Ledelse av mennesker i det nye arbeidslivet

Volume editors:
Jarle Bastesen, Birthe Kåfjord Lange, Hans Erik Næss, Andreas Thon
Chapter authors:
Nils Arne Bakke, Jens Barland, Jarle Bastesen, Thea Renate Berg, Rune Bjerke, Irmelin Drake, Arild Fetveit, Anne Haugen Gausdal, Birthe Kåfjord Lange, Ola Martin Jensen Larsen, Helene Tronstad Moe, Hans Erik Næss, Mari Svendsen, Elin Ørjasæter

Synopsis

Denne utgivelsen er den første i en serie bøker fra Institutt for ledelse og organisasjon ved Høyskolen Kristiania. Ledelse av mennesker i det nye arbeidslivet byr på 11 kapitler om ledelsesrelaterte problemstillinger knyttet til blant annet digitalisering, oppdragsbasert ledelse, konsulentvirksomhet, atferdsbiologi, mentorprogrammer, selvledelse, bedriftshelse, tillit og arbeidsinkludering.

Kapitlene tar utgangspunkt i eksempler og empiri fra næringslivet, offentlig sektor, idrett og media, og berører sentrale dimensjoner ved ledelse som  forskningsfelt:

• God ledelse tar hensyn til at mennesker er mer enn prosesser
• God ledelse innser at menneskers handlingsrom har avgjørende betydning
for hvordan vi gjør jobben vår
• God ledelse forstår betydningen av konteksten som mennesker og organisasjoner befinner seg i
• God ledelse innebærer å være bevisst på forholdet mellom endring og kontinuitet

På den ene siden utforsker kapitlene temaer, caser og begreper som bringer forskningsfeltet framover, spesielt i norsk sammenheng, med et mangfold av teoretiske, konseptuelle og empiriske studier. På den andre siden utfordrer de samme kapitlene en del antagelser, språkbruk og påstander innen ledelsesforskning som kan bidra til å tilsløre fagets verdi for arbeidslivet generelt. Kapitlene er rike på forskningsbaserte innsikter i hva slags omstendigheter og prosesser morgendagens ledere vil ha nytte av å kjenne til. Boka retter seg derfor primært mot forskere, ledere og lederutviklere, men også til studenter og praktikere med interesse for ledelse som fag.

Abstract in English

This book is the first in a series of publications from the Department of Leadership and Organization at Kristiania University College. Through 12 chapters, we highlight leadership-related issues concerning, among other things, digitalization, employee empowerment, consulting, behavioral biology, mentoring programs, self-leadership, corporate health, trust, and workplace inclusion. The chapters include studies within the business arena, the public sector, sports and the media, touching on one or more key dimensions of the research field:

  • Good leadership takes into account that people are more than processes.
  • Good leadership rides on the realization that our scope of action is crucial to how we manage our work.
  • Good leadership reflects understanding the importance of the context in which people and organizations find themselves
  • Good leadership means being aware of the relationship between change and continuity

On the one hand, the chapters explore themes, cases and concepts that bring the field of research forward, especially in the Norwegian context, with a diversity of theoretical, conceptual and empirical studies. On the other hand, these same chapters challenge a number of assumptions, language choices and claims within management research that can obscure the value of the subject matter for working life in general.

As this is a scientific anthology, the chapters are rich in research-based insights into circumstances and processes about which tomorrow's leaders will benefit from knowing. The book is therefore primarily aimed at researchers, managers and leadership developers, but it will also engage students and practitioners with an interest in leadership and management disciplines.

Chapters (PDF TO DOWNLOAD)

Author Biographies

Nils Arne Bakke

Nils Arne Bakke er professor i digitaløkonomi og teknologiledelse ved Høyskolen Kristiania. Han er Dr.ing i industriell økonomi fra NTNU, har IT-utdannelse fra UiB, en magistergrad i sosiologi fra UiO, og har publisert et 20-talls bøker og artikler innen ledelse, bedriftsøkonomiske fag og logistikk. Bakke har omfattende erfaring som toppleder innen norske og internasjonale software- og teknologibedrifter, og har en rekke styreverv i slike virksomheter.

Jens Barland

Jens Barland er medieforsker og førsteamanuensis i kommunikasjon og medieledelse ved Høyskolen Kristiania, hvor han også er dekan for avdelingen School of Communication, Leadership, and Marketing. Han har tidligere jobbet ved NTNU og har sin doktorgrad om innovasjon av journalistikk fra Universitet i Oslo. Før det jobbet han 20 år i pressen, og har blant annet vært sjefredaktør og adm. dir. for Stavanger Aftenblad.

Jarle Bastesen

Jarle Bastesen er førsteamanuensis i organisasjon og ledelse ved Institutt for Ledelse og organisasjon ved Høyskolen Kristiania. Hans doktorgrad fra Norges Handelshøyskole (NHH) handler om raskt voksende bedrifter, såkalte gaseller, og hvilken egenskaper og forhold som gjør at disse lykkes og ikke lykkes over tid. Bastesen forsker også på organisasjonsutvikling, ledelse, entreprenørskap, atypiske tilknytningsformer i arbeidslivet og pedagogiske virkemidler i høyere utdanning.

Thea Renate Berg

Thea Renate Berg er forskningsassistent ved Institutt for ledelse og organisasjon, Høyskolen Kristiania. Hun fullfører en master i Organisasjon, Ledelse og Arbeid på UiO våren 2021. I masteroppgaven skriver hun om psykologisk trygghet i et rolleteoretisk perspektiv. Hun har forskningsinteresse knyttet til ledelse, organisasjonslæring og organisasjonspsykologi.

Rune Bjerke

Rune Bjerke er førsteamanuensis i markedsføring ved Institutt for Ledelse og organisasjon ved Høyskolen Kristiania. Han er ph.d. fra Otago University, New Zealand, og underviser i Brand Management, selvledelse, Event Management, and Sponsorship Management. Han har ansvar for et emne i selvledelse ved Handelshøyskolen i Bodø og Universitetet i Sørøst-Norge. Bjerke har publisert bøker om merkevarebygging og event- og sponsormanagement, og en rekke artikler om helseledelse, arrangementsledelse, sponsorutvikling og merkevarebygging. Bjerke har lenge vært en del av HSMAI Event Awards, deriblant fire år som juryleder, og er også juryleder for Sponsor- og Eventprisen siden 2017.

Irmelin Drake

Irmelin Drake er førsteamanuensis i ledelse ved Høyskolen Kristiania og studieprogramleder for Master i ledelse samme sted. Hun er ph.d. i strategi og ledelse fra Norges Handelshøyskole (NHH) og har i den senere tid forsket på og skrevet om stakeholder perspektiver på ledelse, ledelse av sosial innovasjon, kvinners toppkarrierer i akademia og ledelse av mangfoldsprosjekter.

Arild Fetveit

Arild Fetveit er ph.d. fra Universitetet i Oslo, medieforsker og arbeider for Aletheia Media. Han har publisert innenfor resepsjonsforskning, konvergens, medium-spesifikk støy, musikkvideo og digitalisering av film og fotografi. Han har blant annet publisert i Norsk medietidsskrift, Screen, Media, Culture and Society, International Journal of Cultural Studies og NECSUS. Han arbeider i øyeblikket med to prosjekter, et om forretningsmodeller for journalistikk og et om hvordan kunstig intelligens redefinerer beviskraften til fotografiske bilder.

Anne Haugen Gausdal

Anne Haugen Gausdal er professor i organisasjon, ledelse og innovasjon og prodekan for forskning ved Høyskolen Kristiania og professor II på UiT Norges arktiske universitet. Hun har ph.d. i bedriftsøkonomi fra NORD universitet. Hennes forskningsområder er tillit og tillits bygging, innovasjons-metodikk, regional innovasjon og ledelse innenfor bla sikkerhet, beredskap, nettverk og digitalisering.

Birthe Kåfjord Lange

Birthe Kåfjord Lange er førsteamanuensis i ledelse ved Høyskolen Kristiania. Hun har doktorgrad i ledelse fra NHH i 2008. Kåfjord Lange har 10 års erfaring fra leder- og kompetanseutvikling, blant annet i Equinor og som direktør for NHH Executive. Hun har også bred og variert styreerfaring. Langes doktorgrad omhandlet norske lederes håndtering av tid. Hun har også forsket ulike ledelsestema som lederes strategiske handlingsrom, hvordan ledere håndterer strategisk endring i krisetider betydningen av tillit og psykologisk trygghet i radikale endringsprosesser,
lederutvikling, samt HRs ulike roller.

Ola Martin Jensen Larsen

Ola Martin Jensen Larsen er doktorgradsstipendiat ved Høyskolen Kristiania med utdanningsbakgrunn innen ledelse og økonomi fra henholdsvis Høyskolen Kristiania og Høgskulen på Vestlandet. Doktorgradsprosjektet omhandler temaet arbeidsinkludering, men han har også forskningsrelaterte interesser innen bærekraft og varsling.

Helene Tronstad Moe

Helene Tronstad Moe er førsteamanuensis innen arbeids- og organisasjonspsykologi ved Høyskolen Kristiania. Hun foreleser i fagene rekruttering, differensialpsykologi og arbeids- og organisasjonspsykologi. Hun har erfaring fra næringslivet innen arbeid med rekruttering, lederevaluering, organisasjonspsykologi, samt arbeidspsykologiske testverktøy.

Hans Erik Næss

Hans Erik Næss er førsteamanuensis i idrettsledelse ved Høyskolen Kristiania og redaktør for Norsk sosiologisk tidsskrift. Han er ph.d. i sosiologi fra Universitetet i Oslo og har skrevet en rekke artikler og bøker om organisasjonsutvikling, ansvarlig styring, menneskerettigheter og bærekraft i idretten.

Mari Svendsen

Mari Svendsen er førsteamanuensis i organisasjon og ledelse ved Høyskolen Kristiania. Hun er psykolog og har en ph.d i arbeid og organisasjonspsykologi fra Aarhus Universitet. Mari har har publisert vitenskapelige artikler innenfor temaene ledelse, mestring og organisatorisk proaktivitet.

Andreas Thon

Andreas Thon er instituttleder og høyskolelektor ved Institutt for ledelse og organisasjon, Høyskolen Kristiania. Han har en Master of Arts fra University of Hertfordshire og Krigsskolen i Hæren. Thons forskningsinteresser er i første rekke ledelse, organisasjonsadferd, strategisk HR og læring gjennom praksis.

Elin Ørjasæter

Elin Ørjasæter er dosent ved Høyskolen Kristiania. Hun er utdannet samfunnsgeograf ved Universitetet i Oslo (1988) og har arbeidet som forhandler i fagforening, bedriftsrådgiver, headhunter, personaldirektør og kommentator i dagspressen.

Cover Image
Published
December 21, 2020


ISBN

Details about the available publication format: PDF

PDF
9788202693350

Details about the available publication format: EPUB

EPUB
9788202710934

Details about the available publication format: HTML

HTML
9788202710941

Details about the available publication format: XML

XML
9788202710958