Kunstens betydning? Utvidede perspektiver på kunst og barn & unge

Volume editors:
Lisbet Skregelid, Kristian Nødtvedt Knudsen
Chapter authors:
Lisbet Skregelid, Kristian Nødtvedt Knudsen, Hege Bjørnestøl Beckmann, Ingrid Bjørkøy, Jorun Christensen, Helen Eriksen, Marius Lønskog Igland, Helene Illeris, Monica Klungland, Jeppe Kristensen, Heidi Marjaana Kukkonen, Jørund Føreland Pedersen, Anette Therese Pettersen, Idunn Sem, Anna Svingen-Austestad

Synopsis

Hvorfor trenger barn og unge kunst? Hvordan begrunnes kunstens betydning i samfunnet? Denne antologien tar utgangspunkt i forskning utført av medlemmer av den tverrfaglige forskningsgruppen Kunst og barn & unge ved Fakultet for kunstfag, Universitetet i Agder i Kristiansand.

Forfatterne argumenterer både for betydningen av å forske på barn og unges møter med kunst og kunstnerisk praksis direkte og det å forske på kunstfaglige problemstillinger som indirekte berører barn og unge. Bokens undertittel peker på et ønske om å anvende en utvidet forståelse av begrepene kunst og barn og unge, som også kommer til uttrykk i antologiens temaer, innhold og forskningstilnærminger.

Kapitlene omhandler både barn og unges omgang med visuell kunst, musikk og teater i og utenfor barnehage, skole, kulturskole, og prosjekter som er mer i randsonen av denne målgruppen. Forfatterne er derfor ikke bare opptatt av hvilken betydning kunst og kunstnerisk praksis har for barn og unge, men også for samfunnet generelt. Antologien retter seg mot et bredt fagfelt og kan være interessant for alle som er opptatt av kunstens plass og betydning i skole og samfunn og i forskningen selv.

Synopsis in English

Why do children and young people need art? How do we rationalize the significance of art in society? This anthology is based on research carried out by members of the multidisciplinary research group Art and Young People at the Faculty of Fine Arts of the University of Agder in Kristiansand.

The contributing authors argue in favor of research into children’s and young people’s actual experience of art and artistic practices as well as issues within the arts that affect them indirectly. The book’s subtitle indicates a desire to employ a wider understanding of the notions of art and childhood and youth, which is also evident in the themes, content and research approaches it includes.

The chapters span both children’s and young people’s interaction with visual art, music, theater within and outside the context of preschool, school and extracurricular programs, and projects that are more on the periphery of these areas. The authors are thus not just interested in the importance of art to children and young people, but to society in general as well. This anthology is aimed at readers across a broad spectrum of academic disciplines, but will also be of interest to all those concerned with art’s place and meaning in schools, in society, and in research itself.

Chapters (PDF TO DOWNLOAD)

Author Biographies

Lisbet Skregelid

Lisbet Skregelid (PhD) er professor i kunstpedagogikk ved Fakultet for kunstfag ved Universitetet i Agder. Hun forsker på betydningen av møter med kunst og kunstnere, og på hvordan kunst og estetisk praksis kan ha en relevans i skole og samfunn. Særlig er hun opptatt av hvordan kunstens forstyrrende, uforutsette og affektive egenskaper, det hun omtaler som dissens, kan fungere som pedagogisk ledemotiv. Skregelid leder forskningsgruppa Kunst og barn & unge.

Kristian Nødtvedt Knudsen

Kristian Nødtvedt Knudsen (PhD) er førsteamanuensis i teater ved Institutt for visuelle og sceniske fag ved universitetet i Agder. Han er hovedredaktør i tidsskriftet JASEd – Journal for Research in Arts and Sports Education. Hans fagområder finnes innenfor performativ forskning, kunstfag didaktikk og kunstbasert forskning.

Hege Bjørnestøl Beckmann

Hege Bjørnestøl Beckmann er førsteamanuensis ved Fakultet for kunstfag, Universitetet i Agder. Beckmann forsker på hvordan musikk kan påvirke ungdoms helse. Hun har også skrevet artikler som knytter ungdoms musikkbruk til identitetsutvikling og eksistensielle spørsmål. I tillegg er Beckmann medlem av forskningsnettverket SangBarSk, som undersøker sangaktivitet i barnehage og grunnskole.

Ingrid Bjørkøy

Ingrid Bjørkøy er førsteamanuensis ved Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning. Hennes forskningsinteresser inkluderer postkvalitative og performative perspektiver på forskning og transdisiplinære tilnærminger på tidlig barndom med spesiell interesse for samspill med de yngste barna i barnehagen og performative tilnærminger på undervisning i barnehagelærerutdanning.

Jorun Christensen

Jorun Christensen er førstelektor i musikk ved Fakultet for Kunstfag, Universitetet i Agder. Hun underviser i musikkpedagogikk, musikkdidaktikk og gehørtrening, og er i tillegg studieprogramleder for bachelor i utøvende musikk ved Institutt for klassisk musikk og musikkpedagogikk. 

Helen Eriksen

Helen Eriksen er visuell kunstner, skribent og PhD kandidat ved Fakultet for kunstfag ved Universitetet i Agder. Hun forsker på utviklingen av individens kunstnerisk praksis gjennom samproduksjon i forskjellige fellesskap. Hun var medstifter av og nå styreleder av Tenthaus Kunst Kollektiv. Hun har fått flere stipender og utmerkelser bl.a. statens kunstnerstipend for etablerte kunstnere.

Marius Lønskog Igland

Marius Lønskog Igland er universitetslektor ved Fakultet for Kunstfag ved Universitetet i Agder. Han har komponert musikk til teater og band, og blant annet gitt ut albumene «Or» (2017), med kvintetten URO og «Memory Happens Now» (2014), med sekstetten Mirage Ensemble. Ved siden av undervisning, forsker Igland på musikkaktiviteters betydning for subjektivering, tilhørighet og dannelse.

Helene Illeris

Helene Illeris har bakgrunn som kunstner, lærer og forsker. Hun forsvarte sin doktorgradsavhandling i kunst- og håndverkdidaktikk ved Danmarks Pædagogiske Universitet (DPU) (nå Aarhus Universitet) i 2002, og siden har hun arbeidet med å utvikle fagområdet i Skandinavia. Illeris har skrevet en lang rekke vitenskapelige bøker, kapitler og artikler om didaktikk knyttet til samtidskunst, visuell kultur og estetiske læringsprosesser. 

Monica Klungland

Monica Klungland er førsteamanuensis ved Fakultet for kunstfag ved Universitetet i Agder. Hun forsker på fagdidaktikk innenfor kunst og håndverk i skole og barnehage, og er opptatt av hvordan inspirasjon fra barns spontane lek og fra samtidskunst kan berike fagets undervisningspraksis.

Jeppe Kristensen

Jeppe Kristensen  er professor ved Fakultetet for kunstfag ved Universitetet i Agder.  Han er uddannet dramaturg ved Institut for Dramaturgi, Aarhus Universitet og var i en årrække dramaturg ved Det Kongelige Teater i København. Kristiensen er i tillegg aktiv som dramatiker og sceneinstruktør i teaterkompagniet Fix&Foxy. 

Heidi Marjaana Kukkonen

Heidi Kukkonen is a research fellow at the University of Agder, Department of Visual Arts and Drama. She studies museum educational practices and encounters with abstract art in her PhD project.

Jørund Føreland Pedersen

Jørund Føreland Pedersen er universitetslektor ved Fakultet for kunstfag ved Universitetet i Agder. Pedersens fotografiske virke utforsker iscenesettelser og grader av virkelighetsrepresentasjon. Hans fotografiske prosjekter har gjennom en tiårsperiode tatt utgangspunkt i kollektive praksiser i Norge og feltarbeid blant annet i Nord-Korea.

Anette Therese Pettersen

Anette Therese Pettersen er scenekunstkritiker og doktorgradsstipendiat ved Universitet i Agder, offentlig finansiert av Kulturtanken. Hennes forskningsprosjekt er en undersøkelse av hvordan ungdom opplever scenekunst i Den kulturelle skolesekken, og hvordan dette kan komme til uttrykk gjennom kritikk. Siste publikasjon er Kritikk for en fraværende leser (2018), der Pettersen er medredaktør og bidragsyter.

Idunn Sem

Idunn Sem er universitetslektor ved Fakultet for kunstfag ved Universitetet i Agder og rådgiver ved FLUKS – Senter for ung kunst og kultur. Sem utvikler og leder i tillegg egne prosjekter i skjæringspunktet digital teknologi, kunst, kultur og det kollektive.

Anna Svingen-Austestad

Anna Svingen-Austestad (PhD) er førsteamanuensis i kunstfagpedagogikk ved Fakultet for kunst, musikk og design ved Universitetet i Bergen. Hennes forskning fokuserer på estetiske praksiser og subjektiveringsprosesser både med og uten tilknytning til utdanningsinstitusjoner. Særlig har hun vært opptatt av virkninger av samtidskunstens (poetiske) praksiser og prosesser.

Cover Image
Published
June 7, 2022


ISBN

Details about the available publication format: HTML

HTML
9788202763299

Details about the available publication format: EPUB

EPUB
9788202763282

Details about the available publication format: XML

XML
9788202763305

Details about the available publication format: PDF

PDF
9788202738723

Details about the available publication format: Print on demand

Print on demand
9788202759988