Handlingsrom for profesjonalisert velferd: Kommunale tjenester for helse, omsorg og barnevern

Volume editors:
Bente Lilljan Lind Kassah, Hilde Nordahl-Pedersen, Wivi-Ann Tingvoll
Chapter authors:
Grethe M. Borgerød, Anne Svelstad Evju, Sven-Tore Dreyer Fredriksen, Lena Wiklund Gustin, Mona Lahm Høgbakk, Katrine Høgmo, Bente Lilljan Lind Kassah, Kwesi Alexander Kassah, Sari Lindgren, Linda M. Løvdal, Bodil S. Olsvik, Randi Nymo, Hilde Nordahl-Pedersen, Karin Ravn Pedersen, Wivi-Ann Tingvoll, Margrethe Amalie Tresselt, Synnøve Vestly

Synopsis

Hvordan opplever ledere handlingsrommet for å ivareta kommunale tjenesters samfunnsoppdrag? Hvilket handlingsrom har ansatte når de skal benytte sin kompetanse for å løse oppgaver? Hvordan utfordres tjenesteutøvelsen av kulturelt mangfold? Kan nye arbeidsmåter bidra til å styrke studenters læring i praksisfeltet? Dette er spørsmål som tas opp i denne boken, der utfordringer knyttet til ivaretakelse av samfunnsoppdraget i de kommunale helse-, omsorg- og barneverntjenestene står sentralt. Hensikten er å gi leseren innblikk i tjenesteutøvernes handlingsrom når de søker å benytte sin kompetanse i tjenesteutøvelsen.

Boken samler ti vitenskapelige artikler som gjennom nye empiriske studier og teoretiske bidrag belyser handlingsrommet for tjenesteutøvelse av profesjonalisert velferd i kommunal helse- og omsorgstjeneste og kommunalt barnevern. Begge tjenestene skal imøtekomme offentlige myndigheters føringer i et stadig mer komplekst praksisfelt, og de belyses derfor i samme antologi.

Handlingsrom for profesjonalisert velferd er primært rettet mot studenter i sykepleie, barnevern og vernepleie, men kan også være aktuell for andre studenter innenfor helse- og omsorgsarbeid. Ansatte i kommunal helse- og omsorgstjeneste samt kommunalt barnevern og politikere som har innflytelse over utviklingen innenfor helse- og omsorgssektoren, vil også kunne ha nytte av å lese antologien.

Redaktører for antologien er Bente Lilljan Lind Kassah, professor i sosiologi ved UiT Norges arktiske universitet i Harstad, Hilde Nordahl-Pedersen, amanuensis ved UiT Norges arktiske universitet i Harstad, og Wivi-Ann Tingvoll, dosent emerita ved UiT Norges Arktiske Universitet i Narvik.

Abstract in English

How much room to manoeuvre do administrators of municipal social services feel they have in meeting organizational objectives? How much latitude do staff in these services have to utilize their own expertise in performing tasks? What challenges do welfare services face due to cultural diversity? Can new ways of working contribute to increased learning for students in the practice field? These are among the questions addressed in this book, in which challenges associated with maintaining society’s objectives in municipal health, care and child welfare services are focused on. The goal is to provide the reader with insight into degree of latitude pratictioners have when seeking to utilize their own expertise in the context of their job.

The book is a collection of ten scholarly articles that, via new empirical studies and theoretical contributions, shed light on manoeuvering room within the practical fulfilment of professional welfare services in the two main municipal healthcare and child welfare organizations. Both services must comply with public regulatory measures in an increasingly more complex field; both are therefore examined in the same anthology.

Latitude in Professional Welfare Administration is directed primarily toward students in nursing, child welfare and social education, but may be of interest to students in other health and caregiving fields as well. Employees within municipal health and family services including child welfare services, and politicians involved in development within this sector, will also find this anthology useful.

The anthology’s editors are Bente Lilljan Lind Kassah, professor of sociology at UiT The Arctic university of Norway in Harstad; Hilde Nordahl-Pedersen, assistant professor at UiT The Arctic university of Norway in Harstad; and Wivi-Ann Tingvoll, docent emerita at UiT The Arctic university of Norway in Narvik.

Chapters (PDF TO DOWNLOAD)

Author Biographies

Grethe M. Borgerød

Grethe M. Borgerød er barnevernspedagog og studieleder ved Institutt for barnevern og sosialt arbeid ved UiT Norges arktiske universitet. Hennes interessefelt omhandler hovedsakelig kommunalt barnevern, ungdom og psykisk helse, inkludering og deltakelse samt samspill og samvær mellom barn og foreldre. Hun har flere nasjonale publikasjoner.

Anne Svelstad Evju

Anne Svelstad Evju er førstelektor ved bachelorstudiet i sykepleie ved UiT Norges arktiske universitet i Narvik. Hun er utdannet sykepleier og helsesykepleier og har en master i klinisk sykepleie. Evjus interessefelt er helsefremmende og forebyggende sykepleie samt prosjekter som retter seg mot pedagogiske metoder i sykepleieutdanningen. Hun har publisert bokkapitler og vitenskapelige artikler i nasjonale og internasjonale tidsskrifter.

Sven-Tore Dreyer Fredriksen

Sven-Tore Dreyer Fredriksen er førsteamanuensis ved UiT Norges arktiske universitet på Institutt for helse- og omsorgsfag. Han har erfaring fra kirurgisk og intensivavdeling samt sykehjem. Han har vært tilsatt ved høgskoler og universiteter med oppgaver knyttet til undervisning og veiledning på bachelor-, master- og doktorgradsnivå. Dreyer Fredriksen er redaktør og forfatter i en vitenskapelig antologi i intensivsykepleie samt forfatter i tre vitenskapelige antologier innenfor omsorg i kommunehelsetjenesten og sykepleiepraksis. Han har flere publiserte vitenskapelige artikler i internasjonale, nordiske og norske forskningstidsskrifter.

Lena Wiklund Gustin

Lena Wiklund Gustin er dosent i omsorgsvitenskap ved Mälardalens högskola i Sverige og professor ved sykepleieutdanningen ved UiT Norges arktiske universitet i Narvik. Hun er sykepleier med spesialisering innen psykiatrisk sykepleie og psykoterapi og har doktorgrad i temaet helsevitenskap. Hennes forskning er rettet mot helse, psykiatrisk omsorg, sykepleiestudenters integrasjon av teori og praksis samt metodeutvikling innenfor narrativ hermeneutikk.

Mona Lahm Høgbakk

Mona Lahm Høgbakk er universitetslektor ved sykepleierutdanningen ved UiT Norges arktiske universitet, studiested Narvik. Hun har en master i avansert klinisk sykepleie og har lang erfaring som intensivsykepleier. Hennes forskningsområder er rettet mot organisering i helsetjenesten, omsorg i kommunehelsetjenesten og simulering som pedagogisk metode i helsefag.

Katrine Høgmo

Katrine Høgmo er stipendiat ved Institutt for vernepleie ved UiT Norges arktiske universitet i Harstad. Hun har mastergrad i sosialantropologi og har erfaring fra barne- og familietjenesten i Trondheim samt som universitetslektor ved Institutt for barnevern og sosialt arbeid ved UiT. Hennes forskningsinteresser er knyttet til barns rolle og deltakelse i ulike samfunn, urfolk og arbeidsinkludering av personer med utviklingshemming.

Bente Lilljan Lind Kassah

Bente Lilljan Lind Kassah er professor i sosiologi og er ansatt ved barnevernspedagogutdanningen ved UiT Norges arktiske universitet i Harstad. Hun har følgende fordypningsområder: arbeidsliv og informasjonsteknologi, funksjonshemming og deltakelse, samhandling i helse- og omsorgstjenesten og barnevern. Kassah har utgitt en fagbok og har vært medredaktør i fire vitenskapelige antologier. Hun har en rekke publikasjoner i både nasjonale og internasjonale tidsskrifter.

Kwesi Alexander Kassah

Kwesi Alexander Kassah er professor i sosiologi ved Institutt for vernepleie ved UiT Norges arktiske universitetet. Kassah forsker innenfor temaet funksjonshemming og deltakelse, har utgitt flere bøker og har publisert i nasjonale og internasjonale tidsskrifter. Han er fast medlem i redaktørrådet for det internasjonale tidsskriftet Disability and Rehabilitation i England.

Sari Lindgren

Sari Lindgren er universitetslektor ved sykepleierutdanningen ved UiT Norges arktiske universitet, studiested Narvik. Hun er intensivsykepleier og har mastergrad i helsefag. Hennes forskningsinteresser er pasienterfaringer med å leve med kols, omsorg innen kommunehelsetjenesten, pasientsikkerhet samt simulering som pedagogisk metode innen helsefag.

Linda M. Løvdal

Linda M. Løvdal er ansatt som avdelingssykepleier ved Gratangsheimen i Gratangen kommune og er tidligere universitetslektor ved UiT Norges arktiske universitet ved sykepleierutdanningen i Harstad. Hun har lang undervisningserfaring innenfor grunnleggende sykepleie og veiledning.

Bodil S. Olsvik

Bodil S. Olsvik er stipendiat ved Institutt for barnevern og sosialt arbeid ved UiT Norges arktiske universitet. Hun har hovedfag i pedagogikk og har mange års erfaring som leder innen høyere utdanning og i barnevernet. Hennes forskningsinteresser er ledelse og bruk av skjønn i ledelse samt profesjon og ledelse.

Randi Nymo

Randi Nymo er pensjonert førsteamanuensis (ph.d.) ved UiT Norges arktiske universitet i Narvik. Hun har hovedfag i sykepleievitenskap og doktorgrad i helse- og omsorgsfag i 2011, begge fra UiT. Nymos forskning er i hovedsak viet til møter mellom den samiske pasienten og helsevesenet, samt til hvordan forståelseshorisonter skaper helseomsorgssystemer. Hun har deltatt med presentasjoner på flere internasjonale kongresser og har publisert både nasjonalt og internasjonalt.

Hilde Nordahl-Pedersen

Hilde Nordahl-Pedersen er amanuensis ved UiT Norges arktiske universitet, Handelshøyskolen i Harstad. Hun er samfunnsviter og har hatt flere lederverv i høyere utdanningsinstitusjon. Hun har ledet en rekke innovasjons- og utviklingsprosjekter nasjonalt og internasjonalt. NordahlPedersen har en rekke norske publikasjoner og er medredaktør i flere vitenskapelige antologier.

Karin Ravn Pedersen

Karin Ravn Pedersen er utdannet sykepleier og er førstelektor og praksiskoordinator ved UiT Norges arktiske universitet i Narvik. Hun har en master i helsefag fra UiT, og hennes interesseområder er sykepleie i den kommunale helse- og omsorgstjenesten, studenterfaringer i praksis og utvikling av sykepleiefaglig kompetanse. Hun har publisert flere vitenskapelige artikler i tidsskrifter og bøker.

Wivi-Ann Tingvoll

Wivi-Ann Tingvoll er dosent emerita ved sykepleierutdanningen ved UiT Norges arktiske universitet i Narvik. Hun er utdannet sykepleier og har mastergrad i folkehelsevitenskap. Tingvoll er medredaktør i vitenskapelige antologier og har en rekke internasjonale og nasjonale publikasjoner.

Margrethe Amalie Tresselt

Margrethe Amalie Tresselt er universitetslektor ved UiT Norges arktiske universitet. Hun har tidligere jobbet som mellomleder og lærer ved en barneskole, og hun underviser nå ved Institutt for barnevern og sosialt arbeid. Hun interesserer seg særskilt for tverrfaglig og tverrprofesjonelt samarbeid, både internt i og mellom etater som jobber for barns beste. Hun har flere nasjonale publikasjoner.

Synnøve Vestly

Synnøve Vestly er tidligere førstelektor ved UiT Norges arktiske universitet ved sykepleieutdanningen i Harstad. Hennes forskningsområder er intensivsykepleie, klinisk sykepleie og praksisveiledning. Vestly har flere nasjonale publikasjoner.

Cover Image
Published
January 8, 2021


ISBN

Details about the available publication format: PDF

PDF
9788202652302

Details about the available publication format: EPUB

EPUB
9788202706661

Details about the available publication format: HTML

HTML
9788202706678

Details about the available publication format: XML

XML
9788202706685