UNGDOMMEN

Volume editors:
Guro Ødegård, Willy Pedersen
Chapter authors:
Guro Ødegård, Willy Pedersen, Anders Bakken, Azin Banafsheh, Johannes Bergh, Ola Røed Bilgrei, Olav Årstad Borgen, Rune Ellefsen, Ingunn Marie Eriksen, Lars Roar Frøyland, Kristinn Hegna, Ole Jacob Madsen, Monika Grønli Rosten, Sveinung Sandberg, Ørnulf Seippel, Ketil Skogen, Ketil Slagstad, Mira Aaboen Sletten, Ingrid Smette, Gerd Marie Solstad, Kari Steen-Johnsen, Kari Stefansen, Åse Strandbu, Kristoffer Chelsom Vogt, Tilmann von Soest, Kristin Walseth

Synopsis

Hvordan har smarttelefonen og sosiale medier endret livet til dagens unge? Hvorfor irriterer vi oss over gutter som lager trøbbel for andre, mens vi bekymrer oss for jenter som sliter? Hvordan oppleves det egentlig for muslimske ungdommer å bli kalt «jævla terrorist»?

UNGDOMMEN bretter ut livet til dagens unge. Vi får ny empirisk kunnskap om livet i familien, i skolen og i idretten. Vi blir med inn på fuktige fester hvor seksuelle grenser presses. Men vi blir også med en gjeng gutter på jakt, hvor haglpatronene skal være av grovt kaliber. Dessuten: Stemmer det at forekomsten av angst og depresjon har økt? Eller at kjønnskategoriene flyter, at stadig flere opplever at de hverken er «gutt» eller «jente»?

Boken viser noen tydelige tendenser – en skole som disiplinerer elevene på nye måter, mindre alkohol og problematferd, tilbakeholdenhet med tidlig sex. Samtidig ser vi et fascinerende politisk opprør. Det er ungdom som viser vei i klimakampen.

UNGDOMMEN markerer at det er 30 år siden det ledende ungdomsforskningsmiljøet i Norge, som befinner seg på NOVA ved OsloMet, ble etablert.

Boken henvender seg til forskere, studenter, lærere og alle som arbeider med ungdom på statlig og lokalt nivå, samt til politikere, journalister og andre som kan ha nytte av forskningsbasert kunnskap om hvordan ungdom faktisk lever i dag.

Guro Ødegård er forsker 1 og instituttdirektør ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet. Willy Pedersen er professor i sosiologi ved Universitetet i Oslo og tilknyttet NOVA ved OsloMet.

 

Synopsis in English

How have smart phones and social media changed life for young people today? Why do we get irritated when boys are in trouble, but worried when girls are? How do Muslim youth really feel about being called a ‘goddamned terrorist’?

YOUTH reveals what it’s like to be a young person in today’s world. We gain new empirical information on life within the context of family, school, and sports. We are invited to drinking parties where sexual boundaries are tested. We also tag along with a group of guys on a hunting trip where the shotgun shells are high gauge. And: Is it true that rates of anxiety and depression have increased? Or that gender identity has become so fluid that more and more young people believe they are neither ‘girl’ nor ‘boy’?

The book details some distinct trends – a school that disciplines students in new ways, less alcohol consumption and problematic behavior, disinclination toward early sex. We also see a fascinating political activism. It is the young who are on the frontlines of the climate crisis battle.

Publication of YOUTH also marks the 30th anniversary of the leading center for youth research in Norway, established at NOVA, the Norwegian Social Research institute at Oslo Metropolitan University.

This book will be relevant to researchers, students, teachers and all those who work on behalf of young people from the national to the local level, as well as politicians, journalists and others interested in research-based information about how young people actually live today.

Guro Ødegård is a senior researcher and institute leader at OsloMet’s Norwegian Social Research institute, NOVA. Willy Pedersen is professor of sociology at the University of and a NOVA affiliate.

Author Biographies

Guro Ødegård

Guro Ødegård er sosiolog, forsker og instituttdirektør ved NOVA, OsloMet. Omdreiningspunktet for hennes forskningsinteresser er ungdom og demokratisk deltagelse, samt flerkulturelle lokalsamfunn og sivilsamfunnets rolle som arena for sosial og politisk integrasjon.

Willy Pedersen

Willy Pedersen er professor i sosiologi ved Universitetet i Oslo, og tilknyttet NOVA, Seksjon for ungdomsforskning. Han har forsket på avvik, kriminalitet, bruk av rusmidler og seksualitet, med særlig fokus på ungdom.

Anders Bakken

Anders Bakken er sosiolog, forsker og leder av Ungdatasenteret ved NOVA, OsloMet. Bakken har forsket på oppvekstbetingelser for ungdom i Norge, og vært prosjektleder for evalueringer av reformer og tiltak i skolesektoren.

Azin Banafsheh

Azin Banafsheh er vitenskapelig assistent ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Universitetet i Oslo. Hun har en master i kriminologi og har skrevet om hvordan muslimer bruker sin personlige tro for å håndtere hets og diskriminering.

Johannes Bergh

Johannes Bergh er statsviter, forsker og leder av Stortingsvalgundersøkelsen ved Institutt for samfunnsforskning. Han forsker på politisk deltagelse, mobilisering av ungdom, valgordninger, demokratisk innovasjon og reformer. Bergh er medredaktør av Valg og politikk siden 1945. Velgere, institusjoner og kritiske hendelser i norsk politisk historie (2020, Cappelen Damm Akademisk).

Ola Røed Bilgrei

Ola Røed Bilgrei er sosiolog og forsker ved avdeling for rusmidler og tobakk, Folkehelseinstituttet. Han forsker på bruk av illegale rusmidler, med særlig fokus på ungdommer, digitalisering og internettbruk. Bilgrei er også del av det norske kontaktpunktet for det Europeiske overvåkningssenteret for narkotika og narkotikamisbruk (EMCDDA).

Olav Årstad Borgen

Olav Årstad Borgen er sosiolog og var tilknyttet Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) i 2009–2010 under arbeidet med masteroppgaven Ungdom på jakt – kulturelle mønstre i utmarka. Borgen jobber i dag som miljøterapeut i Bærum kommune med unge menn i autismespekteret.

Rune Ellefsen

Rune Ellefsen er postdoktor ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Universitetet i Oslo. Han har forsket på protestbevegelser, diskriminering, radikalisering og politisk vold, samt forebygging av voldelig ekstremisme.

Ingunn Marie Eriksen

Ingunn Marie Eriksen er kulturviter og forsker ved NOVA, OsloMet. Hun har forsket på ungdoms trivsel og relasjoner og har vært opptatt av å forstå unges identitet, tilhørighet og livstilfredshet. Hun har også belyst etnisk identitet og gruppedannelse, psykiske helseplager, unges fritid og psykososialt miljø i skolen.

Lars Roar Frøyland

Lars Roar Frøyland er sosiolog og forsker ved NOVA, OsloMet. Han har forsket på ungdoms sårbarhet, både i form av egen problematferd og offererfaringer. Han har også belyst hvordan man kan forstå tidstrender i voldsutøvelse og problematferd.

Kristinn Hegna

Kristinn Hegna er professor i utdanningssosiologi ved Institutt for pedagogikk ved Universitetet i Oslo. Hun er engasjert i forskning om foreldreskap, sosialisering og normative idealer i prosjektet «Living the Nordic Model». Hun forsker også på oppvekst, utdanning og læringsidentiteter. Hegna har tidligere arbeidet som forsker ved NOVA.

Ole Jacob Madsen

Ole Jacob Madsen er professor i kultur- og samfunnspsykologi ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo. Han interesser seg blant annet for samtidens psykopatologier, ikke minst i forhold til unge, og har tidligere skrevet bøkene Generasjon prestasjon: Hva er det som feiler oss? (Universitetsforlaget, 2018) og Livsmestring på timeplanen. Rett medisin for elevene? (Spartacus, 2020).

Monika Grønli Rosten

Monika Grønli Rosten er sosialantropolog og forsker ved NOVA, OsloMet. Hun har forsket på urban oppvekst, tilhørighet og forebyggende ungdomsarbeid. Hun arbeider nå med prosjekter om ungdomsmedvirkning, unge muslimers identitetsarbeid samt sosial kontroll og unges selvbestemmelse.

Sveinung Sandberg

Sveinung Sandberg er sosiolog og professor ved Institutt for kriminologi og rettsosiologi, Universitetet i Oslo. Han har de siste årene ledet NFR-prosjektet «Radikalisering og motstand» ved UiO. Han har skrevet om etniske minoriteter, politisk ekstremisme, rus og kriminalitet.

Ørnulf Seippel

Ørnulf Seippel er professor i idrettssosiologi ved Institutt for idrett og samfunnsvitenskap, Norges idrettshøgskole. Hans mest sentrale forskningstemaer er knyttet til politikk, sivilsamfunn, sosial ulikhet og idrett. Seippel har tidligere arbeidet som forsker ved NOVA.

Ketil Skogen

Ketil Skogen er sosiolog og forsker ved Norsk institutt for naturfors­kning. Han har forsket på konflikter rundt naturvern og utnyttelse av naturressurser, ikke minst forvaltning av store rovdyr. Skogen har studert slike konflikter i lys av klasseforhold og sosiale endringsprosesser. Han har tidligere arbeidet ved NOVA og forsket da på ungdom og klassekulturer.

Ketil Slagstad

Ketil Slagstad er PhD-stipendiat ved Institutt for helse og samfunn ved Det medisinske fakultet i Oslo. Han er utdannet lege og er tilknyttet forskningsprosjektet «Biomedicalization from the Inside Out». Hans forskningsinteresser ligger i skjæringspunktet mellom medisinhistorie og teknologi- og vitenskapsstudier.

Mira Aaboen Sletten

Mira Aaboen Sletten er sosiolog og forskningsleder i Seksjon for ungdomsforskning ved NOVA, OsloMet. Sletten har lang erfaring fra ungdomsforskning basert på NOVAs store surveyundersøkelser. Hun har vært prosjektleder for Ungdataundersøkelsen og publisert på temaer som psykisk helse, frafall i videregående og sosial ulikhet i ungdomstida.

Ingrid Smette

Ingrid Smette er sosialantropolog, postdoktor i prosjektet «Living the Nordic Model» ved Universitetet i Oslo (Institutt for medier og kommunikasjon). Hun har forsket på hvordan enhetsskolens idealer realiseres i ungdomsskoler med forskjellig elevsammensetning, samt hvordan sosial klasse og minoritetsbakgrunn bidrar til å forme foreldreskap.

Gerd Marie Solstad

Gerd Marie Solstad er sosiolog og forsker ved NOVA, OsloMet. Hun har doktorgrad i idrettsvitenskap fra Norges idrettshøgskole. Solstads forskning belyser vold og overgrep, sosioøkonomisk ulikhet og idrettspolitikk.

Kari Steen-Johnsen

Kari Steen-Johnsen er sosiolog og forsker ved Institutt for samfunnsforskning. Hun har forsket på politisk deltagelse, offentlig debatt og ytringsfrihet, med vekt på konsekvenser av digitalisering og fremvekst av sosiale medier. Nå leder hun to prosjekter om den politiske betydningen av sosiale medier, «CEPOL – Politikeres makt gjennom sosiale medier», og «FREXO – Ytre høyre på nett og samfunnets reaksjoner».

Kari Stefansen

Kari Stefansen er sosiolog og forsker ved NOVA, OsloMet. Hun leder Forskningsprogram om vold i nære relasjoner. Stefansen forsker blant annet på unges utsatthet for seksuell vold, og ungdom og sosial ulikhet. Hun var medredaktør for boka Rape in the Nordic Countries. Continuity and Change som ble utgitt på Routledge i 2019.

Åse Strandbu

Åse Strandbu er professor ved Institutt for idrett og samfunnsvitenskap og leder for Forskningssenter for barne- og ungdomsidrett ved Norges idrettshøgskole. Hun har forsket på identitet, kroppsidealer, politisk engasjement og idrettsaktivitet. Strandbu var en av redaktørene for Ung i Norge. Skole, fritid og ungdomskultur (2007). Hun har tidligere arbeidet som forsker ved NOVA.

Kristoffer Chelsom Vogt

Kristoffer Chelsom Vogt er instituttleder ved Sosiologisk institutt, Universitetet i Bergen, og tilknyttet NOVA som forsker ved Seksjon for ungdomsforskning. Han har forsket på utdanningsvalg, frafall i videregående, kjønnssegregering på arbeidsmarkedet, samt på hvordan gutter fremstilles som tapere. Teoretisk har han vært opptatt av post-industriell samfunnsteori og historiske endringer innen klasseanalyse.

Tilmann von Soest

Tilmann von Soest er professor ved Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo og tilknyttet NOVA som forsker ved Seksjon for ungdomsforskning. Han forsker på psykisk helse, identitet, helseatferd og sosial ulikhet blant ungdom og voksne.

Kristin Walseth

Kristin Walseth er professor i kroppsøving ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier ved OsloMet.  Walseth har doktorgrad fra Norges idrettshøgskole om idrett som arena for integrasjon av minoritetsungdom. Hun leder NFR-prosjektet «Literacies for Health and Life skills».

Cover Image
Published
November 18, 2021


ISBN

Details about the available publication format: PDF

PDF
9788202671310

Details about the available publication format: EPUB

EPUB
9788202739621

Details about the available publication format: HTML

HTML
9788202739645

Details about the available publication format: XML

XML
9788202739638

Details about the available publication format: Print on demand

Print on demand
9788202732998