Presse, profesjon og politikk. Festskrift til Paul Bjerke

Volume editors:
Birgitte Kjos Fonn, Ellen Lexerød Hovlid, Birgit Røe Mathisen
Chapter authors:
Sigurd Allern, Evelyn Dyb, Roar Eilertsen, Idar Flo, Birgitte Kjos Fonn, Lars Julius Halvorsen, Charlotte Loxley Helleland, Ellen Lexerød Hovlid, Sigurd Høst, Birgit Røe Mathisen, Gunhild Ring Olsen, Alf Skjeseth

Synopsis

Presse, profesjon og politikk er et festskrift til Paul Bjerke, som fyller 70 år 2. oktober 2022. Bjerke har en allsidig karriere bak seg innen journalistikk, forskning og som samfunnsdebattant. Dette festskriftet samler forskningsartikler, fagartikler og hilsningstekster fra kolleger og samarbeidspartnere i presse og forskning. Boka inneholder nye analyser av forskjellige sider ved journalistisk profesjonspraksis og refleksjon rundt den virkeligheten journalistikken befinner seg i.

Tre hovedbegreper er sentrale når Paul Bjerkes forskergjerning skal sammenfattes: presse, profesjon og politikk. Disse utgjør tittelen på dette festskriftet og er også brukt for å organisere stoffet. Målet er både å gi et innblikk i en del av de arbeidene Bjerke har bidratt med, og samtidig koble tekstene i dette festskriftet til hans forskervirke. I denne boka får vi dessuten et innblikk i hans mange år som journalist, nyhetsredaktør og til slutt redaktør i Klassekampen.

Boka retter seg mot medieforskere, forskere innen andre fagdisipliner med interesse for medienes funksjon i samfunnet, studenter og praktikere.

Summary

Press, Profession and Politics is a festschrift in honor of Paul Bjerke, who celebrated his 70th birthday on 2 October 2022. Bjerke has had a far-reaching career in journalism, research and as a social commentator. This festschrift consists of research articles, professional literature, and congratulatory texts from colleagues and collaborators in the media and academic communities. The anthology includes new analyses of various aspects of professional journalistic practice and reflections on the realities of journalism today.

Three key concepts are central to an understanding of Paul Bjerke’s research work: press, profession and politics. These concepts comprise the title of the festschrift and are also used to structure its content, with the goal in mind of providing insight into some of the work Bjerke has contributed, as well as linking the texts in this anthology to his research activities. In addition, we gain insight into his many years as a journalist, news editor, and finally, the editor of Klassekampen.

This book will be of interest to media researchers and researchers in other disciplines concerned with the function of the media in society, as well as students and practitioners.

 

Author Biographies

Sigurd Allern

Sigurd Allern er professor emeritus i journalistikk ved Universitetet i Oslo, og har vært gjesteprofessor ved Stockholms universitet og Høgskulen i Volda, forsker ved Institutt for Journalistikk og ansvarlig redaktør i Klassekampen (1979–1995). Forfatterskapet omfatter bl.a. bøker og artikler om kilder og kildekritikk, PR-bransjen, nyhetsverdier, medieøkonomi, politiske skandaler og fjernsynsvalgkampens historie. E-post: sigurd.allern@media.uio.no

Evelyn Dyb

Evelyn Dyb er sosiolog og forsker ved By- og regionforskningsinstituttet, OsloMet – storbyuniversitetet. Hennes primære forskningsfelt er sosial boligpolitikk med særlig vekt på bostedsløshet, og hun har publisert bredt nasjonalt og internasjonalt om temaer innen forskningsfeltet. Dyb har tidligere jobbet som journalist i Klassekampen og Dagsavisen. E-post: evelyn@oslomet.no

Roar Eilertsen

Roar Eilertsen er daglig leder i De Facto – Kunnskapssenter for fagorganiserte. Han er utdannet samfunnsøkonom/cand.polit. fra Universitetet i Bergen, og har en Master of Science i The Politics of the World Economy fra London School of Economics. Gjennom mer enn 30 år i De Facto har han vært forfatter av en lang rekke rapporter og flere bøker, hovedsakelig om samfunnsøkonomiske temaer hvor fagbevegelsens innflytelse og makt i samfunnet har blitt utfordret. E-post: roar.eilertsen@de-facto.no

Idar Flo

Idar Flo er fyrsteamanuensis i journalistikk og har sidan 2006 undervist i medievitskap, journalistikk og samfunnsfag ved Avdeling for mediefag ved Høgskulen i Volda. Han har skrive om journalistikken i filmaviser i doktoravhandlinga Rettsoppgjer, minneproduksjon og gjenreising i Norsk Filmrevy 1945–1949 (2016), og han var bindredaktør i samleverket Norsk presses historie 1660–2010 (4. vol.) (2010). E-post: floi@hivolda.no

Birgitte Kjos Fonn

Birgitte Kjos Fonn er professor i journalistikk ved OsloMet – storbyuniversitetet. Hun er dr.philos. fra Universitetet i Oslo (UiO) på en avhandling om pressehistorie, og er ellers cand.polit. i sosiologi fra UiO og Master of Science i The Politics of the World Economy fra London School of Economics. Fonn er koordinator for sakprosamasteren ved OsloMet og redaktør for Mediehistorisk Tidsskrift. Hun har skrevet og redigert en rekke arbeider om både historiske og samtidige mediespørsmål, blant annet om økonomijournalistikk, og er tidligere journalist. E-post: birgitte@oslomet.no

Lars Julius Halvorsen

Lars Julius Halvorsen er sosiolog med utdannelse fra Universitetet i Bergen. Siden 2015 har Halvorsen vært ansatt ved Høgskulen i Volda, Avdeling for mediefag, der han underviser i kommunikasjon og ledelse, forskningsmetode og medieøkonomi. De siste årene har Halvorsen publisert bøker, rapporter og artikler innenfor temaene medie- og kulturøkonomi, småskala næringsvirksomhet, digitalisering samt organisering og effekter av offentlige støtteordninger. E-post: lars.julius.halvorsen@hivolda.no

Charlotte Loxley Helleland

Charlotte Loxley Helleland er høgskulelektor ved Institutt for Journalistikk ved Høgskulen i Volda. Ho har ei mastergrad om intervjuteknikk i podkast frå Høgskulen i Volda. Helleland har 15 års erfaring frå mediebransjen, mellom anna frå Bergens Tidende. Ved Høgskulen i Volda underviser ho i hovudsak på bachelorutdanninga i journalistikk. E-post: charlotte.louise.loxley.helleland@hivolda.no

Ellen Lexerød Hovlid

Ellen Lexerød Hovlid er professor i medierett ved Høgskulen i Volda. Hun er utdannet jurist fra Universitetet i Bergen og har en doktorgrad om Vernet av privatlivets fred fra 2014. Hovlid har skrevet en rekke artikler og bokkapitler om medierettslige problemstillinger. Hun har ansvar for jussundervisningen for mediestudentene i Volda og har utgitt læreboken Publiseringsregler for journalister. E-post: ellenh@hivolda.no

Sigurd Høst

Sigurd Høst har vært medieforsker siden begynnelsen av 1970-tallet, og er nå pensjonist med tilknytning til Høgskulen i Volda. Han er magister i sosiologi fra universitetet i Oslo 1970, og arbeidet først ved intervjuavdelingen i Statistisk sentralbyrå. Deretter var han forsker ved daværende Institutt for presseforskning i Oslo, så høgskuledosent ved Høgskulen i Volda og til slutt forskningsleder ved Institutt for Journalistikk i Fredrikstad. Den første spesialiteten var kvantitative publikumsundersøkelser, men fra midten av 1980-tallet har han vært mest opptatt av det norske avismønsterets utvikling. Noen aktuelle publikasjoner er Norske lytter- og seervaner (1979), læreboken Daglig mediebruk (utgaver 1987 og 1998) og Aviskonkurransen (1996). For perioden fra 1994 til 2020 har han publisert årlige statistikk- og kommentarrapporter i serien Avisåret. E-post: sighoest@online.no

Birgit Røe Mathisen

Birgit Røe Mathisen er professor i journalistikk ved Nord universitet, journalistutdanninga. Hennes primære forskningsfelt er lokaljournalistikk, journalistikken som profesjon, samt medier og demokrati. Hun har skrevet en rekke bøker og tidsskriftartikler om lokale medier, frilansjournalistikk, kommentarjournalistikk samt medier, meningsdanning og offentlighet. Hun har tidligere jobbet som journalist i 20 år. E-post: birgit.r.mathisen@nord.no

Gunhild Ring Olsen

Gunhild Ring Olsen er førsteamanuensis (ph.d.) ved Institutt for kommunikasjon, Høyskolen Kristiania. Olsen har tidligere arbeidet ved journalistutdanningene i Volda og ved OsloMet, samt ti år som journalist og redaktør i redaksjoner som Farsunds Avis, Universitas, VG, Aftenposten og Klassekampen. Hun har sin doktorgrad fra Universitetet i Bergen (2018) og har siden 2020 vært styremedlem i Norsk Medieforskerlag. Hennes siste faglige publikasjoner er boka Newsroom-Classroom Hybrids at Universities. Student Labour and Journalism Crisis (Routledge, 2020) og artikkelen «Accepting automated news as ‘low-quality’ journalism» (Journalistica, 2021). E-post: gunhildring.olsen@kristiania.no

Alf Skjeseth

Alf Skjeseth kommer fra Ringsaker og bor i Oslo. Etter vikariater i lokalaviser og Dagbladet avbrøt han journalistutdanning for å begynne i Klassekampen i 1976. Her var han til 1986, og kom tilbake i 2005. Han har ellers jobbet i NTB og Nationen og var leder i Norsk Journalistlag 1991–1995. Han har skrevet bøkene Sykle på vatnet. Historia om Klassekampen (2011), Osvald. Storsabotøren Asbjørn Sunde (sammen med Morten Conradi, 2015), Nordens Casablanca. Nordmenn i Stockholm under krigen (2018) og Fra Tostrup til Teams, historien om Norsk Journalistlag 1996–2021 (2021). E-post: alfskjeseth@gmail.com

Cover Image
Published
October 17, 2022


ISBN

Details about the available publication format: PDF

PDF
9788202716271

Details about the available publication format: HTML

HTML
9788202775919

Details about the available publication format: EPUB

EPUB
9788202775902

Details about the available publication format: XML

XML
9788202775926