Videoforskning på ulike læringsarenaer: Mangfoldig videodata i pedagogisk forskning og utvikling

Volume editor:
Fredrik Rusk
Chapter authors:
Fredrik Rusk, Ingvill Berg, Natallia Bahdanovich Hanssen, Marit Krogtoft, Julie Lysberg, Marie Nilsberth, Sandra Nystø Ráhka, Wenche Rønning, Matilda Ståhl, Trine Telnes, Cathrine Arntzen Tollåli, May Line Rotvik Tverbakk

Synopsis

Denne boken presenterer en bredde i videoforskning innen pedagogiske kontekster som ikke tidligere fått så stor oppmerksomhet. Med andre ord, videoforskning er, og kan brukes til, så mye mer enn å bare stå i et klasserom og filme med et kamera. Det er det vi ønsker å gjøre med denne boka – vise fleksibiliteten i bruk av video og hvordan video er ett verktøy blant mange, men som kan brukes til flere ulike problemstillinger og på flere ulike måter. Vi ønsker å løfte frem det aspektet at du ikke trenger en stor videolabb med en masse utstyr for å få til god videoforskning. Du klarer deg med et kamera, en mikrofon og en god plan for hva du kan og ikke kan fange opp i ditt prosjekt.

Videoforskning på ulike læringsarenaer: Mangfoldig videodata i pedagogisk forskning og utvikling er primært for andre forskere, men også andre som er på vei inn i forskningsaktivitet, eksempelvis masterstudenter eller ph.d.-kandidater som er interessert i å oppdage hvor fleksibel, brukbar og kreativ datainnsamling med hjelp av video kan være, og hvor rikt datamateriale man kan skaffe seg. Boka presenterer en bred tverrfaglighet, men som uansett har en felles nevner: bruk av video på forskjellige læringsarenaer, både for å samle inn data til forskning og for å stimulere til refleksjon, læring i utdanning eller kompetanseutvikling.

Synopsis in English:

This book presents wide-ranging video research in pedagogical contexts that have previously received little notice. Video research is, and can be employed for, so much more that standing in a classroom and filming with a camera. That is what we hope to achieve with this book – to demonstrate the inherent flexibility in video, that it can serve as one tool among many and be utilized in a variety of settings in several different ways. We want to emphasize the fact that you don’t need a professional lab with lots of equipment to do quality video research. All you need is a camera, a microphone, and a good plan for what you can, and cannot, capture in your project.

Video Research in Educational Settings: Diverse Video Data in Pedagogical Research and Development is written primarily for other researchers, including those who are just beginning their research activities (such as master students and PhD candidates) and are interested in discovering how flexible, applicable and creative data collection can be with the help of video, and how rich the data material one obtains can be. The chapters represent a broad cross-disciplinary approach, yet with one common denominator: the use of video in different educational arenas, not only for data collection, but also for stimulating reflection, learning and greater expertise.

Author Biographies

Fredrik Rusk

Fredrik Rusk er førsteamanuensis II i pedagogikk ved Fakultet for lærer- utdanning, kunst- og kulturfag ved Nord universitet, og docent i pedagogik med inriktning mot digital interaktion ved Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier ved Åbo Akademi. I sin forskning bruker han samtaleanalyse og interaksjonsanalyse med videoopptak for å studere læring i interaksjon, flerspråklighet og sosial identitet i og utenfor skolen samt læring i og gjennom digital interaksjon, som smarttelefoner, videokonferanser og videospill.

Ingvill Berg

Ingvill Berg er pedagogisk leder i Newton-administrasjonen hos FIRST Scandinavia. Master i tilpasset opplæring, generell didaktikk. I masterstudiet analyserte hun videofilmer fra undervisning i såkalte Newton-rom og studerte hvordan kunnskapsposisjonering og kunnskapsforhandling foregår i elevers samhandling når de arbeider i grupper.

Natallia Bahdanovich Hanssen

Natallia Bahdanovich Hanssen er førsteamanuensis i spesialpedagogikk ved Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag ved Nord universitet. Hennes forskningsområder omfatter først og fremst spesialpedagogikk og spesialpedagogiisk praksis – samt ulike problemstillinger knyttet til prinsippet om inkludering og spesialpedagogens profesjon.

Marit Krogtoft

Marit Krogtoft er førsteamanuensis og har vært tilsatt på lærerutdanninga i Bodø siden 1998, og har skrevet doktoravhandling om praktiske arbeidsformer i norskfaget på ungdomstrinnet. Forskningsinteressen sprer seg fra språk og dialekter i Bodø (nytt forskningsprosjekt i år) via læring i sin alminnelighet til læring ved bruk av musikk.

Julie Lysberg

Julie Lysberg er ansatt ved barnehage- og skolekontoret i Bodø kommune og er stipendiat i offentlig sektor. Hun tar en ph.d. i studier av profesjonspraksis ved Nord universitet. Prosjektet undersøker hva som kjennetegner læreres samarbeid i team og hvordan læreres profesjonelle læring konstitueres.

Marie Nilsberth

Marie Nilsberth er dosent i pedagogisk arbeid ved Karlstads universitet. Hennes forskningsinteresse berører spørsmål om læreres og elevers sosiale samspill, hvor hun for tiden driver flere forskningsprosjekter om hva digitaliseringsprosesser betyr for elever og undervisningen i klasserommets interaksjon.

Sandra Nystø Ráhka

Sandra Nystø Ráhka er stipendiat ved Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag ved Nord universitet. Hun forsker på de nye læreplanene i faget samisk som andrespråk og hvordan begrepet sterke pråkopplæringsmodeller blir tolket og iverksatt i skolen.

Wenche Rønning

Wenche Rønning er førsteamanuensis i pedagogikk ved Fakultet for lærerutdanning, kunst- og kulturfag ved Nord universitet. Klasseromsforskning, forskning om læreres tenkning og profesjonelle utvikling, og stedsbasert læring er hennes primære forskningsinteresser.

Matilda Ståhl

Matilda Ståhl er doktor i pedagogik vid Åbo Akademi, Finland. Hennes forskning fokuserar på identitetskonstruktion online genom forskning ur ett deltagarpespektiv på spel och sociala medier och det aktuella bokkapitlet utgör en fortsättning på den metodologiska diskussion hon startat i doktorsavhandlingen.

Trine Telnes

Trine Telnes er universitetslektor i pedagogikk, og stipendiat i profesjonsvitenskap ved Nord universitets barnehagelærerutdanning, Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag. Hun er utdannet barnehagelærer med master innenfor kunstfagsdidaktikk og barnehagepedagogikk. Som forsker er hun aktiv i forskningsgruppen Læring i interaksjon, og hun er spesielt interessert i profesjonsforskning, praksisforskning, kunstbasert forskning og videoforskning.

Cathrine Arntzen Tollåli

Cathrine Arntzen Tollåli er stipendiat ved Fakultet for lærerutdanning, kunst og kultur ved Nord Universitet. Hun skriver for tiden doktorgrad om lærers relasjonskompetanse, med fokus på hvordan lærere håndterer relasjonelle og emosjonelle hensyn i interaksjon med elever. Bruk av video og ulike metoder for å studere klasseromsinteraksjon er sentrale temaer i hennes forskning.

May Line Rotvik Tverbakk

May Line Rotvik Tverbakk er førsteamanuensis i norskdidaktikk ved Nord universitet. Forskningsinteresser: video som verktøy i forsking, lese- og skriveundervisning, lese- og skrivevansker, læreres profesjonelle utvikling.

Cover Image
Published
December 20, 2021


ISBN

Details about the available publication format: PDF

PDF
9788202730413

Details about the available publication format: EPUB

EPUB
9788202755270

Details about the available publication format: HTML

HTML
9788202755287

Details about the available publication format: XML

XML
9788202755294

Details about the available publication format: Print on demand

Print on demand
9788202730420