærerutdanningen, og han er medlem i den internasjonale SMIRC-komiteen med ansvar for utvikling av oppgaver og rammeverk i matematikk for TIMSS-studiene. Hans forskningsinteresser er bl.a. bruk av matematisk teori i oppgaver innen matematikk og andre fag, samt grunnlagsspørsmål i matematikk og fysikk.

Torgeir Onstad

Torgeir Onstad er cand.real i matematikk og pensjonert fra stilling som førstelektor i matematikkdidaktikk ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo (UiO). Han har utdanning i matematikk og fysikk fra UiO og har vært ansatt på Matematisk institutt som bindeledd mellom fagmiljøet og skolen. Onstad har lang erfaring som lærer i matematikk og naturfag i Norge og Tanzania. Han har vært medlem av den norske prosjektgruppen for flere internasjonale komparative studier: TIMSS 2007 og 2011 om matematikk og naturfag i grunnskolen, TIMSS Advanced 2008 og 2015 om matematikk og fysikk i videregående skole, og TEDS-M 2008 om utdanning av lærere i matematikk. Onstad har holdt en rekke etterutdanningskurs, gjesteforelesninger og populærvitenskapelige foredrag i Palestina, Tanzania, Tsjekkia, India, Malaysia og Zambia. Onstad var medlem av den internasjonale SMIRC-komiteen med ansvar for å utarbeide oppgaver til TIMSS 2015 for grunnskolen og TIMSS Advanced 2015 for videregående skole. Han har deltatt i flere forskningsprosjekter i samarbeid med universiteter i Afrika, og har særlig interesse for matematikkens historie og etnomatematikk.

Inger Christin Borge

Inger Christin Borge har doktorgrad i matematikk fra University of Oxford og er nå førstelektor ved Matematisk institutt (MI), Universitetet i Oslo (UiO). Hun har tidligere vært ansatt ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, UiO hvor hun underviste på lærerutdanningen og deltok i forskning knyttet til de internasjonale studiene TIMSS og TIMSS Advanced. Hun har også vært gjesteforsker ved ETH i Zürich, postdoktor ved MI og førsteamanuensis ved tidligere Høgskolen i Vestfold. Borge har lang erfaring i å undervise og veilede studenter og skoleelever, lærere og lærerstudenter. Spesielt har hun forelest på begynnerkurset i matematikk ved MI for forserte elever siden høsten 2012. Hun har bred erfaring som forfatter av lærebøker i matematikk på ulike nivåer: videregående skole, bachelornivå på universitet og grunnskolelærerutdanningen. Borge var også leder for Utdanningsdirektoratets ekspertgruppe bak rapporten «Matematikk i norsk skole anno 2014». Hennes faglige interesser er algebra og matematikkdidaktikk, og hun er spesielt opptatt av overgangen fra videregående skole til universitet.

Ingvill Merethe Stedøy

Ingvill Merete Stedøy har hovedfag fra Universitetet i Oslo, og doktorgrad i matematikk fra NTNU i Trondheim, hvor hun nå er ansatt som førsteamanuensis ved Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen. Hun har også tidligere vært ansatt ved NTNU, først som forskningskoordinator for Program for skoleforskning, deretter som førsteamanuensis ved Institutt for matematiske fag / Program for lærerutdanning, Stedøy var den første lederen for Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen fra 2002 til 2009.. De siste åtte årene har hun vært lektor ved Lillestrøm videregående skole hvor hun har undervist på de fleste matematikkursene. Hun har også undervisningserfaring fra ungdomstrinnet. Stedøy var medlem av alle læreplangruppene for Kunnskapsløftet.
Stedøy er lærebokforfatter i matematikk for ungdomstrinnet, og har tidligere skrevet lærebøker for 3. og 4. trinn i grunnskolen og 1. og 2. trinn i videregående skole. Hennes forsknings- og utviklingsarbeider er knyttet til
motivasjon / lysten til å lære, utvikling av elevaktive arbeidsformer, differensiering og formell bruk av matematisk språk.

Marie Vaksvik Draagen

Marie Vaksvik Draagen har mastergrad i realfagsdidaktikk fra Universitet i Oslo og er nå ansatt som lektor i realfag ved Lillestrøm videregående skole hvor hun underviser i matematikk og naturfag. I mastergradsoppgaven undersøkte hun hvilke muligheter lærebøker i Norge og Singapore gir elevene til å lære derivasjon. Hun er blant annet opptatt av progresjonsspørsmål knyttet til matematikk, praktiske og utforskende oppgaver og relasjonen mellom lærer og elev.

Siren Røst Veflingstad

Siren Røst Veflingstad har hovedfag og doktorgrad i anvendt matematikk fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på Ås. Hun er nå ansatt som lektor ved Lillestrøm videregående skole hvor hun underviser i både fellesfag og programfag i matematikk. I tillegg underviser hun matematikk ved studieprogrammet International Baccalaureate (IB). Hun er blant annet opptatt av at elevene skal få rom til å utforske, være muntlig aktive og utvikle god begrepsforståelse.

Tor Espen Hagen

Tor Espen Hagen har sivilingeniørgrad fra Norges Tekniske Høgskole (NTH), Fakultet for fysikk og matematikk. Han er nå ansatt som lektor i realfag ved Lillestrøm videregående skole hvor han underviser i fysikk og matematikk. Hagen har undervisningserfaring fra ungdomstrinnet og erfaring som sensor både til skriftlig og muntlig eksamen. Han har også jobbet for bl.a. Statistisk sentralbyrå. Hagen er blant annet opptatt av variasjon i undervisningen og oppgaver hvor elevene kan utvikle forskjellige metoder og angrepsvinkler for å øke sin forståelse for matematikkfaget.

Cover Image
Published
December 8, 2017


ISBN

Details about the available publication format: PDF

PDF
9788202585280

Details about the available publication format: EPUB

EPUB
9788202589080

Details about the available publication format: HTML

HTML
9788202589097

Details about the available publication format: XML

XML
9788202589103