Hva kan vi lære av TALIS 2018? Gode relasjoner som grunnlag for læring

Volume editor:
Julius K. Björnsson
Chapter authors:
Julius K. Björnsson, Sigrid Blömeke, Christian Brandmo, Tone Cecilie Carlsten, Eyvind Elstad, Greta Björk Gudmundsdottir, Kirsti Klette, Trude Nilsen, Ronny Scherer, Inger Throndsen, Dijana Tiplic

Synopsis

Hvilke utfordringer står lærere og skoleledere overfor? Og hvordan oppfatter de sine arbeidsforhold? Dette er blant temaene i den internasjonale TALIS-studien. I denne boka går forfatterne i dybden på undersøkelsen fra 2018, som ble gjennomført i 48 land, derav i alle de nordiske landene.

Blant temaene som behandles er kompetanseutvikling blant skoleledere, innovasjon i skolen og hvilken betydning den har, samt bruk av IKT i skole og undervisning. Boken omhandler også samarbeid mellom lærere, og ser spesielt på nyutdannede læreres trivsel og jobbmotivasjon.

TALIS 2018-resultatene blir også sett i relasjon til annen norsk forskning på området, slik at resultatene kan føre til nyttige diskusjoner og refleksjoner om norsk skole, norske lærere og skoleledere. Målet er å bidra til kunnskapsheving om hvordan skolen virker, og hvordan den kan forbedres. Boken er ment å informere både skolens ansatte, lærere og skoleledere, men også de som former landets utdanningspolitikk og framtidens skole.

Bidragsyterne i boka er forskere med lang erfaring fra nasjonale og internasjonale studier, både når det gjelder metodologi og analyse av forhold knyttet til lærere og skoleledere. Redaktør er Julius Kristjan Björnsson, forsker ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS), Universitetet i Oslo. De øvrige forfatterne kommer fra Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS), Centre for Educational Measurement (CEMO) og Institutt for spesialpedagogikk (ISP), alle på Universitetet i Oslo og fra Nordisk institutt for innovasjon, forskning og utdanning (NIFU).

Abstract in English

What are the specific challenges that teachers and school leaders face, and how do they feel about their working conditions? These are among the themes of the international TALIS study. The authors of this book take a close look at the 2018 survey that was carried out in 48 countries, including all of the Nordic countries.

Topics explored include skills development for school administrators, innovation in schools and its significance, and use of IT in schools and in teaching. The book also addresses collaboration between teachers, and it looks at newly educated teachers’ motivation and job satisfaction.

The TALIS 2018 results are also viewed in relation to other Norwegian research in this field and can therefore lead to useful discussions and observations about Norwegian schools and Norwegian teachers and school administrators. The objective is to contribute to increased awareness of how schools function – and how they can be improved. The book is meant to inform not only school employees, teachers and administrators, but also those responsible for shaping national educational policy and the schools of the future.

The contributors to this book are researchers with considerable experience with national and international surveys, both in terms of methodology and analysis of teachers’ and administrators’ particular circumstances. The editor is Julius Kristjan Björnsson, researcher at the University of Oslo’s Department of Teacher Education and School Research. The contributors are also from the Department of Teacher Education and School Research, the Centre for Educational Measurement (CEMO), and the Department of Special Needs Education (ISP), all at the University of Oslo, and from the Nordic Institute for Innovation, Research and Education (NIFU).

Author Biographies

Julius K. Björnsson

Julius K. Björnsson er forsker ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning og leder av Enhet for kvantitative utdanningsanalyser (EKVA), Universitetet i Oslo. Han har lagt vekt på metode og psykometri, spesielt IRT-analyser av mange typer prøver og eksamener. Björnsson har arbeidet med internasjonale utdanningsstudier siden år 2000, vært prosjektleder for PISA og TALIS og ledet Islands evalueringsinstitutt med ansvar for nasjonale prøver og andre studier. Han har også vært involvert i den internasjonale styringen av PISA- og TALIS-studiene, og har i tillegg hatt ansvar for den psykometriske delen av de norske nasjonale prøvene, hvor han nå er ekstern kvalitetssikrer.

Sigrid Blömeke

Sigrid Blömeke er professor og senterleder ved Centre for Educational Measurement (CEMO), Universitetet i Oslo. Hun var tidligere professor ved Humboldt-universitetet (Berlin), Michigan State University og Universitetet i Hamburg. Blömeke har doktorgrad i sosiologi og habilitasjon i utdanningsvitenskap. Hun forsker på lærerkompetanse og dens effekter på elevenes utvikling, var prosjektleder for TEDS-M og medlem av ekspertgruppa i TALIS. Blömeke har fått flere priser for framragende forskning, blant annet fra Universitetet i Oslo, det tyske vitenskapsselskapet for utdanningsforskning (GERA) og Universitetet i Paderborn, Tyskland.

Christian Brandmo

Christian Brandmo er professor ved Institutt for spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo. Foruten fokus på kvantitative forskningsmetoder er hans forskningsinteresser knyttet til motivasjons- og læreprosesser hos elever, lærere og skoleledere. Gjennom de siste ti årene har han publisert en rekke artikler og kapitler om skoleledelse samt motivasjon hos lærere og elever, og blant annet bidratt med et kapittel i boken Global perspectives on teacher motivation (Cambridge University Press, 2017). Brandmo leder for tiden den kvantitative delen av prosjektet EVA2020 som evaluerer den nye læreplanen, fagfornyelsen.

Tone Cecilie Carlsten

Tone Cecilie Carlsten var ansatt som utdanningsforsker ved Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) 2006–2020. Hennes ekspertise er strategisk kompetanseledelse i profesjoner, med vekt på sammenhenger mellom policy og praksis. På bakgrunn av det langvarige arbeidet med TALIS 2008, 2013 og 2018 i Norge har hun også vært invitert til den internasjonale TALIS-gruppen ved Directorate for Education and Skills i OECD. Carlsten er utdannet allmennlærer og har fullført doktorgradsutdanning ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo, med forskningsopphold ved Stanford University. I dette arbeidet inngikk videostudier av klasseromsundervisning, og praktisk bruk av data fra slik forskning i utvikling av læreres profesjonsfellesskap.

Eyvind Elstad

Eyvind Elstad er professor ved Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling, Universitetet i Oslo. Hans forskning har i de siste årene dreid seg i stor grad om utdanningssystemer i nordiske land, styring og ledelse i utdanningssektoren, bruk av digital teknologi i skolen samt lærerutdanning spesielt (blant annet bruk av veiledningsverktøy i lærerutdanningens praksisperioder). Hovedtyngden i hans undervisning har i de seneste årene vært forskningsmetoder og forskningsdesign i masterprogrammet i utdanningsledelse.

Greta Björk Gudmundsdottir

Greta Björk Gudmundsdottir er professor i pedagogikk ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo. Som professor på UiO og forsker på Senter for IKT i utdanningen har Gudmundsdottir forsket på digital teknologi i skolen og i lærerutdanningen. Hun er spesielt opptatt av digital dømmekraft hos elever og lærerstudenter, samt utviklingen av lærerens profesjonsfaglige digitale kompetanse (PfDK). Gudmundsdottir har publisert nasjonalt og internasjonalt og er blant annet i prosjektgruppen til den internasjonale Computer and Information Literacy-studien (ICILS), Horizon 2020 Digital Generation (DigiGen) og Erasmus+ Developing ICT in Teacher Education (DICTE).

Kirsti Klette

Kirsti Klette er professor ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo. Klettes forskningsinteresser ligger innenfor temaene reformpolitikk, lærerarbeid og studier av undervisning og læring i klasserommet. Klette har ledet flere større nasjonale, nordiske og internasjonale forskningsprosjekter der hun har undersøkt hvordan, og i hvilken grad, utdanningsreformer får konsekvenser for undervisning og læring på klasseromsnivå. De siste årene har Klette særlig arbeidet med videodokumentasjon fra klasserommet, og hun har ledet flere nasjonale og internasjonale anerkjente videostudier. Klette er videre leder for Nordic Center of Excellence: Quality in Nordic Teaching (QUINT) – en ny satsing for komparativ nordisk klasseromsforskning.

Trude Nilsen

Trude Nilsen er seniorforsker ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo. Nilsen har forsket på læreres kompetanse og undervisning, skolemiljø og likeverd. Hun forsker spesielt på data fra internasjonale storskala-undersøkelser, og er opptatt av psykometri og anvendt metode. Nilsen har publisert nasjonalt og internasjonalt og er prosjektleder av prosjektet Teachers’ Effect on Student Outcomes (TESO) finansiert av Norsk Forskningsråd, er med i prosjektet Trends In Mathematics and Science Study (TIMSS) og i de internasjonale ekspertgruppene til TIMSS og TALIS. Hun er også leder av forskergruppen Large-scale Educational Assessment (LEA).

Ronny Scherer

Ronny Scherer er professor ved Centre for Educational Measurement (CEMO), Universitetet i Oslo. Han forsker på kvantitative metoder og pedagogiske målinger. Som professor ved CEMO er Scherer spesielt opptatt av analyser av storskaladata, metaanalyser, psykometri og digital teknologi i skolen og i lærerutdanningen. Scherer har publisert nasjonalt og internasjonalt og er blant annet i prosjektgruppen til ICILS og i ekspertgruppen til PIAAC og TALIS.

Inger Throndsen

Inger Throndsen var nasjonal prosjektleder for TALIS 2018. Hun var ansatt som forsker ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo, fram til høsten 2019. Throndsen har vært involvert i både nasjonale og internasjonale undersøkelser rettet mot skolesektoren. Hun var prosjektleder for ICILS 2013 (International Computer and Information Literacy Study) og ledet evalueringen av Utdanningsdirektoratets prosjekt «Bedre vurderingspraksis». Hun har mange års erfaring fra skolen og har arbeidet både som lærer, pedagogisk veileder og skoleleder.

Dijana Tiplic

Dijana Tiplic er professor i utdanningsledelse ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo. Tiplics forskningsområder inkluderer motivasjonsaspekter i skolen, erfaringsbasert læring og strategiske endringer i høyere utdanning. Hun er spesielt opptatt av hvordan organisatoriske faktorer påvirker blant annet jobbmotivasjon hos lærere og skoleledere. Hun var en del av en internasjonal undersøkelse av hvordan lærebøker påvirkes av globalisering og multikulturalisme. Tiplic har publisert internasjonalt, blant annet i Scandinavian Journal of Educational Research, Higher Education, Cambridge Journal of Education, International Journal of Leadership in Education og European Education.

Cover Image
Published
May 19, 2021


ISBN

Details about the available publication format: PDF

PDF
9788202708986

Details about the available publication format: EPUB

EPUB
9788202719968

Details about the available publication format: HTML

HTML
9788202719975

Details about the available publication format: XML

XML
9788202719982