Aktuelle temaer i regnskap og revisjon

Volume editors:
Kjell Magne Baksaas, Ellen M. Kulset, Tonny Stenheim
Chapter authors:
Sjur Annexstad, Kjell Magne Baksaas, Even Fallan, Daniel Johanson, Per Ståle Knardal, Ellen M. Kulset, Eivind Ludvigsen, Dag Øivind Madsen, Kirsti Helene Rødfjell Meidelsen, Anders Berg Olsen, André Opsahl, Tonny Stenheim, Sissel With Stephansen, Kjell Ove Røsok, Tom Erik Wiklund

Synopsis

Aktuelle temaer i regnskap og revisjon er en vitenskapelig antologi med artikler som belyser problemstillinger innen finansregnskap og revisjon, men også de tilstøtende fagområdene ikke-finansiell rapportering og økonomistyring. Norsk praksis innen disse fagområdene er preget av internasjonal regulering og praksis, men også av særnorske forhold. Mange av antologiens bidrag omhandler temaer som bidrar til å belyse, forstå og utvikle norsk praksis.

Antologien har følgende bidrag innen fagområdene finansregnskap og økonomistyring:

 • Regnskapsrapportering i selskaper notert på uregulerte markedsplasser
 • IASBs syn på sammenlignbarhet
 • Regnskapsplikten for små foretak
 • Regnskapsmessig behandling av fisjon
 • Bruk av standardisert elektronisk regnskapsrapportering (XBRL)
 • Straffebestemmelsen i regnskapsloven
 • Utviklingstendenser i bruk av balansert målstyring

Antologien har følgende bidrag innen fagområdet revisjon:

 • Adopsjon av digitaliseringsverktøy i norske revisjonsselskaper
 • Norske revisorers valg av stikkprøvestørrelser
 • Attestasjon av samfunnsansvarsrapportering i Norge og internasjonalt
 • Revisors og skattemyndighetenes forståelse av vesentlighetsbegrepet

Antologien har også bidrag innen temaet ikke-finansiell rapportering. Disse er:

 • Etterspørsel etter og bruk av foretaks miljørapportering
 • EUs retningslinjer for klimarapportering

Bidragsyterne er tilsatt ved Universitetet i Sørøst-Norge, Norges Handelshøyskole, Norges teknisk naturvitenskapelige universitet, Nord universitet og Høgskolen i Innlandet. De er erfarne akademikere og mange av bidragsyterne har praktisk erfaring innen sine fagområder.

Bokens målgrupper er masterstudenter i regnskap og revisjon, forskere og undervisere i regnskap og revisjon, ansvarlige for regnskaps- og revisjonsregulering og praktikere som enten utarbeider, kontrollerer eller bruker regnskapsinformasjon og annen ikke-finansiell informasjon.

Abstract in English

Topics in Accounting and Auditing is a scientific anthology with articles shedding light on relevant issues in financial accounting and auditing. The book also contains articles in the adjacent subject areas of non-financial reporting and management accounting.

Topics covered in the book range from accounting regulation, accounting theory and accounting practices via topics in audit methodology to topics in non-financial reporting.

The book's contributors hold academic positions at the University of South-Eastern Norway, the Norwegian School of Economics, the Norwegian University of Science and Technology, the Nord University and the Inland Norway University of Applied Sciences. They are all experts in their fields.

The book's target group is master's students in accounting and auditing, researchers and lecturers in accounting and auditing, accounting and auditing regulators, and practitioners who prepare, audit or use accounting information.

Chapters (PDF TO DOWNLOAD)

Author Biographies

Sjur Annexstad

Sjur Annexstad er siviløkonom og har mastergrad i økonomistyring ved Høgskolen i Innlandet, samt to bachelorgrader ved Høgskolen i Gjøvik (nå NTNU) i henholdsvis sykepleie (2007) og økonomi og ledelse (2010). Han har lang erfaring fra helsevesen og bank, hvorpå han i sistnevnte bransje arbeidet som finansrådgiver og bedriftsrådgiver. Han har siden arbeidet med økonomistyring og administrasjon innenfor industri- og håndverksbransjen, og arbeider i dag innen regnskap. E-post: sjur.annexstad@gmail.com

Kjell Magne Baksaas

Kjell Magne Baksaas er statsautorisert revisor og er ansatt som dosent ved USN Handelshøyskolen ved Universitetet i Sørøst-Norge, der han er faglig ansvarlig for næringsmaster i regnskap og revisjon. Han har høyere revisorstudium fra Norges Handelshøyskole (NHH). Fagområdet hans er finansregnskap og regnskapsteori. Han har mye FoU-aktivitet knyttet til digitalisering, regnskapsregulering og regnskap som juridisk fagområde. Han har vært medlem av regnskapsstandardstyret ved Norsk Regnskapsstiftelse (NRS) og Finanstilsynets regnskapsfaglige ekspertutvalg. Han deltar i pedagogisk utviklingsarbeid, blant annet som leder av nasjonalt fagorgan i regnskaps- og revisjonsfag ved Universitets- og høgskolerådet (UHR). E-post: kmb@usn.no

Even Fallan

Even Fallan er førsteamanuensis ved Høgskolen i Innlandet. Han underviser og forsker innen skatt, finansregnskap og miljø- og samfunnsansvarsrapportering, og er knyttet til forskningstradisjonen «positive
accounting» − atferdsmessige aspekter ved rapporteringspraksis, regulering og bruk av regnskap. I samarbeid med professor Lars Fallan har han forsket på miljø- og samfunnsansvarsrapportering siden 1990-tallet. Even Fallan har en ph.d. fra Copenhagen Business School (CBS), er cand.merc. og siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH) og er høgskolekandidat fra Trondheim økonomiske høgskole (TØH). Han har arbeidet ved blant annet TØH, NHH, KPMG og Kultur- og kirkedepartementet. E-post: even.fallan@inn.no

Daniel Johanson

Daniel Johanson er siviløkonom fra Handelshögskolan ved Göteborgs universitet og tok doktorgrad i foretaksøkonomi (regnskap og økonomistyring) samme sted i 2006. Han har siden 2010 vært ansatt som førsteamanuensis ved Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap ved Norges Handelshøyskole (NHH). Han forsker innen fagområdene økonomistyringssystemer, eierstyring (corporate governance), spredning av
teknikker innenfor økonomistyring og digitalisering (digital transformation). E-post: daniel.johanson@nhh.no

Per Ståle Knardal

Per Ståle Knardal er førsteamanuensis i regnskap og økonomistyring ved NTNU Handelshøyskolen. Han har mastergrad i utøvende musikk fra Royal Northern College of Music i England, er utdannet siviløkonom fra Trondheim økonomiske høgskole (TØH) (nå NTNU Handelshøyskolen) og har doktorgrad i økonomistyring fra samme sted. Han har erfaring som musiker, revisor, konsulent og festivalsjef. Han har publisert flere artikler om økonomistyring innen kulturfeltet og underviser i regnskap og økonomistyring. E-post: per.s.knardal@ntnu.no

Ellen M. Kulset

Ellen M. Kulset er førsteamanuensis og statsautorisert revisor og underviser i revisjon ved USN Handelshøyskolen ved Universitetet i Sørøst-Norge og ved Norges Handelshøyskole (NHH). Når det gjelder forskning, er hun først og fremst interessert i fagfeltet revisjon og da særlig revisjonsmetode, men hun har i denne boken også bidratt innenfor mer tverrfaglige emner i skjæringsfeltet mellom revisjon, regnskap og jus. Ellen M. Kulset har en ph.d. i revisjon fra NHH. Videre er hun utdannet siviløkonom og har høyere revisorstudium fra NHH. Hun har tidligere vært ansatt som doktorgradsstipendiat ved samme sted og har arbeidet som manager i finansgruppen i KPMG i Oslo. E-post: ellen.kulset@usn.no

Eivind Ludvigsen

Eivind Ludvigsen er advokat og økonom. Han har erfaring som blant annet partner i Ernst & Young, grunnlegger av CeMa Advokat, group tax advisor i Telenor ASA, universitetslektor og fagansvarlig for skatterett ved Universitetet i Sørøst-Norge, manager i Andersen Legal samt skatterådgiver og revisjonsmedarbeider i Revisjonsfirmaet Møller & Co. Primære forskningsinteresser er internprising og andre interdisiplinære problemstillinger knyttet til samspillet mellom jus, økonomi og regnskap. Han har tidligere publisert flere artikler innenfor dette området. E-post: el@cema.no / eivind.ludvigsen@usn.no

Dag Øivind Madsen

Dag Øivind Madsen er professor ved USN Handelshøyskolen ved Universitet i Sørøst-Norge. Madsen er utdannet siviløkonom og har en ph.d. fra Norges Handelshøyskole (NHH). I tillegg har han en master i regnskap og finans (MSc) fra London School of Economics og en cand. mag.-grad fra Universitetet i Bergen. Madsens forskning er hovedsakelig knyttet til økonomistyring sett fra et organisasjonsteoretisk perspektiv. E-post: dagm@usn.no

Kirsti Helene Rødfjell Meidelsen

Kirsti Helene Rødfjell Meidelsen er førstelektor ved Handelshøgskolen i Bodø ved Nord universitet, og hun underviser i revisjon, regnskap og skatt. Kirsti er også partner og statsautorisert revisor i KPMG. Hun er siviløkonom fra Handelshøgskolen i Bodø og har master i regnskap og revisjon fra Norges Handelshøyskole (NHH). Hun har ti års erfaring fra privat revisjon og fire års erfaring som regnskapssjef i Widerøe. E-post: kirsti.h.meidelsen@nord.no

Anders Berg Olsen

Anders Berg Olsen er førstelektor og faglig programansvarlig for master i regnskap og revisjon ved NTNU Handelshøyskolen. Han har revisorutdanning fra Trondheim økonomiske høgskole (TØH) (nå NTNU Handelshøyskolen) og Norges Handelshøyskole (NHH), er statsautorisert revisor og er cand.jur. fra Universitetet i Oslo (UiO). Han har tidligere erfaring som konsulent, revisor, internrevisjonssjef og økonomisjef. Han har tidligere utgitt en bok om avdekking av økonomisk kriminalitet og har vært medforfatter av en lærebok og oppgavebok i skatterett. E-post: anders.b.olsen@ntnu.no

André Opsahl

André Opsahl er universitetslektor ved Universitetet i Sørøst-Norge. Han er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH) med hovedprofil i økonomisk styring. Han har også en mastergrad i regnskap og revisjon fra samme utdanningsinstitusjon og er statsautorisert revisor. Hans forskningsinteresse knytter seg til regnskap og bedriftsøkonomiske temaer. E-post: andre.opsahl@usn.no

Tonny Stenheim

Tonny Stenheim er professor i bedriftsøkonomisk analyse ved USN Handelshøyskolen ved Universitetet i Sørøst-Norge, der han er faglig ansvarlig for masterprogrammet i økonomi og ledelse. Han har master i regnskap og revisjon fra Norges Handelshøyskole (NHH), er cand.mag og cand.merc med hovedfag i bedriftsøkonomisk analyse fra Høgskolen i Buskerud (nå Universitetet i Sørøst-Norge) og har en ph.d i regnskapsteori fra Handelshøjskolen i København (CBS). Han var sekretær for Regnskapslovutvalget som ble nedsatt av regjeringen i 2014, og han har vært involvert i det etterfølgende departementale arbeidet med endringer av regnskapsloven. Stenheim har publisert en rekke artikler innen finansregnskap og økonomistyring og har skrevet fag- og lærebøker innen regnskapsrett og regnskapsteori. E-post: tonny.stenheim@usn.no

Sissel With Stephansen

Sissel With Stephansen er statsautorisert revisor og førstelektor i finansregnskap ved Nord universitet. Hun har en master i regnskap og revisjon fra BI og har erfaring med privat revisjon fra Ernst & Young. Hennes faginteresse er innenfor regnskap, skatt og revisjon. E-post: sissel.w.stephansen@nord.no

Kjell Ove Røsok

Kjell Ove Røsok er siviløkonom og statsautorisert revisor, og han har en ph.d. i finansregnskap fra Norges Handelshøyskole (NHH). I perioden 1989–2012 jobbet Kjell Ove som revisor i Arthur Andersen og i Ernst & Young, der han var revisjonspartner fra 2002. Fra 2012 har han vært ansatt ved NHH, og han er nå førsteamanuensis og programleder for NHHs masterprogram i regnskap og revisjon. Han er aktiv som både underviser og forsker innen finansregnskap med søkelys på IFRS. E-post: kjell.rosok@nhh.no

Tom Erik Wiklund

Tom Erik Wiklund er siviløkokonom og ph.d.-stipendiat ved Høgskolen i Innlandet. Han har bachelor fra NTNU og mastergrad innenfor økonomistyring fra Høgskolen i Innlandet. Han har tidligere arbeidet med virksomhetsstyring i varehandel, og han forsker i dag på digitaliseringsprosesser innenfor regnskap og revisjon. Ph.d.-prosjektet er orientert mot hvordan SAF-T-standarden kan bidra til utvikling innenfor skatteetaten og regnskaps- og revisjonsbransjen, og hvordan de rapporteringspliktige bedriftene opptrer etter at SAF-T ble obligatorisk fra 1. januar 2020. E-post: tom.wiklund@inn.no

Cover Image
Published
November 30, 2020


ISBN

Details about the available publication format: PDF

PDF
9788202706463

Details about the available publication format: EPUB

EPUB
9788202706517

Details about the available publication format: HTML

HTML
9788202706524

Details about the available publication format: XML

XML
9788202706531