Musikkfilosofiske tekster. Tanker om musikk – og språk, tolkning, erfaring, tid, klang, stillhet m.m.

Volume editors:
Øivind Varkøy, Henrik Holm
Chapter authors:
Øivind Varkøy, Henrik Holm, Emil Bernhardt, Morten Carlsen, Torbjørn Eftestøl, Bendik Fredriksen, Erling E. Guldbrandsen, Erlend Hovland, Peder Christian Kjerschow, Bjørn Kruse, Øyvind Lyngseth, Kari Manum, Nanette Nielsen, Hanne Rinholm, Even Ruud, Morten Stene, Karette Stensæth, Vibeke Andrea Tellmann, Lasse Thoresen

Synopsis

Å bedrive musikkfilosofi er å tenke omkring musikkens natur, vesen, hensikt, verdi, og funksjon i menneskelivet. Mens musikkestetikken arbeider med spørsmål om musikkens innhold, kvalitet, mening og betydning, går musikkfilosofien ofte ett skritt lenger. Tenkning om noe man muligens innbiller seg er «rent estetisk», vil nemlig alltid måtte vurderes i relasjon til forestillinger om mennesket, verden, politikk og religion. Slik sett blir musikkestetikk og musikkfilosofi to sider av samme sak.

Dette avspeiles i denne samlingen av tekster – som gir et bredt bilde av norsk musikktenkning anno 2020. Forfatterne er tilknyttet forskjellige høyere musikkutdanningsinstitusjoner i Norge som alt fra ph.d.-stipendiater til fast ansatte og emeriti, og de representerer ulike musikalske og filosofiske fagfelt. Her finnes tekster om musikalsk erfaring, musikk og språk, musikalsk mening og tolkning, musikk og livsanskuelse m.m.

Redaktørene Øivind Varkøy og Henrik Holm er henholdsvis professor i musikkpedagogikk og leder av ph.d.-programmet ved Norges musikkhøgskole, samt professor II i musikk ved OsloMet - Storbyuniversitetet, og professor i filosofi og forskningsleder ved Steinerhøyskolen i Oslo.

Abstract in English

To pursue the philosophy of music is to contemplate music’s nature, essence, purpose, value, and function in our lives. While the aesthetics of music looks at music’s content, quality, meaning and importance, music philosophy often goes one step further. Ideas about something one perhaps believes is ‘purely aesthetical’ will of course always require consideration in relation to ideas about humanity, the world, politics and religion. In this sense, music aesthetics and music philosophy are two sides of the same coin.

This is reflected in the texts presented in this collection, which provides a broad view of the current state of ideas about music in Norway. The authors, from PhD fellows to emeriti, represent different higher educational music institutions in Norway as well as different fields within music and philosophy. Their texts are on topics ranging from musical experience, music and language, meaning and interpretation of music, music and view of life, and others.

The anthology’s editors Øivind Varkøy and Henrik Holm are, respectively, professor of music education and director of the PhD program at the Norwegian Academy of Music and adjunct professor of music at Oslo Metropolitan University, and professor of philosophy and head of research at Rudolf Steiner University College in Oslo.

Chapters (PDF TO DOWNLOAD)

Author Biographies

Øivind Varkøy

Øivind Varkøy er professor i musikkpedagogikk og leder av doktorgradsprogrammet ved Norges musikkhøgskole samt professor II i musikk ved OsloMet – storbyuniversitetet. Varkøy har doktorgrad i musikkvitenskap fra Universitetet i Oslo. Han har publisert en rekke artikler, bøker og antologier, nasjonalt og internasjonalt. Seneste bok på norsk er Musikk – dannelse og eksistens (Cappelen Damm Akademisk, 2017). Varkøy er også komponist, og han har skrevet musikk for blant andre Morten Harket og Solveig Slettahjell.

Henrik Holm

Henrik Holm er professor i filosofi og forskningsleder ved Steinerhøyskolen i Oslo. Han er doktor i filosofi fra universitetet i Dresden og doktor i musikk fra Norges musikkhøgskole. Holm har skrevet en rekke bøker og artikler på norsk og tysk innenfor fagområdene filosofi, musikk og religionsfilosofi. Hans seneste bokutgivelse på norsk er Ved livets slutt (Gyldendal, 2019).

Emil Bernhardt

Emil Bernhardt har bachelorgrad i komposisjon fra Norges musikkhøgskole og mastergrad i filosofi fra Universitetet i Oslo. Våren 2021 disputerer han for doktorgraden ved Norges musikkhøgskole på en avhandling om den østerrikske dirigenten Nikolaus Harnoncourt. Bernhardt har fra 2012 vært fast musikkritiker i Morgenbladet og har dessuten bidratt i diverse internasjonale tidsskrifter og radio.

Morten Carlsen

Morten Carlsen er professor i bratsj ved Norges musikkhøgskole, og han har ellers undervist ved de fleste norske konservatoriene og har vært gjestelærer i flere år, blant annet ved Universität für Musik und darstellende Kunst i Wien og ved Paris-konservatoriet. Carlsen har hatt en allsidig karriere som orkester- og kammermusiker, vært solist og gjort flere innspillinger. Han har publisert flere artikler nasjonalt og internasjonalt samt boken Å tolke musikk (i samarbeid med Henrik Holm, utgitt på Universitetsforlaget i 2017).

Torbjørn Eftestøl

Torbjørn Eftestøl er doktorgradsstipendiat ved Norges musikkhøgskole. Han har tidligere studert klaver med Jiri Hlinka og Håvard Gimse og filosofi ved Centre for Research in Modern Europen Philosophy i London. Som pianist har han spilt med flere norske ensembler og solister ved festivaler i inn- og utland. Han har publisert en rekke essay og artikler om kunst, filosofi og kontemplativ praksis.

Bendik Fredriksen

Bendik Fredriksen er førsteamanuensis i musikk ved Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning ved OsloMet – storbyuniversitetet. Han er ph.d. i musikkpedagogikk fra Norges musikkhøgskole (2018) med avhandlingen Leaving the music classroom. A study of attrition from music teaching in Norwegian compulsory school.

Erling E. Guldbrandsen

Erling E. Guldbrandsen er professor ved Institutt for musikkvitenskap ved Universitetet i Oslo, der han driver prosjektet «Musical Time and Form» ved RITMO – Senter for tverrfaglig forskning på rytme, tid og bevegelse. Han har en lang rekke tidligere publikasjoner om blant annet musikalsk modernisme og Pierre Boulez, Wagner, Bruckner, Mahler, J.S. Bach, norsk musikkhistorie, norsk samtidsmusikk, opera, orkestermusikk, verkbegrep og estetisk erfaring. Han er mangeårig kritiker i blant annet Morgenbladet og NRK P2. Han er en mye brukt foredragsholder, blant annet ved Den Norske Opera & Ballett, Oslo- Filharmonien, Ultima-festivalen, Norsk Komponistforening og Festspillene i Bergen. Guldbrandsen er også skjønnlitterær forfatter.

Erlend Hovland

Erlend Hovland er ansatt ved Norges musikkhøgskole. Han er utdannet orkesterdirigent og har studert musikk i blant annet Paris, Salzburg, Basel og Oslo. Han har i tillegg studert filosofi, historie og litteraturvitenskap. Hans doktorgradsstudier begynte ved IRCAM i Paris. Han har arbeidet som musikkritiker i Aftenposten, har ledet og bygget opp doktorgradsutdanningen ved Norges musikkhøgskole og er sjefsredaktør for Music & Practice.

Peder Christian Kjerschow

Peder Christian Kjerschow er opprinnelig utdannet siviløkonom og sangpedagog. Han er dr.philos. i musikkvitenskap (2000) på avhandlingen Musikken som førspråklig tiltale. Han har undervist ved musikklinjen på Foss videregående skole i Oslo, på Steinerskolen i Oslo, ved Institutt for musikkvitenskap ved Universitetet i Oslo og på Nansenskolen (der han også var rektor fra 2000 til 2006). Han har gitt ut flere bøker og artikler, senest Romantikken og dens opptakt, bind 4 i serien Musikktenkningens historie (Solum Bokvennen, 2019).

Bjørn Kruse

Bjørn Kruse er komponist og professor emeritus i komposisjon ved Norges musikkhøgskole. Han har en lang verkliste og har publisert bøker innen faget komposisjon. Hans seneste bok er Thinking art – An interdisciplinary approach to applied aesthetics. Kruse er også kunstmaler.

Øyvind Lyngseth

Øyvind Lyngseth disputerte for doktorgraden i filosofi ved Århus universitet i 2018, med avhandlingen Strygerspillets epistemologi. Han har publisert flere artikler om nærliggende tematikk. Lyngseths forskning ligger i krysningsfeltet mellom fenomenologi og filosofisk hermeneutikk og praksisfilosofi. Som bratsjist har Lyngseth spilt i flere skandinaviske symfoniorkestre, undervist i bratsj, fiolin og kammermusikk samt samarbeidet med den tsjekkiske klavertrioen Kubelik Trio.

Kari Manum

Kari Manum har tidligere vært ansatt som bratsjist i Oslo-Filharmonien, som solobratsjist i Den Norske Opera, og som alternerende gruppeleder i Kungliga Filharmonikerna i Stockholm. Hun har en mastergrad i pedagogikk fra Universitetet i Oslo og er i dag doktorgradsstipendiat ved Institutt for kunstfag og kulturstudier ved Høgskolen i Innlandet, der hun forsker på prosesser knyttet til kulturell inkludering og ekskludering i grunnskolens musikkundervisning.

Nanette Nielsen

Nanette Nielsen er førsteamanuensis ved Institutt for musikkvitenskap ved Universitetet i Oslo. Hun forsker innenfor feltene musikk og filosofi, især etikk og estetikk i det 20. og 21. århundre, og hun har særlige interesser innen filmmusikk, opera og musikkritikk i Weimarrepublikken, populærmusikk, melodrama samt musikk i Skandinavia. Hennes publikasjoner inkluderer blant annet bøkene Music and ethics (Routledge, 2012) og Paul Bekker’s musical ethics (Routledge, 2017). Hun er medredaktør av The Oxford handbook of Western music and philosophy (OUP, 2021).

Hanne Rinholm

Hanne Rinholm (tidligere Fossum) er førstelektor i musikk ved OsloMet – storbyuniversitetet med mastergrad i musikkpedagogikk fra Norges musikkhøgskole. Tidligere har hun arbeidet som korleder, komponist og tekstforfatter i Tyskland. Hun har publisert en rekke artikler om musikkpedagogiske temaer, ikke minst om musikkpedagogisk filosofi, i nasjonale og internasjonale tidsskrifter og antologier.

Even Ruud

Even Ruud er professor emeritus ved Institutt for musikkvitenskap ved Universitetet i Oslo og ved Norges musikkhøgskole. Forskningsinteressen hans ligger i musikkterapi, musikkpedagogikk og musikkpsykologi. Innenfor disse fagfeltene har han publisert en lang rekke artikler og bøker. Ruuds seneste publikasjon er Toward a sociology of music therapy. Musicking as a cultural immunogen (Barcelona Publishers, 2020).

Morten Stene

Morten Stene har mastergrad i musikkvitenskap (Universitetet i Oslo, 2008) og mastergrad i pedagogikk (Steinerhøyskolen, 2014). Han er høgskolelektor og studieleder ved masterprogrammet i steinerpedagogikk ved Steinerhøyskolen i Oslo. Han har tidligere publisert artikler om musikkundervisning i Steinerskolen, Kristensamfunnets epistler og Arvo Pärt.

Karette Stensæth

Karette Stensæth er professor i musikkterapi og leder for Senter for forskning i musikk og helse (CREMAH) ved Norges musikkhøgskole. Hun har publisert mange artikler og har vært redaktør for flere bøker. Monografien Responsiveness in music therapy. A perspective inspired by Mikhail Bakhtin (2017) er hovedverket hennes.

Vibeke Andrea Tellmann

Vibeke Andrea Tellmann er førsteamanuensis ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudier ved Universitetet i Bergen. Hun disputerte samme sted i 2017 med avhandlingen Musikalitet i teorien. Om relasjoner mellom musikk og språk. Tellmanns forskningsfelt er estetikk og musikkfilosofi. Hun har også bakgrunn fra musikkstudier ved Griegakademiet (UiB).

Lasse Thoresen

Lasse Thoresen er komponist og professor emeritus i komposisjon ved Norges musikkhøgskole. Flere av Thoresens verker har oppnådd stor anerkjennelse, både i Norge og internasjonalt, og han har mottatt en rekke priser, blant annet Nordisk råds musikkpris i 2010 for verker skrevet for Nordic Voices, og Prix Jacques Durand de l’Institut de France. Han har gjort et pionerarbeid innen auditiv analyse av klangkvalitet og form («aural sonology»). En samlet fremstilling ble publisert i boken Emergent musical forms: Aural Explorations (2015).

Cover Image
Published
December 22, 2020


ISBN

Details about the available publication format: PDF

PDF
9788202696818

Details about the available publication format: EPUB

EPUB
9788202707064

Details about the available publication format: HTML

HTML
9788202707071

Details about the available publication format: XML

XML
9788202707088

Details about the available publication format: Print on demand

Print on demand
9788202705152