Makt, motmakt og praksis: Bidrag til kritisk refleksjon innen diakoni og velferd

Volume editors:
Inger Marie Lid, Trygve Wyller
Chapter authors:
Inger Marie Lid, Trygve Wyller, Rosemarie van den Breemer, Einar Egenæs, Marta Maria Espeseth, Cathrine Grimsgaard, Kjetil Hafstad, Adelheid Hummelvoll Hillestad, Knut W. Ruyter, Kaia S. Rønsdal, Helena Schmidt, Carsten Schuerhoff

Synopsis

Hvilke stemmer, kropper og praksiser har uttrykt en kritisk motmakt til institusjonenes makt, og hvem uttrykker den i dag? Hva står på spill, og hvor er motmakten forankret? Dette er spørsmål som står i sentrum for denne boken. Med utgangspunkt i Michel Foucaults teori om makt og motmakt analyserer og drøfter forfatterne i denne boka de mange spenninger og konflikter som oppstår når tjenestebrukere og pasienter tar (eller gis) en egen posisjon.

Institusjoner og profesjonsutøvere har brukt og bruker tradisjoner, teorier og metoder som ofte mer svekker enn styrker tjenestebrukeres, pasientenes og klientens egen vilje og subjektivitet. Kapitlene kommer fra forskere innen mange fagfelt, som teologi, sykepleie, etikk, barnevern, funksjonshemmingsforskning, historie, diakoni og sosialt arbeid. I disse kunnskapsområdene handler det om å anerkjenne og å styrke menneskers verdighet og fremme rettferdighet. Men både historisk og aktuelt viser forskning og erfaring at det motsatte også skjer. Det etiske utspiller seg mellom makt, motmakt og praksis.

Synopsis in English

Which voices, bodies and practices have expressed critical powerlessness in the face of institutional power, and who is expressing this today? What is at play, and what is the root of this powerlessness? These questions are at the core of this book. With Michel Foucault’s theory of power and powerlessness as a point of departure, the contributing authors analyze and discuss the many conflicts and tension that arise when service users and patients take (or relinquish) a particular position.  

Institutions and professional practitioners have used and still use traditions, theories and methods that often weaken more than strengthen service users’, patients’ and clients’ own volition and subjectivity. The chapters are by researchers in a variety of disciplines including theology, nursing, ethics, child welfare, disability research, history, diakonia, and social work. In the context of these fields, recognizing and emphasizing people’s dignity and promoting equity are explored. But both historically and at present, research and experience show that the opposite also occurs. The ethical takes place between power, powerlessness and practice.

Author Biographies

Inger Marie Lid

Inger Marie Lid (ingermarie.lid@vid.no).  Professor ved VID vitenskapelige høgskole, fakultet for helsefag og ved Senter for diakoni og profesjonell praksis. Lid er utdannet teolog, med phD i systematisk teologi. Hun arbeider innen funksjonshemmingsforskning, medborgerskap og universell utforming.

Trygve Wyller

Trygve Wyller (trygve.wyller@teologi.uio.no)  er dr.theol. professor (emeritus) i diakonivitenskap og systematisk teologi ved Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo. Hans sentrale forskningsfelt er innen blant annet nyere systematisk teologi, diakoniforskning, profesjonsetikk, migrasjon og teologi.

Rosemarie van den Breemer

Rosemarie van den Breemer  (rosemarie.breemer@vid.no) er postdoktor ved VID vitenskapelige høgskole og jobber med prosjektet «The Disability Family» som belyser familiens erfaringer med og kunnskap av omsorg for barn døvblindfødt. Hennes forskning er rettet mot hvordan velferdsstaten svarer på økende diversitet og med særlig interesse i temaer knyttet til migrasjon, religion, og funksjonshemming. Hun er utdannet komparativ statsviter i USA og har en doktorgrad fra Det teologiske fakultet i Oslo. 

Einar Egenæs

Einar Egenæs (einaregenaes@icloud.com) er sosionom med Helsefag hovedfag, studieretning profesjonsetikk og diakoni. Inntil 2021 ansatt ved S-BUP, Avdeling for barn og unges psykiske helse, Oslo universitetssykehus HF. Erfaren familieterapeut og sosialarbeider med 36 år i rusfeltet, BUP, ambulant team og Barne- og ungdomsklinikken. Interessefelt: Sosialt Arbeid, dialogisk psykoterapi, nettverksarbeid, etikk, romteori, fenomenologi og hermeneutikk.

Marta Maria Espeseth

Marta Maria Espeseth (marta.maria.espeseth@frelsesarmeen.no) er forskningsleder i Frelsesarmeen og doktorgradsstudent ved Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo. Er utdannet lektor og frelsesarmeoffiser, har arbeidet som spesial- og musikkpedagog i grunnskole og kulturskole, og som korpslederr og undervisningskonsulent i Frelsesarmeen.

Cathrine Grimsgaard

Cathrine Grimsgaard (cathrine.grimsgaard@vid.no) er førsteamanuensis ved VID vitenskapelige høgskole, fakultet for sosialfag. Hun har tidligere vært ansatt på barnevernspedagogutdanningen ved Høgskolen i Innlandet (HINN). Grimsgaard er utdannet sosionom. Hun har en mastergrad i profesjonsetikk og diakoni fra Universitetet i Oslo og en PhD i barns kompetanseutvikling og deltakelse fra HINN. Hun arbeider primært med etiske spørsmål knyttet til barns deltakelse, og samhandlinger mellom profesjonelle og barn.

Kjetil Hafstad

Kjetil Hafstad (kjetil.hafstad@teologi.uio.no) er dr. theol. professor (emeritus) i dogmatikk (troslære) ved Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo.  Hafstad har vært særlig opptatt av nyere systematisk teologi, pedagogiske teorier og historiekontekstuell teologi og frigjøringsteologi.

Adelheid Hummelvoll Hillestad

Adelheid Hummelvoll Hillestad (adelheid.h.hillestad@ldh.no) er førsteamanuensis ved Lovisenberg diakonale høgskole, avdeling for master og videreutdanning Hun er utdannet sykepleier med videreutdannelse i eldreomsorg og sosialantropolog.

Knut W. Ruyter

Knut W. Ruyter  (k.w.ruyter@teologi.uio.no) er professor og vitenskapsombud ved Universitetet i Oslo. Han er utdannet teolog fra USA og dr. philos. fra Universitetet i Oslo. Han har vært særlig opptatt av forskningsetikk, profesjonsetikk og omsorgens tvetydighet. Siste publiserte arbeid var en studie om professor dr.med. Claubergs forkastelige steriliseringsforskning i Auschwitz.

Kaia S. Rønsdal

Kaia S. Rønsdal er førsteamanuensis ved Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo. Hun jobber med ulike typer spørsmål knyttet til marginalitet og grenseerfaringer, og romlige forståelse og analyser av disse. Hun har primært arbeidet med marginalitet i det offentlige byrom, knyttet til for eksempel rusbrukere og tiggere, som innspill til sosialt arbeid og diakoni. Hun er særlig opptatt av med romteori, fenomenologi og rytmeanalyse.

Helena Schmidt

Helena Schmidt (helena.schmidt@teologi.uio.no) har doktorgrad (2022) i diakoni og citizenship-studier ved Det teologiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Hun er midlertidig vitenskapelig ansatt ved samme sted. Schmidt arbeider empirisk og tverrfaglig i møtepunktene mellom kritiske medborgerskapsstudier, diakonistudier og kritiske matstudier, med spesiell interesse for utenforskap, usynlighet og kroppslighet i diakonale og offentlige rom. Hun er utdannet ernæringsfysiolog med en master i profesjonsetikk og diakoni.

Carsten Schuerhoff

Carsten Schuerhoff (carsten.schuerhoff@kifo.no) er dr. theol., forsker II ved KIFO Institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning, og har tidligere arbeidet som prest i Den norske kirke, både i Nord-Østerdalen og i Groruddalen. Hans forskningsfelt er blant annet kirke- og gudstjenesteteori, kirke og urbanitet, religionsdialog og internasjonale menigheter.

 

Cover Image
Published
May 31, 2022


ISBN

Details about the available publication format: PDF

PDF
9788202669768

Details about the available publication format: EPUB

EPUB
9788202771041

Details about the available publication format: HTML

HTML
9788202771140

Details about the available publication format: XML

XML
9788202771157

Details about the available publication format: Print-on-demand

Print-on-demand
9788202765309