Statlig politikk og lokale utfordringer: Organisering av tjenester innen rus og psykisk helse

Volume editors:
Catharina Bjørkquist, Helge Ramsdal
Chapter authors:
Catharina Bjørkquist, Mona Jerndahl Fineide, Ragnhild Fugletveit, Gunnar Vold Hansen, Erna Haug, Marit Kristine Helgesen, Therese Dwyer Løken, Helge Ramsdal, Rannveig Røste

Synopsis

Tjenestene til personer med psykiske lidelser og ruslidelser har fått stadig større oppmerksomhet, både i den offentlige debatten, blant brukere og fagfolk og ikke minst fra politiske myndigheter. Det er stor politisk enighet om betydningen av å prioritere feltet, samtidig som det er uenighet om hvorvidt tjenestene faktisk blir bedre.

I Statlig politikk og lokale utfordringer ser forfatterne på organisering av tjenestene til mennesker med samtidige ruslidelser og psykiske lidelser, fra de politiske føringene sentralt til kommunale tjenester lokalt. Spørsmålet som stilles er et av de mest utfordrende i den moderne velferdsstaten: Hvordan skal en organisere tiltak og tjenester slik at både brukere og tjenesteytere opplever dem som samordnet og integrerte? Forfatterne diskuterer dette gjennom å vise til sentrale trekk ved den nasjonale politikken, de endringsprosessene en kan observere i et utvalg kommuner og erfaringer med ulike tiltak og tjenester knyttet til arbeid,
bolig og kriminalomsorg.

Antologien har sitt utgangspunkt i et forskningsprosjekt som studerer samordning og integrering av tjenester til mennesker med sammensatte rus- og psykiske lidelser. Boka bygger på statsvitenskapelige og organisasjonsteoretiske perspektiver, og har som mål å gi innsikt i nytten av slike perspektiver i analysen av velferdsstatens utfordringer. Målgruppa for boka er forskere, studenter og ansatte i lokal forvaltning – samt tjenesteutøvere som jobber med brukere med sammensatte og komplekse behov.

Chapters (PDF TO DOWNLOAD)

Author Biographies

Catharina Bjørkquist

Catharina Bjørkquist er professor ved masterstudiet i samordning av helse- og velferdstjenester ved Fakultet for helse og velferd, Høgskolen i Østfold og har en ph.d. i statsvitenskap fra Karlstads universitet. Hennes forskningsinteresser er organisering av tjenester, digitalisering, styring og ledelse i sykehus og brukerinvolvering. Hun leder NFR-prosjektet ROPIT, som studerer organisering av integrerte tjenester til mennesker med samtidige ruslidelser og psykiske lidelser.

Mona Jerndahl Fineide

Mona Jerndahl Fineide er førsteamanuensis ved Fakultet for helse, velferd og organisasjon, Høgskolen i Østfold og er knyttet til masterstudiet i samordning av helse- og velferdstjenester. Hun har mange års erfaring fra kommunal helse- og velferdstjeneste som profesjonsutøver og leder og har en doktorgrad i arbeidsvitenskap fra Karlstads universitet. Hennes forskningsinteresser er styring, organisering og ledelse av helse- og velferdstjenester.

Ragnhild Fugletveit

Ragnhild Fugletveit er førsteamanuensis ved Fakultet for helse, velferd og organisasjon, Høgskolen i Østfold. Hun er sosiolog og har en ph.d. i sosialt arbeid og sosialpolitikk ved OsloMet – Storbyuniversitetet. Hennes forskningsområder er rusproblematikk, psykisk helsearbeid, barnevern og digitale velferdstjenester.

Gunnar Vold Hansen

Gunnar Vold Hansen er professor emeritus ved Høgskolen i Østfold og har vært knyttet til masterstudiet i samordning av helse- og velferdstjenester siden studiet ble opprettet i 2008. Han er utdannet cand.polit. med hovedfag i administrasjon og organisasjonsvitenskap. Han har i tillegg en doktorgrad i arbeidsvitenskap. Hans forskning har særlig vært rettet mot samordning av tjenester for mennesker med rus- og/eller psykiske lidelser, samt domfelte som soner dom i fengsel.

Erna Haug

Erna Haug er førstelektor tilknyttet masterstudiet i samordning av helseog velferdstjenester ved Høgskolen i Østfold. Hun er vernepleier og har hovedfag i sosialt arbeid fra NTNU. Forskningsinteresser er samarbeid og samordning av helse- og velferdstjenester, arbeidsliv, arbeidsinkludering og inkluderingskompetanse.

Marit Kristine Helgesen

Marit Kristine Helgesen er professor ved masterstudiet i samordning av helse- og velferdstjenester ved Fakultet for helse og velferd, Høgskolen i Østfold. Hun har doktorgrad i statsvitenskap fra Universitetet i Bergen. Helgesens viktigste forskningsinteresser er digitalisering, kommunal organisering, samordning og profesjoner. Hun leder for tiden forskningsgruppen Digital Decision Support Systems (DDSS).

Therese Dwyer Løken

Therese Dwyer Løken er doktorgradsstipendiat ved Fakultet for helse, velferd og organisasjon, Høgskolen i Østfold, med tilknytning til ph.d.- programmet Person-centred Health Care ved Universitetet i Sørøst-Norge. Hun arbeider med en doktorgradsavhandling om organisering av kommunale helse- og velferdstjenester til mennesker med samtidig rusavhengighet og psykiske utfordringer. Hennes vitenskapelige interesser er offentlig styring, tjenesteintegrering, tverrprofesjonalitet, tverrprofesjonelt samarbeid og kompetanse.

Helge Ramsdal

Helge Ramsdal er utdannet statsviter, og professor emeritus ved Høgskolen i Østfold. Han er tilknyttet masterstudiet i samordning ved Fakultet for helse, velferd og organisasjon. Hans forskningsinteresser omfatter generelle forvaltningspolitiske spørsmål, arbeidslivsorganisering og politikk og tjenesteutvikling i helse- og velferdssektoren. Han var en periode leder for forskningsprosjektet ROPIT, og har vært særlig opptatt av utviklingen av tjenestene på rus- og psykisk helsefeltet.

Rannveig Røste

Rannveig Røste er førsteamanuensis ved Fakultet for helse, velferd og organisasjon ved Høgskolen i Østfold. Hun har ph.d. i innovasjon og entreprenørskap fra Handelshøyskolen BI og har erfaring som oppdragsforsker fra Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning. Røste er særlig opptatt av hvordan innovasjonsprosesser vokser frem, utvikles og tas i bruk over tid i komplekst sammensatte innovasjonssystemer.

Cover Image
Published
September 23, 2021


ISBN

Details about the available publication format: PDF

PDF
9788202716233

Details about the available publication format: EPUB

EPUB
9788202734503

Details about the available publication format: HTML

HTML
9788202734510

Details about the available publication format: XML

XML
9788202734527

Details about the available publication format: Print on demand

Print on demand
9788202734534